Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Kázání a spisy z křesťanské tradice

V tomto oddíle předkládáme texty kázání a spisů křesťanských autorů z doby současné i dávnější bez ohledu na jejich denominační příslušnost. Uvedené články nejsou ani jinak uspořádané a necháváme na čtenáři, aby si je sám zařadil.

 

Podotýkáme, že uvedené texty nevyjadřují učení Církve Nový Život a v některých případech s obsaženými myšlenkami ani nesouhlasíme. Neuvádíme je zde tedy jako podklady či odkazy na učení Církve Nový Život, ale jako témata k zamyšlení, k inspiraci nebo i k polemice, a hlavně jako snahu o rozšíření obzorů a přehledu v křesťanské tradici posledních 2000 let.

 

Formální stránku textu se pokoušíme zachovat v takové podobě, aby co nejvíce odpovídala specifikům a záměrům jednotlivých autorů, proto nemají všechny příspěvky v tomto oddíle například sjednocené formátování. V poznámkách pod čarou pak uvádíme doplnění (zejména odkazy na příslušné biblické verše) nebo nezbytná dovysvětlení, která při překladatelské práci k textu přidáváme.

 

Jan Kapita: Kázání na 1Kor 5

07.02.2018
Podvečerní kázání na úsek z páté kapitoly První epištoly apoštola Pavla Korintským z pera bratrského duchovního a jednoho ze spolupracovníků na překladu Bible kralické Jana Hlaváče „Kapity“.

Jan Rozenplut ze Švarcenbachu: Na vstoupení Páně

03.01.2018
Poetické zamyšlení nad Kristovým Nanebevstoupením z pera Jana Rozenpluta ze Švarcenbachu (asi 1550-1602).

František Valouch: Na svatouše

21.11.2017
Krátká báseň upozorňující na důležitost svatosti oproti jen formálním projevům zbožnosti, kterou složil katolický kněz a básník František Valouch (1810-1875) a zařadil ji do své sbírky Zbožné básničky.

Jan Kapita: Kázání na 1J 5

14.11.2017
Podvečerní kázání na úsek z páté kapitoly První epištoly Janovy bratrského duchovního a jednoho ze spolupracovníků na překladu Bible kralické Jana Hlaváče „Kapity“.

Alois Adlof: Tvé církvi stýská se

09.11.2017
Báseň, kterou sepsal kazatel Svobodné církve reformované Alois Adlof (1861-1927) roku 1888. Vyjadřuje touhu církve po druhém příchodu Krista.

Martin Luther: Křesťanské šlechtě národa německého o zlepšení stavu křesťanstva

31.10.2017
Úryvek z jednoho z klíčových Lutherových spisů. Spis byl sepsán v červnu roku 1520 a adresován říšským stavům. Luther se v něm staví proti přednosti kléru před světskými stavy, proti tomu, že by Písmo směl vykládat (v důsledku) jen papež, resp. jemu podřízená hierarchie, a proti tomu, že by koncil měl právo svolat pouze papež. Naopak ve spise předkládá své reformní návrhy.

95 tezí Martina Luthera

31.10.2017
Za počátek reformace je již od 16. století považován 31. říjen 1517. Den odeslání a zveřejnění - jakkoli dost možná nikoli formou přibití na vrata zámeckého kostela ve Wittenberku - Lutherových 95 tezí považoval za počátek reformačního hnutí již Lutherův nejbližší spolupracovník Filip Melanchthon.

Kašpar Motěšický: Duše křesťanská Boha chval

09.10.2017
Píseň, jejíž text sepsal na základě německé skladby Lob sei dem allermächtigen Gott Kašpar Motěšický (1651-1689), český protestantský exulant tajně misijně působící v českých zemích.

Alois Adlof: Před novou prací

25.09.2017
Zamyšlení nad plněním Boží vůle z pera kazatele Svobodné církve reformované Aloise Adlofa (1861-1927) z roku 1910.

Jan Liberda: Lid tvůj seť oddává do tvých věrných rukou

25.09.2017
Píseň ze sbírky Harfa nová českého evangelického spisovatele Jana Liberdy († 1742).

John Donne: Již předvolává, má černá duše, tě nemoc

20.09.2017
Další do češtiny přebásněný sonet, který složil anglický básník John Donne (1573-1631). Veršující anglikánský kněz v něm vybízí svou duši před smrtí k spolehnutí se na Kristovu oběť.

Alexander MacLaren: Kristus odsuzující hřích

21.08.2017
Kázání skotského baptistického kazatele Alexandera MacLarena (1826-1910) na Řím 8:3, pojednávající o Kristově odsouzení hříchu, díky kterému my nemusíme být pro hřích odsouzeni.

John Donne: Boha jak tebe On milovat-li má duše chceš

07.08.2017
Sonet, který složil anglický básník John Donne (1573-1631). Je označován jako „Svatý sonet XV“. Autor v něm ukazuje několik pozoruhodných projevů Boží lásky k lidem.

Adam Plintovicz: Ježíše se nezpustím

07.08.2017
Píseň Adama Plintovice (asi 1620 – asi 1670), slezského evangelického básníka, skladatele a varhaníka v Žilině, z Cithary sanctorum. Jedná se o Plintoviczovo přebásnění německé duchovní písně Christiana Keimanna Meinen Jesum laß ich nicht.

John Wesley: O svědomí

10.07.2017
Kázání Johna Wesleyho č. 105, ve kterém se tento metodistický kazatel pokouší vysvětlit, co je to svědomí, a popsat jeho druhy. Ukazuje také, jaké správné svědomí úzce souvisí s Písmem a jak je třeba se svědomím zacházet.

Jan Hus: Čtení neděle prvé v advent

10.07.2017
První kázání z Husovy Postilly, sbírky kázání na nedělní a sváteční čtení, kterou Hus sepsal ke čtení (kázání nebyla pronesena). Jan Hus († 1415) dílo dokončil roku 1413 na Kozím hrádku, v době svého vyhnanství z Prahy. V kázání je vždy nejprve přítomné do češtiny přeložené evangelijní čtení s drobnými vysvětlujícími poznámkami, po kterém následuje Husův výklad. V předkládaném kázání pro první neděli adventní se Hus zabývá zejména Kristovými příchody a adekvátní lidskou reakcí a připraveností na ně.

Alexander MacLaren: Otroci a svobodní

07.07.2017
Kázání skotského baptistického kazatele Alexandera MacLarena (1826-1910) na 1Kor 7:22, pojednávající o novozákonním využití obrazu otroctví pro vyjádření vztahu mezi věřícím a Ježíšem Kristem.

Jan Hus: Poslední řádky před upálením

07.07.2017
Dva texty sepsané Husem těsně před upálením: soukromý dopis, zaslaný přátelům v Čechách 29. června, a písemné Husovo vyjádření na naléhání komise, která Husa navštívila ve vězení, aby jej přiměla k odvolání.

John Wesley: O víře

19.06.2017
Překlad kázání Johna Wesleyho (1703-1791) na citát z Židům 11:6: "O Víře" (kázání č. 106)

Andrej Sládkovič: Svatá neděle

05.06.2017
Rozsáhlou básnickou skladbu Svatá neděle sepsal slovenský evangelický farář Andrej Braxatoris (1820-1872), píšícího pod pseudonymem Sládkovič. Většina jejího textu obsáhle básnicky popisuje nedělní bohoslužbu v evangelickém vesnickém kostele.

John Wesley: O předurčení

05.06.2017
Kázání č. 58 Johna Wesleyho (1703-1791), ukazující, jak se tento metodistický kazatel nepříliš úspěšně snažil vypořádat s „odvěkým“ tématem předzvědění a předurčení.

E. B. Pusey: dopis 39 - Čtení při přípravě na svěcení

15.05.2017
Edward Bouverie Pusey (1800-1882) byl anglikánský kněz, profesor hebrejštiny na univerzitě v Oxfordu. Po konverzi J. H. Newmana ke katolicismu se stal vůdčí postavou tzv. Oxfordského hnutí. V přeloženém dopise radí, studiem jaké literatury by se měl zabývat člověk, jenž chce být vysvěcen na anglikánského kněze. Dopis byl vydán ve sbírce korespondence E. B. Puseyho roku 1898.

Phillip Schaff: Povaha církevní historie

08.05.2017
Pasáž z obecného úvodu k Schaffovu (1819—1893) dílu Historie křesťanské církve. Schaff, narozený ve Švýcarsku a vzdělaný v Německu, toto osmisvazkové dílo sepsal během svého dlouhodobého působení ve Spojených státech.

Jan Kapita: Kázání na Jer 11

01.05.2017
Ranní kázání na jedenáctou kapitolu Knihy proroka Jeremiáše bratrského duchovního a jednoho ze spolupracovníků na překladu Bible kralické Jana Hlaváče „Kapity“.

Bohuslav Tablic: Život po časné smrti

1.5.2017
Bohuslav Tablic (1769-1832) byl slovenský evangelický kněz a básník. Báseň se nachází v prvním díle jeho čtyřsvazkové sbírky Poezye. Ponecháváme zachovaný původní pravopis veršů.

Z rozhovorů mezi Červenkou a Bucerem

24.04.2017
Pasáž z mezikonfesijního rozhovoru zástupce Jednoty bratrské Matěje Červenky a významného reformátora Martina Bucera (1491-1551) o církevním řádu, kázni a vylučování z církve.

Johne Donne: Vzkříšení, nedokonalé

17.04.2017
Báseň, kterou složil John Donne (1573-1631). Její originální titul, obsahující slovo „nedokonalé“, má dvě možná vysvětlení: buď jde o báseň nedokončenou, nebo o Donnovo poetické znázornění toho, že zatímco Kristovo vzkříšení bylo dokonalé, to lidské nikoli – resp. to je teprve vyhlížené, pročež „zbytek chybí“.

Valdenská legenda o Konstantinově donaci papeži Silvestrovi

10.04.2017
Smyšlený příběh o původu Valdenských, kteří tak vytvářejí myšlenku trvale přítomné chudé a pronásledované pravé církve, jejímiž se cítili být příslušníky a pokračovateli, v jejich pohledu v kontrastu s většinovou falešnou církví římskou.

Jan Amos Komenský: O mocnosti a pronikavosti kázání

03.04.2017
Pasáž o tom, jak by si kazatelé měli počínat, aby jejich kázání zasáhla a oslovila jejich posluchače, ze spisu Zpráva a naučení o kazatelství z roku 1651 od Jana Amose Komenského (1592-1670), teologa, filosofa a biskupa Jednoty bratrské.

Josef Baše: Přijď království tvé

03.04.2017
Evangelický básník Josef Baše (1850-1899) publikoval obvykle pod pseudonymy. Sbírku Kytice z básní a písní (1883) vydal jako E. Antonowicz. Báseň Přijď království tvé je jednou z jeho parafrází na jednotlivé prosby obsažené v modlitbě Páně (Mt 6:9-13).

Dan Török: Rádce

27.03.2017
Báseň navazuje na veršovanou skladbu Kníže pokoje a rozvádí další z mesiášských titulů, které uvádí prorok Isaiáš v 9. kapitole své knihy (opět dle dělení a překladu Kralických).

César Malan: Ovce dobrého Pastýře Jej poslouchají, milují a následují

27.03.2017
Henry Abraham César Malan (1787-1864) byl reformovaný teolog a pastor. Byl ovlivněn Ochranovskými bratřími i dalšími probuzeneckými hnutími, což vedlo k jeho rozchodu se státní církví, jejíž součástí dříve byl. Od roku 1830 zahajuje rozsáhlou misijní aktivitu po Evropě, po jeho smrti je ale jeho sbor jen drobný a brzy splynul se skotskou presbyteriánskou církví. Spis Ovce dobrého Pastýře... pochází z roku 1843.

Petr Chelčický: Kázání v neděli masopustní

20.03.2017
Kázání na text z 18. kapitoly Lukášova evangelia z Postily českého reformátora Petra Chelčického, vlastním jménem snad Petra Záhorky ze Záhorčí († asi 1460).

John Milton: Světlo mé jak stráveno, když zvážím

20.03.2017
Devatenáctý sonet anglického barokního básníka Johna Miltona (1608-1674), který asi roku 1651 definitivně ztratil zrak. Někdy v této době sonet vznikl: básník v něm rozvažuje, jak bude schopen plnit své poslání, když o zrak přišel.

Sigismund Ludvík Bouška: Hřích

13.03.2017
Báseň benediktinského řeholníka a kněze, zakladatele a jednoho z hlavních představitelů Katolické moderny S. L. Boušky (1867-1942) ze sbírky Pietas z roku 1897, která poetickou formu shrnuje „dějiny hříchu“: od pádu Satana i člověka až po současný hříšný svět.

Karel Dostál-Lutinov: Kněží Boha!

27.02.2017
Báseň představitele Katolické moderny K. Dostála-Lutinova (1871-1923) ze sbírky Království Boží na zemi, vydané roku 1900.

Philip Schaff: Teze o reformaci

20.2.2017
Dvacet čtyři tezí, v nichž Philip Schaff (1819—1893) shrnuje své chápání reformace a protestantismu. Jedná se o část z (celkem 112) tezí, v nichž Schaff shrnuje své poznatky a názory vyjádřené obsáhle a detailně v knize Princip protestantismu vztažený k současnému stavu církve z roku 1845.

Paul Gerhardt: Svěř svou cestu

20.02.2017
Svěř svou cestu je báseň luterského skladatele Paula Gerhardta pocházejícího z Německa. Poprvé byla publikována roku 1653 v nejvýznamnějším německém protestantském kancionálu 17. století Praxis pietatis melica Johanna Crügera.

Dan Török: Pokání / Obrácení

13.02.2017
Báseň Pokání / Obrácení představuje poetické shrnutí či převyprávění průběhu obrácení, resp. prvotního pokání jakožto jednoho ze základních témat křesťanské věrouky.

Tomáš Štítný ze Štítného: Jak máme milovat Boha a jak bližního

06.02.2017
Dva krátké oddíly z prvního svazku nejvýznamnějšího díla českého spisovatele a osobnosti rané české reformace Tomáše Štítného ze Štítného († mezi 1401 a 1409) Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Věnují se dvěma největším přikázáním dle Mk 12:30n et par: lásce k Bohu a lásce k bližnímu.

Dan Török: Hymnus o Kristu

16.1.2017
Báseň je prostou rýmovanou variací biblického hymnu z Pavlovy epištoly Filipenským 2:6-11, pojednávajícího o Kristově dobrovolném ponížení se a o jeho vyvýšení nade vše.

Jan Milíč z Kroměříže: Modlitby

16.1.2017
Pro srozumitelnost mírně jazykově aktualizovaný přepis vybraných modliteb, sepsaných Janem Milíčem z Kroměříže († 1374) a zachovaných v rukopisné modlitební knize Jana z Rožmberka, pocházející přibližně z poloviny 15. století. Výběr obsahuje modlitby adresované Ježíši či Bohu Otci, nikoli (v rukopise přítomné) Milíčovy modlitby proslovené k svatým, včetně Ježíšovy matky Marie.

Philip Schaff: Užitky církevní historie

09.01.2017
Pasáž z obecného úvodu k dílu Historie křesťanské církve. Jeho autor, Philip Schaff (1819—1893), byl významný protestantský církevní historik a teolog, narozený ve Švýcarsku (Chur), vzdělaný v Německu (Tübingen, Halle a Berlín) a aktivně působící zejména ve Spojených státech. Kromě zásadních historických děl Historie apoštolské církve a Historie křesťanské církve se např. podstatně podílel na anglickém biblickém překladu ASV. V této krátké kapitole se Schaff věnuje prospěšnosti a důležitosti církevní historie pro křesťany.

Jan Karafiát: Historie o hrnčíři

09.01.2017
Báseň evangelického faráře a básníka Jana Karafiáta (1846-1929), autora knížky pro děti Broučci a revizora textu Bible kralické, ze sbírky Písničky svobodného, vydané roku 1900. Báseň je volnou poetickou parafrází Ž 2.

T. S. Eliot: Cesta mágů

01.01.2017
Báseň Cesta mágů sepsal T. S. Eliot (1888-1965) roku 1927, těsně poté co byl pokřtěn v anglikánské církvi, a je tudíž i určitým poetickým popisem jeho obrácení.1 Jejím obsahem je cesta východních mudrců do Betléma, báseň je sepsaná jako vyhodnocení slovy jednoho z nich, přičemž ji lze chápat jako originální zamyšlení nad celým příběhem o východních mudrcích klanějících se Kristu: Proč vlastně přišli? Co pochopili z toho, že narozeného Krista uviděli? Jak se jejich život poté změnil? Nic z toho v Písmu není vysvětleno a také Eliot svůj pohled na cestu mágů nechává prostoupit spíše nejistotou: v první sloce mág vzpomíná na cestu, přičemž tu má spojenou s obtížemi a pochybnostmi o jejím smyslu; ve druhé popisuje, co v Judsku spatřil, je však zřejmé, že si nebyl schopen poskládat plný význam událostí – účel cesty byl splněn, ale očekávané uchvácení se neuskutečnilo; přesto ve třetí sloce mág odhaluje, že pociťuje, jak Kristovo zrození znamená konec světa mágů: smrt magie a pohanství, přijetím Vtělení se stal cizincem ve svém vlastním světě, pročež vyhlíží život po své smrti.

C. H. Spurgeon: Dopis dětem Božích služebníků

30.10.2016
Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) byl reformovaný baptistický kazatel. Svou službu započal v pouhých 17 letech. Do svých 20 let kázal Spurgeon více než 600 krát, brzy se stal nejznámějším kazatelem v celé Anglii. Každé jeho nedělní kázání bylo v nákladu 30 000 kusů rozesíláno též do Ameriky, Asie i Austrálie. Kromě kazatelské činnosti vydal Spurgeon více než stovku křesťanských spisů, založil kazatelský seminář a vybudoval několik starobinců a sirotčinců.

Dan Török: Kníže pokoje

29.10.2016
Báseň rozvádí jeden ze známých mesiášských titulů, který uvádí prorok Izaiáš v 9. kapitole své knihy, převzatý dle Kralického překladu.

J. A. Komenský: Výhost světu

06.08.2016
Spis Výhost světu, jehož autorem je biskup Jednoty bratrské J. A. Komenský, je prohlášením a vyjadřením postoje Kristova služebníka vůči světu.

Henry Vaughan: Pokoj

06.08.2016
Veršovaná skladba velšského metafyzického básníka Henryho Vaughana (1621-1695), jež vyšla ve sbírce Silex Scintillans („Jiskřící křesací kámen“) roku 1650.

John Wesley: O trpělivosti

06.07.2016
Překlad kázání Johna Wesleyho na citát z Jakubovy epištoly „O trpělivosti“ (č. 83).

Jonathan Edwards: Rozhodnutí

5.7.2016

Jan Kapita: Kázání na Římanům 12

26.05.2016

John Henry Newman: Sloup oblaku

25.05.2016

John Updike: Sedm strof na Velikonoce

01.04.2016

Artikul VI: O Kristu Spasiteli a ospravedlnění skrze víru v něho

02.03.2016

John Wesley: O nebezpečí přibývání bohatství

23.01.2016

Alexander Pope: Umírající křesťan své duši

23.01.2016

Paul Gerhardt: Cožpak nemám zpívat svému Bohu?

03.01.2016

J. A. Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

02.01.2016

Jan Hus: O škodlivosti opilství

11.12.2015

Ludwig Öttinger: O věčném záměru Božím

10.12.2015

George Herbert: Modlitba

23.11.2015

Mikuláš Rej: Předmluva k Postile

22.11.2015

George Herbert: Velikonoční křídla

17.10.2015

Jonathan Edwards: Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha

16.10.2015

Artikul XX: O času milosti

1.5.2015

George Herbert: Oltář

30.4.2015

John Donne: Hymnus Bohu Otci

02.04.2015

John Donne: Buš na mé srdce, Bože trojjed’ný!

23.01.2015

George Whitefield: Pokyny, jak poslouchat kázání

22.01.2015

Alexander MacLaren: Láska, která dokáže nenávidět

29.12.2014

Martin Luther: Kázání na třetí neděli adventní

20.12.2014

John Wesley: O bohatství

12.12.2014

John Donne: Nebuď pyšná, smrti!

05.12.2014

Martin Luther: Promluva o odpustcích a milosti (1517)

02.11.2014

Jan Hlaváč „Kapita“: Kázání na Jak 1

21.10.2014

Lukáš Pražský: O gruntu víry obecné křesťanské s jistými důvody proti odporům antikristovým

19.09.2014

John Wesley: O vykupování času

16.08.2014

Martin Luther King: Ale i když ne

02.07.2014
© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.