Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Zdraví tvým kostem

Mikuláš Török, 9.11.2003

V současné době mnoho lidí trpí bolestmi a nemocemi kostí a kloubů. Jistě to souvisí i s životosprávou a životním stylem. Pro někoho však bude možná překvapivé, že Boží slovo jasně pojmenovává řadu příčin, jež podobné potíže způsobují a poskytuje velmi konkrétní rady, jak se jich zbavit. Nalezneme je zejména v Žalmech a Příslovích.

 

Př 3:5-8 Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé. Nebývej moudrý sám u sebe; boj se Hospodina, a odstup od zlého. Toť bude zdraví životu tvému, a rozvlažení kostem tvým.

 

Zde je základní vodítko, které jistě přesahuje svými důsledky zdraví našich kostí. Ovšem je tu o nich jasně řeč a jsou zde míněny skutečně naše kosti, není to jen obrazné vyjádření. Žij takto a podle Božího slibu budeš zdravý ty i tvé kosti.

 

Kromě tohoto obecného "návodu" nalézáme v Bibli velmi konkrétní příčiny, proč může mít člověk potíže s kostmi a klouby:


Ž 32:1-4
Blahoslavený jest ten, jemuž odpuštěno přestoupení, a jehož hřích přikryt jest. Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není. Já když jsem mlčel, prahly kosti mé v úpění mém každého dne. Nebo dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá, tak že přirozená vlhkost má obrátila se v sucho letní.


Co znamená, že David mlčel? Že nevyznal hřích, o kterém věděl. To vedlo až k bolestem a nemoci kostí, které prahly, vysychaly. Nevyznaný hřích způsobuje i fyzické nemoci a také brání Božímu uzdravení. Pokud tedy u sebe víš o hříchu, tak se od něj nejprve odděl a pak očekávej uzdravení. Podobně hovoří též Žalm 51 a Žalm 34.

 

Ž 109:17- 18 Poněvadž miloval zlořečení, nechať přijde na něj; neměl líbosti v požehnání, nechať se vzdálí od něho. A tak budiž oblečen v zlořečenství jako v svůj oděv, a ať vejde do vnitřností jeho jako voda, a jako olej do kostí jeho.


Kdo se vyžívá ve zlořečení, může se spolehnout na to, že se toto zlořečení nasákne i do jeho kostí. Zlořečení však není jen to, když někomu přeješ něco zlého. Zlořečení jsou zlé řeči o lidech, pomluvy, nespokojené řeči, reptání, zahořklé řeči, negativismus.

 

Ž 31:10-14 Smiluj se nade mnou, Hospodine, nebo jsem ssoužen, tak že usvadla zármutkem tvář má, duše má, i život můj. 11 Žalostí zajisté zhynulo zdraví mé, a léta má od úpění, zemdlena bídou mou síla má, a kosti mé vyprahly. 12 U všech nepřátel svých jsem v pohanění - 14 Nebo slýchám utrhání mnohých, strach odevšad, když se proti mně spolu puntují, lstivě přemýšlejíce, jak by odjali duši mou.


Neustálý zlý tlak okolí, zlořečení nepřátelsky naladěných lidí - to (kromě jiných následků) přináší zdravotní potíže tvým kostem. Křesťané často podceňují sílu proti nim namířeného zlořečení, přicházejí na ně potíže, ale oni nerozpoznají jejich původ a nebrání se. Původce zlořečení může přitom být v bezprostředním okolí.

 

Př 14:30 Život těla jest srdce zdravé, ale zkáza (meč) v kostech jest závist.


Jsou lidé, které závist úplně ochromuje. Také by chtěli to, co mají ti úspěšní, ale protože se jim to nedaří, začnou závidět. Boží Slovo říká, že to přináší nemoc i kostem. Navíc závist vypůsobí hořkost a zlé řeči, pomluvy, výmysly, zlořečení. Proto je závist tak zlá.

 

Boží slovo také ukazuje, co je pro naše kosti prospěšné (jistě i celému našemu tělu):


Př 15:30 To, což se zraku naskýtá, obveseluje srdce; dobrá zpráva tukem naplňuje kosti.


Jsou to dobré zprávy, předně evangelium, ale i dobré zprávy jakéhokoli druhu.


Př 16:24 Plást medu jsou řeči utěšené, sladkost duši, a lékařství kostem. Je to také příjemné, dobré mluvení.

 

Př 17:22 Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti. Hořkost ničí i zdraví, radostné srdce působí jako lék.

 

Tvému zdraví, jmenovitě tvým kostem, prospěje:
1. Pokora, poddanost Bohu. Důvěra v Jeho vedení a Slovo.
2. Když ti Bůh ukáže na hřích, uznej, že to je hřích, vyznej ho a odděl se od něho.
3. Neveď zlé, pomlouvačné a negativistické řeči. Proměň svá slova i postoje.
4. Nedopusť, aby na tebe dopadla zlořečení a pomluvy.
5. Nezáviď. (Škodí to nejen tvým kostem.)
6. Poslouchej dobrá slova, především Boží Slovo. Ale ani jinak nebuď zaměřen negativně, na zlé věci a zprávy.
7. Nebuď zahořklý, nepoddávej se depresi, malomyslnosti; mluv dobře.
8. Raduj se (opravdu máš z čeho: jsi Boží dítě, žiješ v nejbohatší třetině světa, nikdo po tobě nestřílí z kulometu).

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.