Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Motivace k nesení evangelia

Mikuláš Török, 26.03.2009

2Korintským 5:14-21  Láska zajisté Kristova víže nás, 15  Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že poněvadž jeden za všecky umřel, tedyť všickni zemřeli, a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal. 16  A tak my již od toho času žádného neznáme podle těla. A ačkoli jsme poznali Krista podle těla, ale nyní již více neznáme. 17  Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest. 18  To pak všecko jest z Boha, kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto. 19  Nebo Bůh byl v Kristu, smířuje svět s sebou, nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření. 20  Protož my na místo Krista poselství dějeme; a jako by Bůh skrze nás žádal vás, prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem. 21  Nebo toho, kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my učiněni byli spravedlností Boží v něm.

 

1 Tesalonickým 1:2-8  Díky činíme Bohu vždycky ze všech vás, zmínku činíce o vás na modlitbách našich,

3  Bez přestání pamatujíce na skutek víry vaší, a na práci svaté lásky, a na trpělivost naděje Pána našeho Jezukrista, před Bohem a Otcem naším, 4  Vědouce, bratří Bohu milí, o vyvolení vašem. 5  Nebo evangelium naše k vám nezáleželo toliko v slovu, ale i v moci, i v Duchu svatém, a v jistotě mnohé, jakož víte, jací jsme byli mezi vámi a to pro vás. 6  A vy následovníci naši i Páně učiněni jste, přijavše slovo jeho ve mnohé úzkosti, s radostí Ducha svatého, 7  Takže jste učiněni příklad dobrý všem věřícím v Macedonii a v Achaii. 8  Nebo od vás rozhlásilo se slovo Páně netoliko v Macedonii a v Achaii, ale i na všelikém místě víra vaše, kteráž jest v Boha, roznesla se, takže již nepotřebí nám o tom nic mluviti.

Dokud podstata toho, co Bůh říká, nepronikne do našeho srdce tak, že se s ní naprosto ztotožníme a přijmeme ji za svou a změníme podle ní svůj život, nemůžeme říci, že ji plně chápeme. 

 

Jedno z témat, které člověku jen velmi zvolna proniká do srdce, je to, že Bůh sám neponese zvěst smíření lidem. Naprosto zjevně a výslovně pověřil církev, aby vykonávala službu smíření, aby nesla evangelium k lidem. Dá se říci, že toto pověření, které nám Bůh dal, je ústředním pověřením, jež nám svěřil.

 

To, že jsme nositeli evangelia, nutně předpokládá, že skutečně všechno, k čemu směřuje naše motivace, naše myšlení, naše činnost, náš život jako celek, je v souladu s Božími představami a cíli. Že žijeme v zájmu Božího království, že smysl, který svým životem sledujeme, je právě tento. A také to, že vnímáme rozdíl mezi Božím královstvím a světem.

 

Apoštol Pavel to píše v dopise do Tesaloniky: jak velmi důležitý a účinný pro evangelium byl způsob, jakým k životu a ke službě Tesaloničtí přistupovali, to, jací jsou, jak jsou ve svém následování Krista vzorem a příkladem pro ostatní.

 

Tento úkol (protože to skutečně úkol je) však dnešní církev chápe mnohdy tak nějak nezávazně. Ale to není nezávazné! Bůh nás tímto úkolem pověřil. A z tohoto svého pověření budeme skládat účty.

 

Jde o to, zda vnímáme naši v tom nejlepším slova smyslu jinakost od světa, onen rozdíl, jak jsme Bohem proměněni ve vnímání života a přístupu k němu. Jinak řečeno, žít a nést službu smíření bychom měli naléhavě, protože víme, jak nesmírnou hodnotu má. Mělo by to pro nás být zároveň závazné a zároveň radostné. Je třeba, aby v nás byla ta motivace, že toho, komu kážeme, máme rádi a chceme mu předat to nejlepší, co máme, z lásky.

 

Opak nutně znamená život v kompromisu či dokonce v souladu se světem. Od snahy zavděčit se světu, jíž církev poslední doby trpí, je však třeba se odvrátit. Církev se musí očistit, hledat a najít v Božím Slově to, jak o těchto věcech smýšlí a hovoří Bůh a podle toho se plně zařídit. A ostrou čarou oddělit království světla od království temnoty.

 

 

 

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.