Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Boží předpoklady pro vytržení

Mikuláš Török, 28.3.2004

I.K or 15:51-54 51Aj, tajemství vám pravím: Ne všickni zajisté zesneme, ale všickni proměněni budeme, hned pojednou, v okamžení, k zatroubení poslednímu. 52 Neboť zatroubí, a mrtví vstanou neporušitelní, a my proměněni budeme. 53 Musí zajisté toto porušitelné tělo obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci nesmrtelnost. 54 A když porušitelné toto tělo obleče neporušitelnost, a smrtelné toto obleče nesmrtelnost, tehdy se naplní řeč, kteráž napsána jest: Pohlcena jest smrt v vítězství.

 

Žid. 8:10-11 11 Protože toto je smlouva, kterou uzavřu s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. 11 A nikdo už nebude učit svého spoluobčana a nikdo svého bratra slovy: "Poznej Pána", neboť mě budou znát všichni, od nejmenšího až do největšího z nich.

 

Ez. 11:19-21 21 Nebo dám jim srdce jedno, a Ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejmu srdce kamenné z těla jejich, a dám jim srdce masité, 20 Aby v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali, a činili je. I budou lidem mým, a já budu jejich Bohem. Kterýchž pak srdce chodilo by po žádostech mrzkostí svých a ohavností svých, těch cestu na hlavu jejich obrátím, praví Panovník Hospodin.

 

Řím 8:16 Sám ten Duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží.

 

Všechno nasvědčuje tomu, že někteří z nás se dočkají vytržení. Už i prvotní církev to čekala, nebyl to z její strany omyl, věci se zřejmě měly vyvíjet jinak. Dnes je však vytržení skutečně blízko a bude to doopravdy velmi zvláštní událost. Boží Slovo říká, že v okamžiku budeme proměněni a že odejdeme do nebe stejně jako odešel Ježíš. Je pravděpodobné, že i my budeme stejně jako On stoupat do nebe pozvolna, v proměněném, leč viditelném těle. Všichni, kteří zůstanou, nás uvidí! Uvidí nás však i mnozí křesťané, kteří si byli jisti, že budou vytrženi, zůstanou však na Zemi.

 

K tomu, abychom mohli být mezi těmi, kteří odletí k Pánu, vytvořil Bůh podmínky. Uzavřel s člověkem smlouvu. Novou smlouvu, jinou než byla ta původní (Zákon). Tuto smlouvu přinesl Ježíš Kristus. Důležitou součástí této smlouvy s Bohem je to, že Jej známe (Žd 8:11). Bez toho, že bychom Boha znali, nelze mluvit o tom, že žijeme skutečně v plnosti této smlouvy. Nejde totiž jen o to, že už nežijeme v přikázáních. Jde spíše o to, že už nežijeme vedle Boha, ale s Ním. Máme od Něho nové srdce, na které On vkládá svoje zákony a naše srdce je díky Boží proměně způsobilé tyto zákony skutečně přijímat (Ez. 11:19-21). Druhá věc je, že máme od Boha potvrzení o tom, že jsme skutečně Boží děti, a že s ním žijeme. Jak? Tak, že nás Duch svatý spolu s naším duchem, kterým nás Bůh obdaroval během nového narození, ujišťují o tom, že je to tak (Řím 8:16). To je něco, co žádné jiné náboženství nenabízí! Prostě vnímáš, co je správné a co špatné ne jen proto, že sis to někde přečetl, ale proto, že ti to Bůh zjevuje přímo, prostřednictvím ducha tvého a Jeho ve spolupráci. Tam, uvnitř tebe, je ten, kdo ti říká, co máš a co nemáš dělat. Jeho poslouchej!

 

Také uvnitř tebe, který už nějakou dobu váháš s rozhodnutím pro Ježíše, je ten, kdo ti říká: Staň se Božím dítětem. Už nějakou dobu víš, že Bůh je, už nějakou dobu v něj vlastně věříš, ale ještě Jej neznáš. A víš, že Ho neznáš, že s Ním nežiješ. Dokud ty sám řídíš svoje kroky, ještě nejsi celý křesťan! Ale až Ho poznáš, tak budeš vědět, že Jej znáš, budeš vnímat Jeho vedení, budeš vědět, jak moc je dobré Boha poslouchat. Pak se budeš divit, proč jsi tak dlouho váhal!

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.