Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Milost již byla dána

Mikuláš Török, 05.08.2007

Efezským 2:1-9  I vás obživil mrtvé vinami a hříchy, 2  V nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury 3 Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní. 4  Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás, 5  Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni, 6  A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši, 7  Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši. 8  Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží, 9  Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.

 

 

Boží Slovo jednoznačně říká, že jsme spaseni Boží milostí a tuto milost lze získat jedině vírou a nikoliv nějakými zásluhami. Nicméně spasitelnou milost (tedy hovoříme zde o milosti spasení a ne o milosti ve všech jejích možných oblastech!) nelze chápat jako nějaké abstraktní fluidum - jako něco, co proudí a co se tedy k někomu dostává a k jinému nedostává. Boží slovo říká, že milost je ten milostivý vykupitelský čin, který se stal a byl vyhlášen a také že je to dar, který nám byl darován. Není tedy potřeba k tomuto činu již nic přidávat, protože ta samá milost nám všem a ke všemu již byla vyhlášena (a je reálně udělena každému kdo ji vírou přijme) – je dostatečná a vztahuje se na všechna naše provinění – na ta stalá i na ta budoucí. Není tedy správné říkat, že  někdo má dostatek milosti a někdo naopak její nedostatek. Je to spíš o tom, že někdo tuto milost přijme – uvěří tomu, že je dostatečná a jiný tomuto neuvěří a odmítne ji.  Pokud bychom vycházeli z nesprávného přesvědčení (ba z předurčení), že někdo milost má a jiný ne - pak by už samotné kázání evangelia pozbylo smyslu, protože ti kdo by tuto milost ke spasení měli by nakonec stejně přišli do nebe a ti kterým milost daná není by se tam nijak dostat nemohli a byli by jen trápeni poznáním o svém zatracení.  Někdy to může opravdu vypadat tak (a i o tomto Boží slovo mluví), jakoby se k lidem Boží milost nedostala. Abychom ale to, že někteří (mnozí) nejsou spaseni, nepřičítali „nedostatku milosti“, je třeba si ale uvědomit: 1. Je tu Bůh, který milost učinil a zprostředkovává tuto skutečnost Svým Slovem. To je pevná a daná pozitivní skutečnost. 2. Tato milost se ale stává spasitelnou realitou jedině když jí člověk uvěří. A to se stane skrze Boží Slovo (Řím 10). To znamená, že pokud člověk neslyší evangelium, pak ani nebude spasen. Není to ale pro „nedostatek milosti. Je věcí církve, aby evangelium hlásala.  2. Je tu i nepřítel (ďábel), který se snaží uškodit tomuto dílu jak to jde a kde to jde, byť nemá neomezené možnosti. Snaží se o to, aby se lidé do Božího království nedostali. Když už se to přeci jen stane, aby jim cestu s Ježíšem zkomplikoval a také se snaží bránit dalšímu hlásání evangelia. Metod a prostředků používá mnoho, ale dobré je, že nám jeho praktiky nejsou neznámé. Jeho hlavní zbraní je lež a klam. Nejen jednotlivé lži, ale lživé systémy, ideologie, náboženství. Jsou to pevnosti a ohrady, které brání lidem v přijetí Boží milosti. patří sem třeba náboženské bludy, kterými ujišťuje o spasení takové lidi, kteří ve skutečnosti spaseni nejsou. Tyto pevnosti a ohrady v mysli lidí je pak potřeba bořit Božím slovem a Jeho pravdou, což je rovněž úkolem církve.Jiným ďáblovým prostředkem jsou žádosti (materialismus, poživačnost, nebo naopak  asketismu), kterými oklamává lidi a dočasnými tělesnými věcmi je oddaluje od věčného spasení.  4. Nakonec musíme zmínit i skutečnost, že je tu svobodné osobní rozhodnutí jednotlivce. Když člověk prohlásí, že jej Bůh nezajímá, tak to není projev nedostatku milosti. Musíme brát na vědomí, že se může stát, že i když člověk bude neustále slyšet Boží slovo, tak jej přijmout nemusí.  

 

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu nebo CD, je-li k tématu k dispozici. Koupit si je můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních shromáždění.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.