Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jednejte podle Božího slova

Mikuláš Török, 26.6.2004

Žalm 118:1-4 Oslavujte Hospodina, nebo jest dobrý, nebo na věky trvá milosrdenství jeho. Rciž nyní, Izraeli, že na věky milosrdenství jeho. Rciž nyní, dome Aronův, že na věky milosrdenství jeho. Rcetež nyní bojící se Hospodina, že na věky milosrdenství jeho.

 

1 Korintským 5:1-13 Naprosto se slyší, že by mezi vámi bylo smilstvo, a to takové smilstvo, jakéž se ani mezi pohany nejmenuje, totiž aby někdo měl manželku otce svého. A vy nadutí jste, a nermoutíte se raději, aby vyvržen byl z prostředku vás ten, kdož takový skutek spáchal ... Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S takovým ani nejezte. ... Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.

 

1Jan 5:16 Viděl-li by kdo bratra svého hřešícího hříchem ne k smrti, modliž se za něj, a dáť jemu Bůh život, totiž hřešícím ne k smrti. Jestiť hřích k smrti; ne za ten, pravím, aby se modlil.

 

Jozue 7:20-25 Tedy odpovídaje Achan k Jozue, řekl: Pravdať jest, já jsem zhřešil proti Hospodinu Bohu Izraelskému, tak že to a toto jsem učinil. Viděl jsem mezi loupeží plášť jeden Babylonský pěkný, a dvě stě lotů stříbra, a prut zlatý jeden, padesáte lotů ztíží, čehož požádav, vzal jsem to, a aj, jsou ty věci skryté v zemi prostřed stanu mého, a stříbro pod tím. ... Kdež řekl Jozue: Proč jsi zkormoutil nás? Zkormutiž tebe Hospodin v tento den. I uházel jej všecken lid kamením, a spálili je ohněm, ukamenovavše je kamením.

 

Některým lidem činí potíže přijmout Boží Slovo zcela, protože se jim v některých částech nezdá dostatečně milosrdné. Ale autorem Písma je Bůh a o Něm Žalm 118 říká, že Bůh je, vždycky byl a vždycky bude milosrdný. Proto ani v jeho Slově není nic, co by bylo nemilosrdné. Naopak - v jeho Slově se odráží jeho láska.

 

Řada lidí, někdy žel i křesťané, ale staví Boží lásku a Boží Slovo do protikladu. Některá ustanovení Božího Slova se jim zdají příliš tvrdá. Proto je ignorují a tvrdí, že Bůh by takto tvrdě nejednal, protože On je láska. A tedy ani oni podle Jeho Slova nejednají. Přitom jsou přesvědčeni, že právě oni jednají podle Boží lásky. Tento pseudohumanistický výklad Božího Slova přináší zásadní zkreslení Božích úmyslů a úpadek církve. Přitom i toto podle někoho tak tvrdé Slovo Bůh vložil do Písma právě na základě své lásky, a jednat v lásce tedy znamená jednat podle tohoto slova, nikoli v rozporu s ním. Jednat podle Božího Slova je také nejlepší možný způsob, jak jednat s lidmi. Byť to někdy na první pohled může vypadat i velmi tvrdě (1Kor 5:13).

 

K tomu je ale nezbytné vnímat Boží Slovo náležitým způsobem. Boží Slovo dává řadu příkladů, jak se kdy za jaké situace k někomu zachovat. Například říká, že když někdo v církvi zhřeší hříchem, který je k smrti, tak se za něj nemáme modlit (1Jan 5:16). Na to právě pseudohumanisté namítají, že Bůh by ve své lásce nedopustil takto člověka odvrhnout. Velmi se mýlí - je to totiž skutečně Bůh, kdo církev v daném případě k takovému jednání vyzývá. Ve skutečnosti tito křesťané vlastně nevěří, že Bůh je laskavý a milosrdný. Jestliže se tedy někdo za hříšného člověka navzdory Božímu Slovu modlí, popírá tak Boží autoritu a místo pomoci dotyčnému ublíží. Ublíží navíc i sobě, ublíží i Božímu dílu, podobně jako Achan v Joz 7:11-25, protože činy jednotlivců mají často dopad na celou církev.

 

Jsou různé hříchy a s jejich nositeli je třeba podle Božího Slova různě nakládat. Pro řešení některých konkrétních situací nám Bůh ve svém Slově dává návod, jindy je třeba jednat na základě rozeznání a moudrosti. Je tedy třeba Boží Slovo podrobně zkoumat, abychom se vyhnuli překrouceným, zkresleným interpretacím.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.