Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Pozdvihujme ruce k Bohu

Mikuláš Török, 18.6.2006

Římanům 10:8-13 Ale co dí spravedlnost z víry? Blízko tebe jestiť slovo, v ústech tvých a v srdci tvém. A toť jest slovo to víry, kteréž kážeme, 9 Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. 10 Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení. 11 Nebo dí Písmo: Všeliký, kdož věří v něj, nebude zahanben. 12 Neníť zajisté rozdílu mezi Židem a Řekem; nebo tentýž Pán všech, bohatý jest ke všem vzývajícím jej. 13 Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

 

Žalm 63:1-5 Žalm Davidův, když byl na poušti Judské. 2 Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebeť hned v jitře hledám, tebe žízní duše má, po tobě touží tělo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody, 3 Abych tě v svatyni tvé spatřoval, a viděl sílu tvou a slávu tvou, 4 (Neboť jest lepší milosrdenství tvé,nežli život), aby tě chválili rtové moji, 5 A tak abych tobě dobrořečil, pokudž jsem živ, a ve jménu tvém pozdvihoval rukou svých.

 

Žalm 134 Píseň stupňů. Ej nuž dobrořečte Hospodinu všickni služebníci Hospodinovi, kteříž stáváte v domě Hospodinově každé noci. 2 Pozdvihujte rukou svých k svatyni, a dobrořečte Hospodinu, říkajíce: 3 Požehnejž tobě Hospodin z Siona, kterýž učinil nebe i zemi.

 

1.Mojžíšova 14:22-23 I řekl Abram králi Sodomskému: Pozdvihl jsem ruky své k Hospodinu, Bohu silnému nejvyššímu, kterýž vládne nebem i zemí, 23 Že nevezmu od niti až do řeménka obuvi ze všech věcí, kteréž jsou tvé, abys neřekl: Já jsem obohatil Abrama,

 

4.Mojžíšova 20:11 I pozdvihl Mojžíš ruky své, a udeřil v skálu holí svou po dvakrát; i vyšly vody hojné, a pilo všecko množství i dobytek jejich.

 

2.Mojžíšova 17:11 A dokudž Mojžíš vzhůru držel ruce své, vítězil Izrael; ale jakž opouštěl ruku svou, přemáhal Amalech.

 

 

2.Paralipomenon 6:29-30 Všelikou modlitbu a každé úpění, kteréž by pocházelo od kteréhokoli člověka, aneb ode všeho lidu tvého Izraelského, když by jen poznajíce jeden každý ránu svou a bolest svou, pozdvihl by rukou svých v domě tomto, 30 Ty vyslýchej s nebe, z místa přebývání svého, a slituj se, a odplať jednomu každému podlé skutků jeho, vedlé toho, jakž znáš srdce jeho, (ty zajisté sám znáš srdce lidská).


1.Timoteova 2:8 Protož chtěl bych, aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez roztržitosti.

 

 

Boží Slovo říká, že víra je neoddělitelně spojena s určitými vnějšími projevy a bez nich vlastně není úplná a věrohodná. Je tomu tak například u vyznání víry ve spasení - ten, kdo se vydává Ježíši Kristu a přijímá od Něj spasení, tak pokud ve spasení skutečně věří, musí to vyznat vlastními ústy (Řím 10:8-13). To je v církvi všeobecně známé, uznávané a praktikované. Podobné je to při vzývání Pána (tedy při volání k Ježíši o pomoc) - nestačí „volat" k Němu v mysli, ale skutečně to vyjádřit ústy. I toto je se v církvi běžně uplatňuje.

 

Mnohem méně praktikováno je ale pozdvihování rukou. Bůh přitom jasně říká, že pozdvihování rukou má doprovázet řadu činností či aktů. Například v Žalmu 134 vidíme, že zdvižení rukou k Hospodinu jednoznačně doprovází chvály. Je tu tedy vidět přímá souvislost dobrořečení (chvály) a pozdvihování rukou. Chválení Pána bez zdvihání rukou je vlastně neúplné. Abraham a Mojžíš pozdvihovali ruce kromě toho i na znamení úcty a poslušnosti vůči Bohu při mnoha důležitých událostech, protože věděli, že to není jen symbolický akt (např. 1M 14:22-23, 4M 20:11). Mojžíšovy pozvednuté ruce měly přímý vliv na vítězství Izraelců v bitvě - dokud je udržel pozdvižené k Bohu, Izraelci vítězili (2M 17:11). Šalomoun zase spojoval pozdvihování rukou s vyslyšením modliteb (2Par 6:29-30). A Pavel v 1Tim 2:8 vyzývá ke zdvihání rukou i křesťany - není to tedy jen starozákonní záležitost.

 

Jestliže z Božího Slova vidíme, že se Bohu něco líbí, pak to tak začněme dělat, ihned, bez otálení, protože víme, že to je správné a že se to Bohu líbí. V tomto případě to platí pro pozdvihování rukou. Jednáme-li vždy tak, že ihned, co zjistíme, že něco děláme jinak než se Bohu líbí, to změníme, je to ukazatel skutečné biblické víry.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.