Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Kázání a vyučování­

Nejste sami svoji

Mikuláš Török, 24.11.2019
Patříme Bohu, jsme jím koupeni, nepatříme sami sobě. V tom lze žít svobodně jako Jeho synové a dcery, nebo jako otroci.

Základem jeho trůnu je spravedlnost a soud

Mikuláš Török, 17.11.2019
Bůh jako vládce posuzuje naše jednání a dokud jsme na zemi, dává nám svým spravedlivým soudem prostor k nápravě. Kristus jako nejvyšší velekněz nás posiluje, abychom neselhali. My pak máme přístup jak k trůnu, tak do svatyně – pokud tam přistupujeme s pravým srdcem, můžeme mít jistotu, že u Boha najdeme vždy zastání.

Boží cesta je přímá

Mikuláš Török, 10.11.2019
Boží cesty jsou přímé a Bůh od nás očekává, že i my budeme přímí. Co to přesně znamená? Jak v tom máme jednat?

Bůh jedná slovem

Mikuláš Török, 15.09.2019
Základním způsobem Božího jednání je slovo. Je to rovněž základní nástroj obnovy člověka.

Porušenost a hřích

Mikuláš Török, 11.08.2019
Hřích a porušenost jsou dvě strany téže mince a Ježíš přišel, aby došlo k nápravě obou těchto věcí v našem životě. Aby se to mohlo stát, je třeba se k vlastní porušenosti Bohu přiznat a požádat Ho o nápravu.

Všechny byly ospalé a usínaly

Mikuláš Török, 16.06.2019
Ježíš nás vyzývá, abychom bděli a byli připraveni na Jeho příchod. V podobenství o deseti pannách vidíme, že se nejedná o bdělost ve smyslu opaku spánku, nýbrž o nastavení a připravenost na Boží vedení a konání toho, co od nás Bůh očekává.

Přikázání a bezzákonnost

Mikuláš Török, 26.05.2019
Milovat Boží přikázání a s potěšením je naplňovat se současným respektem vůči jejich Vydavateli je ukazatelem toho, zda Boha milujeme. Život podle vlastních kritérií pak Písmo nazývá bezzákonností.

Skutečný růst je ze Slova

Mikuláš Török, 10.03.2019
Živým Božím slovem znovuzrozený křesťan setrvale roste, znakem duchovní dospělosti je rozeznání dobrého a zlého. K tomu je třeba se vycvičit opět skrze živé Boží slovo.

Milování a protivení se pravdě

Mikuláš Török, 23.02.2019
Milování pravdy a světla by mělo být jednou z nejzákladnějších potřeb a vlastností křesťanů. Touha po poznání pravdy v kombinaci s působením Božího světla by zároveň měla lidi přivést k hledání Krista a obrácení se k němu. Pro ty, kdo milují pravdu, je snadné Jej najít.

Přijímání živého slova

Mikuláš Török, 10.02.2019
Živá Boží řeč je nezbytnou součástí Božího jednání s člověkem. Osvěžme si, jak Bůh mluví a jak Jeho živé slovo přijímat.

K čemu potřebujeme Pána

Mikuláš Török, 07.10.2018
Pokud vnímáme Boha optikou naplnění našich potřeb, pak vlastně nežijeme v Nové smlouvě. Plný život v Nové smlouvě znamená hledat na prvním místě Boží království. To od nás Bůh očekává, to je vlastně normální.

O Samsonovi a jeho rodičích

Mikuláš Török, 16.09.2018
Role Samsona měla být podle Božího plánu mimořádná, on ji však nenaplnil. O to více stojí za pozornost ale jeho rodiče, kteří mimořádní byli a jejich příklad je následováníhodný.

Ale co je to mezi námi

Mikuláš Török, 26.08.2018
Při koupi místa pro pohřbení Abrahamovy manželky Sáry se projevil jeden z důležitých aspektů Abrahamovy víry - velkorysost a vysoká úroveň jednání s druhými v jejich prospěch.

Budeme poslouchat Jozue jako Mojžíše

Mikuláš Török, 12.08.2018
Prohlášení Izraele při vstupu do zaslíbené země, že budou poslouchat Jozue jako poslouchali Mojžíše, znamená, že na jednu stranu sice pokračovali v neosobním vztahu s Bohem, na druhou stranu jejich rozhodnutí Boha skutečně následovat bylo velmi pevné a platné.

Žalm 84: Radost a potěšení ze života s Pánem

Mikuláš Török, 13.05.2018
Je pro nás obecenství s Bohem a služba jemu zdrojem radosti a potěšení, nebo jen útrpnou cestou ke spasení?

Pochybnosti

Mikuláš Török, 29.04.2018
Jan Křtitel poslal z vězení Ježíši Kristu dotaz, je-li on skutečně Mesiáš (Luk 7:16-22). Opravdu Jan o Ježíši jako o Mesiáši pochyboval? A jak o Božím vedení pochybují křesťané?

Jak jednat vůči přátelům

Mikuláš Török, 31.03.2018
Přítel druhého nezištně miluje, sleduje jeho prospěch, je ochoten se pro něj nasadit (a skutečně to dělá), jeho přátele má i za své přátele a jeho nepřátele má i za své nepřátele. Přátelství musí být také oboustranné.

Služba a sobectví

Mikuláš Török, 21.01.2018
Ponížení je jedním z předpokladů služby. Kdo se poníží, toho Bůh následně vyvýší. Cílem ale musí být prospěšnost, nikoli povýšení samo.

Jak poznat Boha

Mikuláš Török, 08.01.2018
Každý člověk může poznat existenci Boha z Jeho stvořitelského díla. Boha samého pak jen Božím oslovením, Jeho sebezjevením.

Zákon a porušenost

Mikuláš Török, 09.12.2017
Apoštol Pavel v listu Galatským 3:11 píše – „že ze zákona nebývá žádný ospravedlněn před Bohem, je zjevné.“ K čemu byl tedy dán Zákon? Jak to, že skrze Zákon nemůže být nikdo ospravedlněn?

Záplaty z nového roucha na starý šat

Mikuláš Török, 26.11.2017

Rozličná Ježíšova uzdravení

Mikuláš Török, 29.10.2017

Dvě strany pokání - lítost a změna

Mikuláš Török, 15.10.2017

Pro lepší pochopení Božího Slova

Mikuláš Török, 07.10.2017

Osvojit si věci v čase, který je jim dán

Mikuláš Török, 03.09.2017

Žalm 29

Dan Török, 07.08.2017

400 let egyptského zajetí

Mikuláš Török, 30.07.2017

Modlitba Anny (1Sam 2)

Dan Török, 15.05.2017

Můžeš poslouchat Boha, i když neznáš podrobnosti

Mikuláš Török, 14.05.2017

Co předcházelo ukončení veřejné služby Ježíše

Mikuláš Török, 23.04.2017

Květná neděle

Mikuláš Török, 09.04.2017

Vše se uzavře v Kristu ke chvále Jeho slávy

Mikuláš Török, 12.03.2017

Je soud nad lidmi, kteří neslyšeli evangelium, spravedlivý?

Mikuláš Török, 23.2.2017

Naše dostatečnost je z Boha

Mikuláš Török, 19.2.2017

Žalm 95

Dan Török, 4.2.2017

Vykoupení, očištění, smíření, ospravedlnění

Mikuláš Török, 4.2.2017

Vykoupení krví Ježíše Krista

Mikuláš Török, 22.1.2017

Význam Proměnění Páně

Dan Török, 15.01.2017

Za neporozumění Božímu slovu si každý může sám

Mikuláš Török, 12.01.2017

Nepotlačovaná otevřenost k Bohu je nezbytná

Mikuláš Török, 15.11.2016

Kázání na hoře

Mikuláš Török, 30.10.2016

Život v čistotě, přijímání slova a život v obecenství Božího lidu jsou podmínky růstu

Mikuláš Török, 16.10.2016

Kolik žalmů je o obnově života po hříšném selhání

Mikuláš Török, 16.10.2016

Pokání

Mikuláš Török, 17.07.2016

Proč dal Bůh lidem, co žádali, i když reptali

Mikuláš Török, 15.5.2016

Jak lze obnovit první lásku

Mikuláš Török, 10.04.2016

Oblékli jsme Krista

Mikuláš Török, 3.4.2016

Evangelium Matouše, 19:3-12. O manželství a rozvodu

Mikuláš Török, 20.03.2016

Jádrem očekávání druhého příchodu Ježíše Krista je bdělost

Mikuláš Török, 02.03.2016

Jak nabýt moudrosti

Mikuláš Török, 21.02.2016

Hlavní je, co uděláš nakonec

Mikuláš Török, 24.01.2016

Výsledek za námahu stojí

Mikuláš Török, 3.1.2016

Rozhodni se a vejdeš do odpočinutí

Mikuláš Török, 06.12.2015

Rozlišovat, co je spíše pro časnost a co pro věčnost

Mikuláš Török, 29.11.2015

Co je potřeba ke správnému chození ve světle

Mikuláš Török, 25.10.2015

Obavy a strach působí bláznění

Mikuláš Török, 30.11.2014

Královské kněžstvo

Mikuláš Török, 16.11.2014

Připojenci a domácí

Mikuláš Török, 9.11.2014

Zákon kvasu

Mikuláš Török, 5.10.2014

Moc sjednocení

Mikuláš Török, 18.5.2014

Oprávněnost našich nadějí

Mikuláš Török, 22.04.2014

Velikonoce: Obrácením vykoupení nekončí

Mikuláš Török, 20.4.2014

Církev a řád shromáždění svatých

Mikuláš Török, 19.4.2014

Účel shromáždění Božího lidu

Mikuláš Török, 13.4.2014

Trpělivost k dosažení zaslíbení

Mikuláš Török, 16.2.2014

Svrchované Boží jednání se svým stvořením

Mikuláš Török, 26.1.2014

Duchovní přistupování k Večeři Páně

Mikuláš Török, 19.1.2014

Obecenství, a s kým ho mít

Mikuláš Török, 12.1.2014

Duch Svatý je nedílnou a trvalou součástí Nové Smlouvy

Mikuláš Török, 12.1.2014

Křest ve vodě

Mikuláš Török, 5.1.2014

Korektní důvody pro zapojení křesťanů do světa

Mikuláš Török, 27.12.2013

Opravdu víme všechno o zemi, na níž žijeme?

Mikuláš Török, 1.12.2013

Kdo spravuje tvůj život?

Mikuláš Török, 24.11.2013

Role svědomí v životě

Mikuláš Török, 10.11.2013

Obnovení a utvrzení smlouvy

Mikuláš Török, 1.6.2013

Rozdvojený člověk nedosáhne moudrosti

Mikuláš Török, 26.5.2013

Abrahamova víra je i naší vírou

Mikuláš Török, 17.03.2013

Správné přijímání Božího Slova vypůsobí moudrost a rozumnost

Mikuláš Török, 27.02.2013

Boží Slovo, obecenství a konání Boží vůle je naším pokrmem

Mikuláš Török, 24.02.2013

Respektování světské moci v souvislosti s naplňováním role církve

Mikuláš Török, 27.01.2013

Milostivý rok je vstupem do svobody

Mikuláš Török, 20.01.2013

Milostivý rok

Mikuláš Török, 13.01.2013

Proč dal Bůh učení o poslední době

Mikuláš Török, 6.1.2013

Ovoce Ducha Svatého jako náš cíl

Mikuláš Török, 05.12.2012

Časnost a její dopady

Mikuláš Török, 15.04.2012

Život je z živého Boha skrze živé Slovo

Mikuláš Török, 15.04.2012

Co znamená znát Boha

Mikuláš Török, 11.03.2012

Proroci a proroctví

Dan Török, 04.03.2012

Hledání Božího království

Mikuláš Török, 26.2.2012

Dělejme to, na čem Bohu záleží

Mikuláš Török, 13.02.2012

Jak rozeznat Boží poselství

Mikuláš Török, 15.1.2012

Co řídí tvůj život?

Mikuláš Török, 11.9.2011

Milující Boha mají jistotu dobrého

Mikuláš Török, 4.9.2011

Víme, že milujícím Boha vše napomáhá k dobrému

Mikuláš Török, 04.09.2011

Co máme, není to, kdo jsme

Mikuláš Török, 24.04.2011

Bůh je jediná volba pro každého

Mikuláš Török, 09.01.2011

Užitečnost na Božích cestách

Mikuláš Török, 12.12.2010

Nezaobírej se tolik s naplňováním vlastních potřeb

Mikuláš Török, 28.11.2010

Chození ve světle

Mikuláš Török, 23.11.2010

Jak se uvolňuje Boží moc

Mikuláš Török, 17.10.2010

Bůh stvořil člověka ke konání dobrého

Mikuláš Török, 29.08.2010

Odpovědnost vyplývající z postavení a autority

Mikuláš Török, 15.7.2010

Věřme v moc evangelia

Mikuláš Török, 09.03.2010

Nevyprazdňujme Kristův kříž

Mikuláš Török, 10.1.2010

Rozšiřme mysl při zvěstování evangelia

Mikuláš Török, 3.1.2010

Prosperita je projevem Boží věrnosti

Patrick Ondrey, 1.12.2009

Předpoklady a překážky ke zvěstování evangelia

Mikuláš Török, 27.9.2009

Církev svědčí k životu i k soudu

Mikuláš Török, 20.9.2009

Skutečný cíl a smysl církve

Mikuláš Török, 2.8.2009

Koho a proč Duch Svatý (ne)naplní

Mikuláš Török, 19.4.2009

Motivace k nesení evangelia

Mikuláš Török, 26.03.2009

Poselství kříže

Mikuláš Török, 19.03.2009

Záchranu člověka Bůh svěřil člověku

Mikuláš Török, 8.3.2009

Ospravedlňující víra

Mikuláš Török, 22.2.2009

Nikdy nebyl jiný způsob spasení než skrze Krista

Mikuláš Török, 8.2.2009

Kdo může odpouštět hříchy

Mikuláš Török, 25.01.2009

Společné čtení písma je užitečné i dnes

Mikuláš Török, 04.01.2009

Ježíš Kristus je pevný základ

Mikuláš Török, 7.12.2008

1+3 úrovně požehnání

Mikuláš Török, 27.11.2008

Jaký je hlavní důvod Božího požehnání?

Mikuláš Török, 23.11.2008

Budeš spasen ty i dům tvůj

Mikuláš Török, 3.9.2008

Co člověku náleží

Mikuláš Török, 13.7.2008

Vyber si spravedlivý život

Mikuláš Török, 6.7.2008

Upřímnost a jednota v modlitbě

Mikuláš Török, 29.6.2008

Život, který se líbí Bohu

Mikuláš Török, 1.6.2008

Bohoslužba je spravedlivý život

Mikuláš Török, 27.04.2008

Jak vydat dobré svědectví

Mikuláš Török, 20.4.2008

Spravedlivý soud

Mikuláš Török, 6.4.2008

Oprávněný a nemístný stud

Mikuláš Török, 30.03.2008

Evangelium spravedlnosti

Mikuláš Török, 16.03.2008

Synovství

Mikuláš Török, 2.3. 2008

Buď připraven vydat počet

Mikuláš Török, 25.2.2008

Ať nás chyby neodradí

Mikuláš Török, 17.2.2008

Zákon napsaný v srdci

Mikuláš Török, 10.2.2008

Dobré ovoce života s Bohem

Mikuláš Török, 27.1. 2008

Život v Ježíši Kristu je dobrý ve všem

Mikuláš Török, 06.01.2008

Komu a proč Bůh žehná

Mikuláš Török, 16.12.2007

Boží ochrana spravedlivých před bezbožnými

Mikuláš Török, 8.11.2007

Živým je dobře mezi živými

Mikuláš Török, 04.11.2007

Boží láska

Mikuláš Török, 21.10.2007

Smělost ke kázání evangelia

Mikuláš Török, 18.10.2007

Svoboda ke kázání evangelia

Mikuláš Török, 14.10. 2007

Otupělá mysl - následek hříchu

Mikuláš Török, 11.10.2007

O Boží dobrotě

Mikuláš Török, 7.10.2007

Milost již byla dána

Mikuláš Török, 05.08.2007

Význam Letnic v poslední době

Mikuláš Török, 27.5.2007

Ztotožnění s Kristem

Mikuláš Török, 8.4.2007

...Neboť široká je cesta, která vede do zahynutí

Mikuláš Török, 11.3.2007

Pozitivní přístup k Božímu slovu

Mikuláš Török, 18.2.2007

Reakce na Boží slovo

Mikuláš Török, 4.2.2007

Neber Boží jméno nadarmo

Mikuláš Török, 17.12.2006

Vše co pochází od Boha, je dobré

Mikuláš Török, 10.12.2006

Saulovský vztah s Bohem

Mikuláš Török, 3.12.2006

Sebevědomí – poznej kdo jsi

Mikuláš Török, 26.11.2006

Láska hledá prospěch druhých

Mikuláš Török, 5.11.2006

Dávat je lepší než brát

Mikuláš Török, 16.10.2006

Vliv pohanství na víru

Mikuláš Török, 14.10.2006

Jsme vykoupeni ze způsobu tohoto světa

Mikuláš Török, 12.10.2006

Překážky pro plnost ducha svatého

Mikuláš Török, 8.10.2006

Naplnění Duchem k dosažení Božích cílů

Mikuláš Török, 1.10.2006

Udělej co máš na srdci - když je Bůh s tebou

Mikuláš Török, 24.9.2006

Bůh povzbuzuje církev

Mikuláš Török, 17.9.2006

Krize zmužilosti

Mikuláš Török, 14.09.2006

Výchova začíná od narození

Mikuláš Török, 10.9.2006

Neotálej s voláním o pomoc

Mikuláš Török, 18.06.2006

Pozdvihujme ruce k Bohu

Mikuláš Török, 18.6.2006

Přiměj Boha k činům

Mikuláš Török, 17.6.2006

Zatvrzelost přináší úpadek

Mikuláš Török, 11.6.2006

Letnice ještě neskončily

Mikuláš Török, 04.06.2006

Jaký je náš původ

Mikuláš Török, 21.5.2006

Jaká je skutečná jednota

Mikuláš Török, 14.5.2006

Nikdy se nevzdávej

Mikuláš Török, 30.4.2006

Ujisti se o tom, kdo jsi

Mikuláš Török, 9.4.2006

Vítězství

Mikuláš Török, 3.4.2006

Komu a kdy pomáhá Bůh

Mikuláš Török, 19.2.2006

Církev jako evangelizační prostředek

Mikuláš Török, 12.02.2006

Proč je nezbytné znát Boží Slovo

Mikuláš Török, 11.2.2006

Důležitost Božích institucí a zodpovědnosti

Mikuláš Török, 11.2.2006

Jen ten, kdo svobodně mluví, je skutečně svobodný

Mikuláš Török, 29.1.2006

Já jsem tvůj Bůh

Mikuláš Török, 29.1.2006

Chudoba a nemoc nepatří do života

Mikuláš Török, 21.1.2006

Přemýšlejme o dobrých věcech

Mikuláš Török, 15.1.2006

Co znamená uctívání

Mikuláš Török, 18.12.2005

Dvě stránky posvěcení

Mikuláš Török, 11.12.2005

Jsme svobodní!

Eva Töröková, 4.12.2005

Zakořeňme se v Boží lásce

Mikuláš Török, 20.11.2005

Neopouštějte společná shromáždění

Mikuláš Török, 13.11.2005

Oddělme se od ducha této doby

Mikuláš Török, 06.11.2005

Predestinace, Determinace

Mikuláš Török, 30.10.2005

Nadpřirozené účinky Božího Slova

Mikuláš Török, 23.10.2005

Jak si vysloužit Boží lásku

Mikuláš Török, 4.9.2005

Rozeznání falešných proroků

Mikuláš Török, 21.8.2005

Zasívejme dobré, sklidíme dobré

Mikuláš Török, 24.7.2005

Smysl života křesťana

Mikuláš Török, 19.6.2005

Mnohotvárnost Boží lásky

Mikuláš Török, 18.6.2005

Den se chýlí ke konci

Mikuláš Török, 8.5.2005

Přišel jsem, aby život měly, a hojně měly

Mikuláš Török, 1.5.2005

Diametrálně odlišný vztah Boha a Ďábla k člověku

Mikuláš Török, 1.5.2005

Cestou k hojnosti je poslušnost vůči Bohu

Mikuláš Török, 17.4.2005

Svedení z cesty života

Mikuláš Török, 17.4.2005

Jsme sůl světa a nositelé světla

Mikuláš Török, 10.4.2005

Uchopme svou svobodu

Mikuláš Török, 1.4.2005

Velikonoce: vyjděte z Egypta

Mikuláš Török, 27.3.2005

Kdo kromě Boha může odpouštět hříchy

Mikuláš Török, 17.2.2005

Pozdvihněme své oči k Pánu

Mikuláš Török, 30.1.2005

Bohoslužba není šamanský obřad

Mikuláš Török, 20.1.2005

Kázání evangelia není břemeno

Mikuláš Török, 16.1.2005

Jistota naděje

Mikuláš Török, 2.1.2005

Dobrá a zlá setba

Mikuláš Török, 19.12.2004

Jednota v církvi

Mikuláš Török, 10.12.2004

Ježíš Kristus v historii

Mikuláš Török, 5.12.2004

Jakého Ježíše vidíme a následujeme

Mikuláš Török, 21.11.2004

Je věřícímu možno opravdu všechno

Mikuláš Török, 7.11.2004

Dvě fáze reformace

Mikuláš Török, 31.10.2004

Znej se s Bohem

Mikuláš Török, 17.10.2004

Ať je církev žádostivým stromem

Mikuláš Török, 19.9.2004

Kdo je příjemný Bohu

Mikuláš Török, 5.9.2004

Bůh je moje síla

Mikuláš Török, 29.8.2004

Dvě roviny reformace

Mikuláš Török, 14.8.2004

Jednejte podle Božího slova

Mikuláš Török, 26.6.2004

Profesionalita v církvi

Mikuláš Török, 26.6.2004

Co je a co není učednictví

Mikuláš Török, 25.4.2004

Jazykové prostředky kázání Božího slova

Mikuláš Török, 24.4.2004

Anejli Predsa Len Existuju

Tibor Ruff (z časopisu Nový Exodus), 20.4.2004

Proč Ježíš trpěl na Golgotě

Mikuláš Török, 11.4.2004

Boží předpoklady pro vytržení

Mikuláš Török, 28.3.2004

Boží předpoklady pro vytržení

Mikuláš Török, 28.3.2004

Rozlišujeme dobré a zlé věci

Mikuláš Török, 14.3.2004

Životní styl křesťana

Mikuláš Török, 7.3.2004

Rozhodujte se jednou pro vždy

Mikuláš Török, 22.2.2004

Pamatujte na Lotovu ženu

Mikuláš Török, 8.2.2004

Pokání se dělá!

Mikuláš Török, 1.2.2004

Dobrý pastýř Ježíš Kristus

Mikuláš Török, 18.1.2004

Správcovský přístup k Božím věcem

Mikuláš Török, 11.1.2004

Hřích zdroj nemocí, pokání zdroj zdraví

Mikuláš Török, 7.12.2003

Klišé v církvi

Mikuláš Török, 4.12.2003

Zdraví tvým kostem

Mikuláš Török, 9.11.2003

Poddejte se Bohu, Vzepřete se Ďáblu

Mikuláš Török, 26.10.2003

Milost není mlhavý pojem

Mikuláš Török, 19.10.2003

Vzývání - co to je, a co to není

Mikuláš Török, 19.8.2003

Proto nezatvrzujte své srdce

Mikuláš Török, 8.6.2003

Církev a povolání

Mikuláš Török, 18.8.2002

Průkaznost evangelia

Mikuláš Török, 16.5.2002

Pády Božích mužů

Mikuláš Török, 7.2.2002

Bitvy posledních dob

Mikuláš Török, 20.9.2001

Prosperita: Služba a zaměstnání

Mikuláš Török, 2.8.2001

Nepříznivé okolnosti neurčují Boží vůli

Mikuláš Török, 20.1.2001

Tvé hříchy si tě najdou

Mikuláš Török, 9.3.2014, 19.3.2017
© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.