Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jaký je hlavní důvod Božího požehnání?

Mikuláš Török, 23.11.2008

1. Mojžíšova 12:1-5  Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě. 2  A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání. 3  Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země. 4  I vyšel Abram, tak jakž mu byl mluvil Hospodin, a šel s ním Lot. (Byl pak Abram v sedmdesáti pěti letech, když vyšel z Cháran.) 5  A vzal Abram Sarai manželku svou, a Lota syna bratra svého, a všecko zboží své, kteréhož nabyli, i duše, kterýchž dosáhli v Cháran. A vyšedše, brali se do země Kananejské, až i přišli do ní.

 

5. Mojžíšova 28:1-2  Jestliže pak opravdově poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého, ostříhaje a čině všecka přikázaní jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě, vyvýší tě Hospodin Bůh tvůj nade všecky národy země. 2  A přijdou na tě všecka požehnání tato, a vyplní se při tobě, když jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého.

 

Galatským 3:6-9  Jako Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti. 7  A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. 8  Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Bůh, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všickni národové. 9  A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.

 

Jakub 2:14  Co prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru míti, a nemá-li skutků? Zdaliž jej ta víra může spasiti?

 

Římanům 10:17  Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.

 

Lidé pochopitelně stojí o Boží požehnání. Aby je získali, chtějí naplnit Boží očekávání, Boží požadavky. Přitom se může stát, že jim unikne základní příčina, výchozí důvod Božího požehnání. V Písmu vidíme příběhy a příklady lidí, kterým Bůh požehnal - například Abrahama (1M 12:1-5). Také tam jsou zaslíbení Božích požehnání (například 5M 28:1-2). Z těchto míst to vypadá tak, že nejpotřebnější podmínkou k získání požehnání je poslušnost, naplnění Božích přikázání, ustanovení. A jistě je to pravda - poslušnost je nezbytným předpokladem nejen pro požehnání, ale pro život s Bohem vůbec.

 

Ale je tu základnější požadavek, prvotnější příčina Božího požehnání. Dokonce taková, ze které má i sama poslušnost teprve vyvěrat. A tímto požadavkem je víra (Gal 3:6-9; lépe ale celá 3. kapitola). Z uvedeného textu vidíme, že prvotním důvodem, pro který Bůh Abrahamovi požehnal, nebyla jeho poslušnost, ale jeho víra. Abraham byl ospravedlněn vírou (získal spravedlnost, protože věřil Bohu) a získal tak i požehnání. A navěky a pro všechny platí, že „ti, kdo jsou z víry, docházejí požehnání".

 

To pochopitelně neznamená, že by požadavek poslušnosti padl, že by nebylo třeba žádných skutků. To vysvětluje apoštol Jakub (Jak 2:14, lépe 14-26). Živá víra produkuje poslušnost a skutky. Ovšem opak neplatí. Sama poslušnost, pouhé zachovávání přikázání, neprodukuje víru. Víra vzniká skrze živé Boží Slovo (Řím 10:17). Ještě je třeba dodat, že k požehnání nepostačuje všeobecná víra. To znamená, že je třeba mít víru v Boha v té oblasti, které se má požehnání týkat. Rovněž, a to v žádném případě, nelze tuto víru zaměňovat s tím, že člověk „věří, že se to stane".

 

To, co je třeba, je mít víru, důvěru a pevné přesvědčení o tom, kdo a jaký je Bůh. Tedy například o tom, že On je Bůh, který uzdravuje. Nebo že On je Bůh, který chce, aby se Jeho lid měl dobře, a který opravdu nechce, aby Jeho lid žil v chudobě a nedostatku. Stejně tak jako i to, že On je ten, který odpouští naše hříchy. Tato víra nevychází ze zkušenosti (už jsem byl několikrát uzdraven), i když zkušenost může víru podpořit a naopak nedostatek zkušenosti může víru podlamovat. Pokud se například stane, že zhřešíme, tak o odpuštění neprosíme proto, že nám Pán již 5krát, 10krát nebo 750krát odpustil, ale proto, že víme, že On naše hříchy odpustí vždy, když mu je vyznáme. Stejné to je i v dalších oblastech života.

 

Pokud někdo nevěří tomu, jaký Bůh je (dobrý, uzdravující, hojný) a snaží se získat požehnání tak, že vyhledává další a další Boží požadavky (dávat desátek, přispívat na chudé, pomáhat druhým), které se pak snaží i naplnit, bude zklamán. Božího požehnání nedojde, spíše v něm bude růst zklamání z toho, že Bůh neplní to, co slíbil.

 

Naopak ten, kdo věří Bohu, že je takový, jak to o Sobě říká ve svém Slově, ten bude zažívat i Jeho požehnání a bude Jej i ochotně poslouchat a následovat.

 

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.