Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Zákon kvasu

Mikuláš Török, 5.10.2014

1Kor 5:6 Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že maličko kvasu všecko těsto nakvašuje?


Matouš 16:1 I přistoupili k němu farizeové a saduceové, a pokoušejíce, prosili ho, aby jim znamení s nebe ukázal. 2 On pak odpovídaje, řekl jim: Když bývá večer, říkáte: Jasno bude, nebo se červená nebe. … 5 A přeplavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba. 6 Ježíš pak řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu farizejského a saducejského. 7 Oni pak rozjímali mezi sebou, řkouce: Nevzali jsme chleba. 8 A znaje to Ježíš, řekl jim: Co to rozjímáte mezi sebou, ó malé víry, že jste chlebů nevzali? … 10 Ani na sedm chlebů, jimiž nasyceno bylo čtyři tísíce lidí, a kolik jste košů drobtů sebrali? 11 I kterakž pak nerozumíte, že ne o chlebu mluvil jsem vám, pravě: Varujte se od kvasu farizejského a saducejského? 12 Tedy srozuměli, že neřekl, aby se varovali od kvasu chleba, ale od učení farizeů a saduceů.


Lukáš 12:1 A vtom, když mnozí zástupové scházeli se, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, jenž jest pokrytství.


Galatským 5:5 My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme. 6 Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající. 7 Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali? 8 Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá. 9 Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje.


Jakub 3:5 Tak i jazyk malý úd jest, avšak veliké věci provodí. Aj, maličký oheň, kterak veliký les zapálí!


Jakub 1:15 Potom žádost když počne, porodí hřích, hřích pak vykonaný zplozuje smrt.


Žalmy 19:8 Zákon Hospodinův jest dokonalý, očerstvující duši, Hospodinovo svědectví pravé, moudrost dávající neumělým.


1Timoteova 1:8 Víme pak, že dobrý jest Zákon, když by ho kdo náležitě užíval,


1Korintským 5:7 Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak jste nenakvašeni. Neboť jest Beránek náš velikonoční za nás obětován, Kristus. 8 A protož hodujmež ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímosti a pravdy.


Matouš 13:33 Jiné podobenství mluvil jim, řka: Podobno jest království nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala ve třech měřicích mouky, až by zkysalo všecko.


Lukáš 19:17 I řekl jemu: To dobře, služebníče dobrý. Že jsi nad málem byl věrný, mějž moc nad desíti městy.

Všechny Boží zákony jsou dány pro dobro člověka. To platí i o zákonu kvasu, jen ho musíme dobře pochopit a využívat. Zlý kvas odstraňovat, o dobrý pečovat.

 

Maličko kvasu nakvasí celé těsto. To je pravdivý výrok Písma (1Kor 5:6). Lidé ho vnímají negativně, například kvůli známé souvislosti s pokrytectvím farizeů (Mat 16:1). Tento zákon ale není zlý. Je stejně jako všechny ostatní Boží zákony dobrý.

 

Negativní příklad naplnění tohoto zákona najdeme ve zmíněné první epištole Korintským. Zde se týká hříšného člověka v církvi (1Kor 5). Apoštol Pavel jasně varuje, že hříšný člověk bez nápravy může zdeformovat, zkazit celý sbor a říká, že je potřeba se od něj jednoznačně oddělit. Mnoho církví a křesťanů ale tyto pokyny vůbec nebere v potaz. Jejich učení o církvi je nebiblické, mylně ho nahrazují slovy o lásce a pochopení.

 

Další velmi negativní příklad vidíme v Gal 5. Zde je kvasem míněn požadavek na obřízku znovuzrozených pohanů v Galácii. Důsledkem bylo odvrhnutí Krista a úplné odpadnutí od milosti (Gal 5:1-9).

 

Kvasem, který dokáže zničit vše široko daleko, jsou také slova. Přirovnání k ohni ukazuje na závažnost zlého zacházení se slovy (Jak 3:5). I maličký ohýnek dokáže způsobit veliký požár a vše kolem může rychle lehnout popelem. Jedná se tedy o tentýž „zákon kvasu“. Podobně i v Jak 1:15, kde se hovoří o žádosti, jež způsobí smrt.

 

Kvasu, který působí zlé věci, se člověk musí zbavovat stále. I po obrácení se ke Kristu je třeba být ve střehu a takového kvasu se zbavovat (1Kor 5:7).

To ale není celý výklad. Každý Boží zákon je dobrý (Žalm 19:8). Bůh ustanovil zákony, díky nimž svět, vesmír, život, církev fungují. Tedy i zákon o kvasu Bůh dal pro naše dobro. Je-li něco dobré, pak se očekává, že to bude produkovat dobré. Je žádoucí a dobré, aby oheň hořel, je žádoucí, aby kvas prokvasil celé těsto. Boží zákony jsou dobré, pokud je náležitě užíváme (1Tim 1:8). Ježíš říká, že kvasem je i království Boží (Mat 13:33).

 

Církev je nádobou s těstem, mimo káď těsto nenakvasí. Při individualistickém vyčleňování se z církve tedy k dobrému prokvašení nedojde. Je bludné myslet si, že je možné žít dobře s Bohem mimo církev, nebo jen ve formálním napojení na ni.

 

Dobrý kvas přináší dobrý výsledek, zlý kvas přináší zlý výsledek. Lidé chtějí hodně, ale ignorují Boží návod, jak toho dosáhnout. Bůh říká jasně: je-li člověk věrný v mále, vypůsobí to něco mnohem většího (Luk 19:17). Záleží tedy na srdci, na víře, moudrosti, vytrvalosti.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.