Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Neotálej s voláním o pomoc

Mikuláš Török, 18.06.2006

Joel 2:23-32 I vy, synové Sionští, plésejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem; nebo vám dá déšť příhodný, a sešle vám déšť hojný, podzimní i jarní, v čas. 24 I budou naplněny stodoly obilím, a oplývati budou presové mstem a olejem. 25 A tak nahradím vám léta, kteráž sežraly kobylky, brouci, chroustové a housenky, vojsko mé veliké, kteréž jsem posílal na vás. 26 Budete zajisté míti co jísti, a nasyceni jsouce, chváliti budete jméno Hospodina Boha svého, kterýž učinil s vámi divné věci, aniž zahanben bude lid můj na věky. 27 A poznáte, že já jsem u prostřed Izraele, a že já Hospodin jsem Bohem vaším, a že není žádného jiného; neboť nebude zahanben lid můj na věky. 28 I stane se potom, že vyleji Ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovati synové vaši i dcery vaše; starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vídati budou. 29 Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, 30 A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. 31 Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, 32 A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin.

 

Joel 3:1-12 Nebo aj, v těch dnech a v ten čas, když zase přivedu zajatý lid Judský a Jeruzalémský, 2 Shromáždím také všecky národy, a svedu je do údolí Jozafat, abych se tam soudil s nimi o lid svůj a dědictví své, Izraele, jejž rozptýlili mezi pohany a zemi mou rozdělili. 3 Také o lid můj metali los, a dávali mládence za nevěstku, mladice pak prodávali za víno, aby pili. 4 Anobrž, co vy máte proti mně, ó Tyrští a Sidonští, i všecky končiny Filistinské? Zdaliž se mi odplacujete? Jestliže mi se odplacujete, snadněť a vnáhleť i já obrátím odplatu vaši na hlavu vaši, 5 Kteříž stříbro mé i zlato mé béřete, a klénoty mé výborné vnášíte do chrámů svých, 6 A syny Judské i syny Jeruzalémské prodáváte synům Javanovým, aby je pryč zavodili od pomezí jejich. 7 Aj, já vzbudím je z toho místa, kamž jste je prodali, a obrátím odplatu vaši na hlavu vaši. 8 Prodám zajisté syny i dcery vaše v moc synů Judských, i prodadí je Sabejským, do národu dalekého; neboť jest Hospodin mluvil. 9 Provolejte to mezi národy, vyhlaste boj, probuďte reků, nechť přitáhnou, a dadí se najíti všickni muži váleční. 10 Skujte motyky své v meče, a srpy své v oštípy; ten, kterýž jest mdlý, nechť řekne: Udatný jsem. 11 Shromažďte se a přitáhněte všickni národové okolní, a shlukněte se; způsobiž to, ať tam sstoupí, ó Hospodine, rekové tvoji. 12 Probudíť se a přitáhnou národové ti do údolé Jozafat; nebo tam se posadím, abych soudil všecky ty národy okolní.

 

Prorok Joel mluví ve svém proroctví o časech podzimního a jarního deště a o tom, co bude následovat po těchto deštích. Podzimní déšť byl v Izraeli deštěm, který svlažoval zaseté símě - tímto obdobím je v kontextu historie období apoštolů a jejich rozsívání evangelia. Jarní déšť pak je deštěm, který přicházel před sklizní, aby úroda mohla řádně dozrát. Tento déšť je déšť Ducha Svatého, který skrápí Zemi už více než sto let.

 

Žijeme tedy v období jarního deště, deště Ducha Svatého. To znamená, že se blíží sklizeň - Ježíš sklidí svoji žeň - spasené, zachráněné lidi. Blízkost této chvíle a s ní příchod Ježíše Krista je čím dál zřetelnější. Joel také sděluje, co se v relativně nedaleké budoucnosti bude dít (v.29-32): „Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vyleji Ducha svého, A ukáži zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dymové. Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prvé než přijde den Hospodinův veliký a hrozný, A však stane se, že kdož by koli vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude; nebo na hoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýchž povolá Hospodin."

 

Joel říká „v těch dnech" a myslí tím „dny", během nichž padá na zemi déšť Ducha Svatého. Tedy současnost. Hned po tom, co říká, že Bůh v oné době vylije svého Ducha, prorokuje, že přijdou znamení a po nich doba velké úzkosti - den Hospodinův, kdy bude soudit národy. To znamená, že mluví o naší nedaleké budoucnosti. Také ale říká, že i v této době bude možné se obrátit k Bohu a prosit jej o záchranu (v.32). Nebude to ale jednoduché a lidé té doby projdou mnoha zlými událostmi, z nichž mnohé se jich dotknou velmi osobně.

 

Proto je velmi moudré nečekat až na tuto dobu a volat k Bohu o záchranu už teď. Žijeme v období druhého, jarního deště, máme pro volání k Pánu velmi dobré podmínky. Tyto podmínky však brzy pominou a dojde k uvedeným posledním událostem - velké bitvě, v níž Bůh bude soudit národy (Joel 3:1-12). Bude to skutečná, velmi krutá bitva, válka, jíž by se každý měl vyhnout - tím, že se skutečně obrátí k Bohu a přidá se na Jeho stranu - přijme Ježíše a spolehne se na Jeho ochranu a záchranu. Ten kdo tuto možnost promarní, se s největší pravděpodobností stane přímým či nepřímým účastníkem této bitvy, o níž mluví prorok Joel.

 

Proto neotálej a volej k Bohu o záchranu už teď.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.