Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Vyber si spravedlivý život

Mikuláš Török, 6.7.2008

Genesis 6 1 Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily, 2 Že vidouce synové Boží dcery lidské, any krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblibovali. 3 Pročež řekl Hospodin: Nebude se nesnaditi duch můj s člověkem na věky, proto že také tělo jest, a bude dnů jeho sto a dvadceti let. 4 Obrové pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí. 5 Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi, a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všecken čas, 6 Litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi, a bolest měl v srdci svém. 7 Tedy řekl Hospodin: Vyhladím z země člověka, kteréhož jsem stvořil, od člověka až do hovada, až do zeměplazu, až i do ptactva nebeského; nebo líto mi, že jsem je učinil. 8 Ale Noé našel milost před Hospodinem. 9 Tito jsou příběhové Noé: Noé muž spravedlivý, dokonalý byl za svého věku, s Bohem ustavičně chodil Noé. 10 (Zplodil pak Noé tři syny: Sema, Chama a Jáfeta.) 11 Ale země byla porušena před Bohem, a naplněna byla země nepravostí. 12 Viděl tedy Bůh zemi, a aj, porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi. 13 Protož řekl Bůh k Noé: Konec všelikého těla přichází přede mne, nebo naplněna jest země nepravostí od nich; z té příčiny, hle, již zkazím je s zemí. 14 Učiň sobě koráb z dříví gofer; příhrady zděláš v tom korábu, a oklejuješ jej vnitř i zevnitř klím. 15 A na tento způsob uděláš jej: Tří set loktů bude dlouhost toho korábu, padesáti loktů širokost jeho a třidceti loktů vysokost jeho. 16 Okno uděláš v korábu, a svrchkem na loket vysokým zavřeš jej; dvéře také korábu v boku jeho postavíš, a pokoje spodní, druhé i třetí zděláš v něm. 17 Já pak, aj, já uvedu potopu vod na zemi, aby zkaženo bylo všeliké tělo, v němž jest duch života pod nebem. Cožkoli bude na zemi, umře. 18 S tebou však učiním smlouvu svou; a vejdeš do korábu, ty i synové tvoji, žena tvá i ženy synů tvých s tebou. 19 A ze všech živočichů všelikého těla, po dvém z každého uvedeš do korábu, abys je živé zachoval s sebou; samec a samice budou. 20 Z ptactva podlé pokolení jeho, a z hovad podlé pokolení jejich, ze všelikého také zeměplazu podlé pokolení jeho, po dvém z každého vejdou k tobě, aby živi zůstali. 21 Ty pak nabeř s sebou všeliké potravy, kteráž se jísti může, a shromažď sobě, aby byla tobě i jim ku pokrmu. 22 I učinil Noé podlé všeho, jakž mu rozkázal Bůh, tak učinil.

 

 

Genesis 9:28:29 28 Živ pak byl Noé po potopě tři sta a padesáte let. 29 A tak bylo všech dnů Noé devět set a padesáte let; i umřel jest.

V Genesis 6, 9:28-29 čteme, že hřích se rozmohl na Zemi a společnost se nacházela v mnohem horším stavu než je dnes. Bůh se proto rozhodl uvést na Zemi potopu. Našlo se jen osm spravedlivých lidí - Noe, jeho synové a jejich ženy. Tito jediní byli zachráněni v korábu, který postavil Noe podle Božího příkazu.

 

V čem byli tito spravedliví jiní? V rodokmenu Noe vidíme, že i jeho předkové chodili s Bohem. Přesto rodokmen neurčuje, kdo žije spravedlivě, protože sourozenci Noe se do lodi nedostali - nebyli spravedliví. Takže kromě rodokmenu byli tito lidé stejní jako my.

 

Celé lidstvo pochází z Noe. Tato skutečnost není v Božím slově zdůrazňována, a to ukazuje na fakt, že hřích se potopou ze světa nevymýtil. Proto Boží slovo říká, že pocházíme z Adama. Samotný hřích ze života člověka nezmizel - ani u Noe.

 

Ale jak je možné, že ho Boží slovo nazývá spravedlivým? Protože žil spravedlivě. O něm a jeho předcích je napsáno, že stále chodili s Bohem. U Boha není hřích, ale spravedlnost. Takže to, že člověk chodí s Bohem, působí spravedlnost. Chození do církve není spravedlivý život - spravedlivý život je chození s Bohem.

 

Noe do potopy žil spravedlivě uprostřed hříšné společnosti 600 let. Co v životě Noe určovalo, že bude takto žít a co určovalo, že jeho sourozenci ne (neboť ti se na loď nedostali)? Noe se rozhodl, že bude žít s Bohem - vybral si to. I jeho otec a děd žili spravedlivě, nicméně do korábu měl vstoupit jen Noe s manželkou a jejich tři synové s manželkami. Otec i děd zemřeli ještě před potopou, jeden 5 let před ní, druhý v roce potopy.

 

Jestliže lidé, kteří vstoupili do korábu byli spravedliví, kde se vzal na Zemi hřích po potopě? Hřích je na Zemi od Adama a všechny snahy ho vymýtit v historii selhaly. Přesto byli lidé, kteří usilovali spravedlivě žít a toho si Bůh velice cení. Není možné se dívat na snahu člověka žít spravedlivě tak, že ať ten člověk dělá co chce, tak vždy koná špatně. Církev by měla takovou snahu ocenit. Na druhou stranu není pravda, že když člověk opravdu chce, tak může být spravedlivý - že to záleží jen na něm. Takováto představa spravedlnosti vede k pýše a pocitu samospravedlnosti.

 

Člověk, který chce žít spravedlivě, má zkušenost, že to není snadné a to ho vede k potřebě se hříchu zcela zbavit, protože hřích je v člověku hluboce zakořeněný. Nepodařilo se ho zničit potopou a ani křesťan, který se hříchu zbavil skrze Krista, nedokáže svou spravedlnost přenést na své děti.

 

Církev by měla vidět mezi nevěřícími takové lidi, pro které je spravedlivý život hodnotou. Pro dnešní společnost spravedlnost není hodnotou. Není ani žádoucí, aby spravedliví o něčem rozhodovali, protože by mohli rozhodnout spravedlivě. Takováto situace byla i před potopou a přesto někteří dokázali žít spravedlivě.

 

Podle 1 Jn je spravedlivý ten, kdo žije spravedlivě. Toto je možné jen tak, že člověk přijme Ježíše Krista. Jinak skutečně dlouhodobě spravedlivě není možné žít. Vedle toho člověk musí chtít žít spravedlivě a následovat příklad Noe- stále chodit s Bohem, protože v Něm je bezhříšnost. Taková spravedlnost se musí projevit skutečně spravedlivým životem, protože podle skutků bude také Bůh soudit každého člověka.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.