Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Obavy a strach působí bláznění

Mikuláš Török, 30.11.2014

1Samuelova 13:8 I očekával tu za sedm dní vedlé času uloženého od Samuele; a když nepřicházel Samuel do Galgala, rozešel se lid od něho. 9 Tedy řekl Saul: Přineste ke mně obět zápalnou a oběti pokojné. I obětoval oběti zápalné. … 11 I řekl Samuel: Co jsi učinil? Odpověděl Saul: Když jsem viděl, že se lid rozchází ode mne, a ty nepřicházíš k uloženému dni, a Filistinští byli shromážděni v Michmas: 12 I řekl jsem: Nyní připadnou Filistinští na mne v Galgala, a tváři Hospodinově nemodlil jsem se. Takž jsem se opovážil a obětoval jsem oběti zápalné. 13 Tedy řekl Samuel Saulovi: Bláznivě jsi učinil, nezachovals přikázaní Hospodina Boha svého, kteréž přikázal tobě; nebo nyní byl by utvrdil Hospodin království tvé nad Izraelem až na věky.


1Samuelova 15:19 Pročež jsi tedy neuposlechl hlasu Hospodinova, ale obrátil jsi se k loupeži, a učinils zlou věc před očima Hospodinovýma? 20 Odpověděl Saul Samuelovi: Však jsem uposlechl hlasu Hospodinova, a šel jsem cestou, kterouž poslal mne Hospodin, a přivedl jsem Agaga krále Amalechitského, i Amalechitské jako proklaté vyhubil jsem. 21 Ale lid vzal z loupeží bravy a skoty přední z věcí proklatých, k obětování Hospodinu Bohu tvému v Galgala. 22 I řekl Samuel: Zdaliž líbost takovou má Hospodin v zápalích a v obětech, jako když se poslušenství koná hlasu Hospodinova? Aj, poslouchati lépe jest, nežli obětovati, a ku poslušenství státi, nežli tuk skopců přinášeti. 23 Nebo zpoura jest takový hřích jako čarodějnictví, a přestoupiti přikázaní jako modlářství a obrazové. Poněvadž jsi pak zavrhl řeč Hospodinovu, i on také zavrhl tě, abys nebyl králem. 24 Tedy řekl Saul Samuelovi: Zhřešil jsem, že jsem přestoupil rozkaz Hospodinův a slova tvá, nebo jsem se bál lidu, a povolil jsem hlasu jejich.


1Samuelova 18:28 A vida Saul, nýbrž zkušené maje, že jest Hospodin s Davidem, a že Míkol dcera jeho miluje ho, 29Ještě tím více Saul obával se Davida. I byl Saul nepřítelem Davidovým po všecky dny.


1Samuelova 26:21 I řekl Saul: Zhřešilť jsem, navratiž se, synu můj Davide. Neboť nebudu více zle činiti tobě, proto že jsi draze sobě vážil života mého dnešní den. Aj, bláznivě jsem dělal a bloudil přenáramně.


2Paralipomenon 16:2 Tedy vzav Aza stříbro i zlato z pokladů domu Hospodinova i domu královského, poslal k Benadadovi králi Syrskému, kterýž bydlil v Damašku, řka: 3 Smlouva jest mezi mnou a mezi tebou, mezi otcem mým a mezi otcem tvým. Aj, posílámť teď stříbro a zlato, jdi, zruš smlouvu svou s Bázou králem Izraelským, ať odtrhne ode mne. … 7 V ten pak čas přišel Chanani prorok k Azovi králi Judskému, a řekl jemu: Že jsi zpolehl na krále Syrského, a nezpolehl jsi na Hospodina Boha svého, proto ušlo vojsko krále Syrského z ruky tvé. 9Oči zajisté Hospodinovy spatřují všecku zemi, aby dokazoval síly své při těch, kteříž jsou k němu srdce upřímého. Bláznivě jsi učinil v té věci, protož od toho času budou proti tobě války.


2Samuelova 15:31 Tedy povědíno Davidovi, že Achitofel jest s těmi, kteříž se spikli s Absolonem. I řekl David: Zruš, prosím, ó Hospodine, radu Achitofelovu (správně je zde: Obrať, prosím ó Hospodine, radu Achitofelovu v bláznovství).


2Samuelova 24:1 Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi; nebo byl ponukl satan Davida na ně, řka: Jdi, sečti lid Izraelský a Judský.


Jeremjáš 10:2 Takto praví Hospodin: Cestě pohanů neučte se, aniž se znamení nebeských děste, neboť se jich děsí pohané. … 8 A však ze spolka zhlupěli, a blázni jsou; z dřeva učiti se jest pouhá marnost.


Matouš 6:31 Nepečujtež tedy, říkajíce: Co budeme jísti? anebo: Co budeme píti? anebo: Čím se budeme odívati? 32 Nebo toho všeho pohané hledají. Víť zajisté Otec váš nebeský, že toho všeho potřebujete. 33 Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. 34 Protož nepečujte o zítřejší den, nebo zítřejší den pečovati bude o své věci. Dostiť má den na svém trápení.


Lukáš 12:4 Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili… 6 Zdaliž neprodávají pět vrabců za dva haléře? Avšak ani jeden z nich není v zapomenutí před Bohem. 7 Nýbrž i vlasové hlavy vaší všickni zečteni jsou. Protož nebojtež se, mnohemť vy vrabce převyšujete.

Bláznivost není jen mentální porucha, ale podle Písma především stav, kdy se člověk odvrací od Boha. Jedním z důvodů mohou být obavy a strach, ve kterých člověk nehledá pomoc u Boha. Výsledkem je jeho pád.

 

Co rozumí Písmo pod pojmy blázen, bláznivost? Přímých odkazů na tyto pojmy sice neobsahuje mnoho, ze všech ale vyplývá přímá souvislost se strachem a obavami, při jejichž řešení se jmenovaní obracejí jinam než k Bohu.

 

Bláznivé jednání, kterého se vícekrát dopustil král Saul, je jedním z příkladů zmíněných v Bibli. Například jeho obětování Hospodinu, neuposlechnutí Božího příkazu k vyhubení amalechitských nebo jeho bizarně proměnlivé jednání vůči Davidovi.

 

Někdy Saul svoje selhání sám označuje jako bláznivé (1Sam 26:21), jindy tvrdí, že konal Boží vůli (1Sam 15:20). Samuel označil jeho neuposlechnutí Božího příkazu vyhubit amalechitské jako vzpouru a čarodějnictví. Neposlušnost pak kvalifikoval jako modlářství. To později Saul stvrdil tím, že se vydal hledat pomoc k věštkyni místo k Bohu.

 

Saul sám přiznává, že neposlechl Boží příkaz ze strachu ze zloby vlastního lidu. Bláznivě jednal také vůči Davidovi. Od všezahrnující přízně po pronásledování a usilování o Davidovu smrt. Toto zdánlivě rozporné jednání bylo ale jen různým projevem téhož – strachu z Davida.

 

I Jákob jednal ze strachu, když v obavách prchal od svého tchána Lábana. Lában poté jeho jednání označil rovněž jako bláznivé, byť v tomto případě se do jisté míry jednalo o subjektivní Lábanův pohled.

 

Jak Saul, tak Jákob bláznivě jednali ze strachu, protože nespoléhali na Boží řešení situace. Bláznivé jednání je tedy jednání motivované strachem a obavami.

 

Bláznivě se zachoval také král David. Pravděpodobně nikoli ze samolibosti, ale z obav, zda je schopen postavit dostatečně početnou armádu, nechal sečíst lid. Později sám přiznává, že to bylo bláznivé (2Sam 24:1)

 

Princip na strachu postaveného bláznivého jednání využil ale David i ve svůj prospěch, když prchal před Absolonem. Vyslal přítele Chusai, aby obrátil rady Absolonova rádce Achitofele namířené proti Davidovi v bláznivé. To se mu skutečně podařilo - tak, že vyvolal u Absolona strach z neúspěchu, pokud by Achitofelovu radu poslechl (2Sam 15:31, 17:10).

 

Výslovně Písmo zmiňuje bláznivé jednání také u jinak zbožného judského krále Azy. Ten totiž - opět z obav a nedůvěry vůči Bohu - jednal bláznivě, když se pokusil uplatit syrského krále Benadada namísto toho, aby se spolehnul na Hospodina (2Par 16:2).

 

Strach a bláznivé jednání může vygradovat až do modlářství. Jeremjáš říká, že pohané se obracejí k modlám ze strachu ze „znamení nebeských“ (Jer 10:1, 8).

 

Určité obavy lidé tu a tam mívají. Pokud hledají odpovědi na své obavy a pomoc u Boha, pak se nedopustí bláznovství. Obrátí-li se se svými obavami jinam, spoléhají se na něco nebo někoho jiného, porušují kvůli obavám Boží přikázání, jednají bláznivě a hrozí jim, že upadnou do modloslužby.

 

Přijdou-li tedy obavy, není na místě panika. Naopak - tím více se člověk má přimknout k Bohu. V žádném případě se nesmí obracet jinam – k modloslužbě, čarování. Ale dokonce ani k lidem, pokud toto obracení se k lidem je projevem nedůvěry k Bohu. Z mužů zmíněných výše jen David z bláznění vybředl. Ostatní, Saul, Aza i Absolon se dostali do spirály, z níž nebylo návratu, a všichni skončili pádem a předčasnou smrtí.

 

Před obavami a strachem varuje i Ježíš. Obavy podkopávají důvěru v Boha, ať už jsou to obavy existenční (Mat 6:31) či strach z perzekuce (Luk 12:4). Ježíš nás ubezpečuje, že pokud se spoléháme na Boha, nic nám nehrozí. Je třeba se více přiblížit k Bohu, více se spolehnout na to, co říká, nedopustit, aby nás zachvátily obavy, kvůli nimž bychom porušili Boží přikázání, která jsme dosud poznali.

 

Bláznovství z biblického pohledu není mentální porucha, ale poddání se obavám a hledání pomoci někde jinde než u Boha a následné z toho plynoucí porušování božích přikázání, odklon od Boha a pád.

 

Vezměme si poučení ze Saulova bláznivého jednání. A sami u sebe něco takového nedovolme.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.