Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Ježíš Kristus je pevný základ

Mikuláš Török, 7.12.2008

1Korintským 3:11  Nebo základu jiného žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.

 

1Korintským 2:1-2  I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči nebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví Boží. 2  Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, nežli Ježíše Krista, a to ještě toho ukřižovaného.

 

1Korintským 3:9-15  Božíť jsme zajisté pomocníci, Boží rolí, Boží vzdělání jste. 10  Já podle milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví. 11  Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus. 12  Staví-liť pak kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení drahé, dříví, seno, strniště, 13  Jednohoť každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to všecko okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprubuje. 14  Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu. 15  Pakliť čí dílo shoří, tenť vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak jako skrze oheň.

 

Jan 10:10  ... já jsem přišel, aby život měly, a hojně aby měly.

Ježíš Kristus se obětoval proto, abychom měli život a to dobrý a hojný život (J 10:10). V první řadě jsme Jeho obětí a vzkříšením získali věčný život. Velmi podstatným důsledkem Jeho oběti a Ježíšovým záměrem je ale také to, abychom život na Zemi prožili dobře a v hojnosti ve všech jeho oblastech. Abychom se zkrátka měli dobře.

 

To se v životě člověka může naplnit jedině tehdy, když jeho život je založen na správném základě. Apoštol Pavel říká, že jediný základ, na němž je možno stavět život jednotlivce i církve, je právě Ježíš Kristus. Nikoli ale „jakýkoli" Ježíš, ale právě a jedině ten biblický, tedy ukřižovaný a vzkříšený (1Kor 2:1).

 

Tím základem, který má Pavel na mysli, ale není ani pouze Ježíšova osoba samotná a vztah k ní, ani pouze činy, které na Zemi konal. Jde o Krista v jeho celistvosti. Kdo On je, jaký On je, a co On vykonal.

 

Ani to samo o sobě však nestačí, Pavel říká, že na tomto základě je třeba dál stavět (1Kor 3:9-15). Je nesmírně důležité, co na tento správný základ, tedy ukřižovaného Ježíše v jeho celistvosti, budeme stavět.

 

Pokud se má naplnit Ježíšův záměr o hojném životě, pak On musí být naším základem a z Něho také musí vyrůstat stavba našeho života. Tedy to nemá být tak, že je u věřících položen dobrý základ, ale další stavba je nesourodou skládačkou tělesného, světského života, který je volně navršen na zmíněný základ. On má být i kořenem, hlavním kmenem, ze kterého náš život a jednání vyrůstají. Pak si můžeme být jisti, že až budeme jednoho dne stát před Ním, tak celá stavba našeho života neshoří jako neužitečná hromada klestí a slámy.

 

Jedním z hledisek, z poznávacích znamení Ježíšova života v nás je, zda hledáme zájem a naplnění potřeb druhých lidí. To je totiž jedna ze základních vlastností Ježíše Krista a Bůh stejný charakter očekává i od nás.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.