Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Význam Letnic v poslední době

Mikuláš Török, 27.5.2007

Skutky 2:1-4 Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. 2 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům. 3 A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 4 Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

 

Skutky 13:45-46 Když Židé uviděli zástupy, byli naplněni závistí a začali tomu, co Pavel říkal, odporovat a rouhat se. 46 Pavel a Barnabáš směle řekli: „Vám mělo být hlásáno Boží slovo nejprve. Protože je odmítáte a nepovažujete se za hodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům.“

 

Letnice jsou tradičním svátkem, který v církvi známe jako svátek vylití Ducha Svatého. Letnice jsou ale významným židovským svátkem ustanoveným už za Mojžíše. Následovaly sedm týdnů po Velikonocích (proto jsou nazývány také svátkem týdnů) a znamenaly ukončení žně ječmene a začátek sklizně pšenice. To je významné i pro pochopení podstaty svátku. Právě o Letnicích bylo 120 Ježíšových učedníků pokřtěno Duchem Svatým (Skutky 2:1-4) a začali šířit zprávu o vykoupení nejprve po Izraeli, potom i daleko za hranice země. Zpočátku jen mezi Židy, posléze i mezi pohany. Posláním apoštolů sice bylo kázat evangelium „až do posledních končin země“, ale církev tomu rozuměla tak, že „židům až do posledních končin země“. Pohanům zvěstovali evangelium poměrně zdráhavě. Když ale Židé poselství o Ježíši Kristu odmítali, zaměřili na evangelizaci pohanů (Skutky 13:46). Dveře pro Židy se uzavřely, když oni jako národ nepoznali a odmítli Mesiáše (Římanům 9-11). Tyto první novozákonní Letnice znamenaly tedy otevření cesty k Bohu i pro pohany (do té doby jednal Bůh jen s Izraelem). Z hlediska spasení již není podstatné, zda se jedná o žida či pohana – nyní je důležité, zda patříme Kristu. Tedy Letnicemi začala sklizeň pohanů, zatímco sklizeň Židů končila. Od té doby si církev připomíná Letnice jako den, kdy byly otevřeny dveře do Božího království. Na druhou stranu, takový pohled není dnes již zcela aktuální. Od začátku sklizně pohanů uplynulo už bezmála 2000 let a nyní přichází poslední doba. Mnohá proroctví a znamení nasvědčují tomu, že brzy dojde ke znovuobnovení Izraele; všichni Židé budou shromážděni a nastane jejich obrovská unikátní sklizeň. Všichni do jednoho uvěří v Ježíše Krista a budou spaseni. Pokud se ovšem neodvratně schyluje k nové sklizni Izraele, se stejnou jistotou to znamená, že pomalu končí čas sklizně pohanů - obdobně jako to proběhlo u prvních novozákonních Letnic. Čas evangelizace mezi národy bude tedy brzy ukončen. To by nás mělo silně motivovat ke zvýšení evangelizačního úsilí. Nicméně nejen Bůh, ale i ďábel stupňuje své snahy. Oba hledají lidi, kteří by se nechali použít. Satan více než dříve útočí na lidskou morálku a hodnoty, snaží se rozbít církev zevnitř pomocí falešných křesťanů anebo alespoň napadá skutečné věřící (zatvrzuje, zaslepuje, svádí do hříchu). Nedávejme tedy místo ďáblu a v této poslední době usilujme o to, bychom byli tou dobrou sklizní, kterou si Bůh vezme k sobě a aby se i další lidé dostali do Božího království.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.