Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Den se chýlí ke konci

Mikuláš Török, 8.5.2005

Genesis 3:7-10 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků. 8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského. 9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? 10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.

 

Matouš 24:14 A budeť kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům, a tehdážť přijde skonání.

 

Zjevení Janovo 6:12 I pohleděl jsem, když otevřel pečet šestou, a aj, země třesení veliké stalo se, a slunce učiněno jest černé jako pytel žíněný, a měsíc všecken byl jako krev. 13 A hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá s sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. 14 A nebe se schovalo jako knihy zavřené, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se. 15 A králové země, i knížata, i bohatí, a úředníci, a mocní, i každý služebník, i všeliký svobodný, skryli se v jeskyních a v skalí hor, 16 A řekli horám a skalí: Padněte na nás a skrejte nás před tváří toho, jenž sedí na trůnu, a před hněvem Beránka. 17 Nebť jest přišel den veliký hněvu jeho. I kdo bude moci ostáti?

 

Adam s Evou se chtěli před Bohem ukrýt. Ne proto, že byli nazí, nýbrž z jiného důvodu. Poznali totiž, že zhřešili, to byl pravý důvod jejich skrývání (Gen 3:10). Slovo z 1.kapitoly knihy Genesis však není pouhým popisem tehdejší situace v rajské zahradě. Je to rovněž proroctví o tom, jak se budou před Bohem snažit ukrýt lidé, kteří v posledních časech poznají, že i oni jsou hříšní. Poznají, že hřích není jen něco nemravného, nýbrž stav, jež je odděluje od Boha. A že je to něco, kvůli čemu budou Bohem souzeni. A stejně jako prvním dvěma lidem v historii ani jim se nepodaří skrýš před Bohem nalézt.

 

Kdy to bude? V uvedeném oddíle Písma se Bůh neobjevil hned poté, co se dali Adam s Evou svést do hříchu. Nebylo to ale proto, že by o tom nevěděl. Přišel až s vanutím větru (verš 8). To v horkém podnebí, jež podle všeho v ráji panovalo, znamenalo podvečer. Tedy dobu, kdy se den nachýlil. Adam s Evou měli proto dost času svou nahotu zahalit. Nikoli však svůj hřích. Ten před Bohem skrýt nelze. I v dnešní době je hřích maskován a zlehčován. I podle toho lze usuzovat, že den, tedy historie lidstva, se chýlí k večeru. Rovněž vanutí větru už přichází. Tímto větrem je Duch Svatý, Boží Slovo o Něm jako o větru často mluví. A vanutí Ducha Svatého je v posledním století nejsilnější od jeho vylití při letnicích čtyřicet dní po Ježíšově vzkříšení.

 

Ve Zjevení 6 můžeme číst, jak bude tento den vypadat pro ty, kteří Boha odmítli. Budou se snažit před Bohem skrýt, ale nepodaří se jim to. Bůh vidí do každého koutu země a do každého koutu srdce každého člověka, nic před ním nelze zatajit. On dal každému člověku šanci, aby si mohl zvolit - život s Bohem v Ježíši Kristu nebo bez něj. Ale na konci tohoto dne bude řešení již definitivní a nezměnitelné. Bude uskutečněn soud. Bůh přijde a řekne: Kde jste? (verš 16-17). Někteří tento okamžik očekávají radostně, protože pro ně to bude znamenat, že od té doby budou žít po Božím boku. Jiní se budou chtít skrýt. Ale Bůh se nedá oklamat. Nedal se tehdy, nedá se ani teď. Každý se bude muset před něj postavit a složit účet svého života. Na konci tohoto dne - dějin lidstva - až bude soud ukončen, budou jen dvě skupiny lidí. Jedni budou od té chvíle žít ve věčné slávě s Bohem, druzí ve věčném ohni v utrpení.

 

Každý den, byť sebedelší, jednou skončí. Stejně jako se Božího příchodu na sklonku dne dočkal Adam se svou ženou, dočkají se ho i lidé na sklonku časů. Nikdo neví, zda to bude za den, za rok či za několik desítek let, ale s největší pravděpodobností to bude brzy. Proto je třeba již teď mít jistotu, že až Pán přijde, budeme mezi těmi, kteří Mu vyjdou vstříc. Mezi těmi, kteří vzali za svou nabídku a výzvu Ježíše Krista, aby se obrátili pro věčný život právě k Němu. To platí zejména pro ty, kteří dosud Bohu a v Boha neuvěřili, rovněž však pro ty, již se k němu už obrátili, ale ve skutečnosti s Ním nechodí a v srdci mají pochyby, zda Jeho příchod skutečně mohou očekávat s radostí a jistotou.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.