Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Vyznání víry

Bible (66 knih Staré a Nové Smlouvy) je Boží Slovo v písemné formě. Autorem je Bůh, který ho zjevil skrze Ducha Svatého svým služebníkům. Písmo je pravdivé, neobsahuje omyly a je nejvyšším měřítkem a autoritou pro člověka.

 

Bůh je jediný, všemohoucí. Zjevil se ve třech osobách: Otec, Syn, Duch Svatý.

 

Ježíš Kristus je Boží Syn, který přišel na Zemi jako skutečný člověk narozený z panny. Byl ve všem jako my, kromě hříchu. Byl ukřižován, zemřel, třetího dne byl vzkříšen, vystoupil na nebesa a získal veškerou moc na nebi i na zemi. Opět nastolí úplnou Boží vládu.

 

Boží království Je to jedno z nejdůležitějších poselství Bible. Králem je Ježíš Kristus, který získal svrchovanou pravomoc a v současnosti má tuto skutečnost církev zvěstovat všem lidem. Na konci času znovu Ježíš Kristus přijde - jednak aby vzal svoji církev z této země, jednak aby nastolil svojí vládu v tisíciletém království. Po ukončení tisíciletého království budou definitivně poraženi všichni Boží nepřátelé a bude obnoveno věčné Boží království.

 

Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, aby žil v obecenství s Bohem a uctíval Jej a vládl nad veškerým stvořením. První člověk - Adam - byl sveden ke hříchu Satanem, který se ještě před stvořením člověka vzbouřil proti Bohu. Tak se člověk dostal do otroctví hříchu a smrti.

 

Vykoupení ze hříchu zajistil člověku Ježíš Kristus svojí smrtí. Toto vykoupení může člověk přijmout vírou. Je to jediný způsob, jak může člověk uniknout věčnému zatracení.

 

Spasení - záchrana je člověku dána vykoupením Ježíše Krista. Aby byl člověk spasen, je třeba, aby vírou přijal oběť Ježíše Krista, odvrátil se od hříchu (učinil pokání), vyznal Ježíše Krista i před lidmi jako svého Pána a Spasitele, byl pokřtěn ve vodě. K plnohodnotnému životu každého věřícího patří také přijetí Ducha Svatého (křest v Duchu Svatém).

 

Církev je souhrnem všech vykoupených lidí. Církev, jejíž hlavou je Ježíš Kristus, je vedena, spravována a organizována Božími služebníky. V současnosti se jedná o to, aby odchylky v uspořádání církve od tohoto Božího pohledu byly napraveny.

 

Vzkříšení je naprosto jistá budoucí událost. Vzkříšeni budou všichni lidé - spravedliví k věčnému životu v Božím království, bezbožní k soudu a k věčnému zatracení.

 

Boží soud nad lidmi je rovněž jistá a nevyhnutelná skutečnost, ke které na konci historie dojde. Bůh bude soudit všechny lidi, ovšem jinak bude soudit ty, kteří přijali milost a odpuštění v Ježíši Kristu, a ty kdo toto odmítli a nepřijali.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.