Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Kázání evangelia není břemeno

Mikuláš Török, 16.1.2005

1Mojžíšova 1:26-28 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. 27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

 

Matouš 28:18-20 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

 

Marek 6:7 A svolav dvanácte, počal je posílati po dvou a dvou, a dal jim moc nad duchy nečistými.

 

Pro církev je stále obtížné naplňovat Ježíšův pokyn z 28.kapitoly Matoušova evangelia, ve kterém říká: běžte a přivádějte ke mně nevěřící. Proč? Jeden z důvodů je to, že církev často chápe toto Slovo jako pouhý příkaz. Věřící se tak často ocitají pod tlakem pocitu viny, protože nejsou s to lidi k Bohu skutečně efektivně přivádět a šíření evangelia se jim stává břemenem.

 

Slovo velmi podobné této Ježíšově výzvě k šíření evangelia čteme také v knize Genesis. Bůh zde v 1Moj 1:28 vysílá Adama s Evou na Zemi, aby se na ní množili a Zemi ovládli. Ačkoli formulace, již zde Bůh volí, zní jako příkaz, skutečnost je jiná. Před tímto příkazem totiž ve verši 28 stojí sdělení o tom, že „požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: ploďtež se a rozmnožujte se ...". Nejde tedy vlastně o příkaz, nýbrž o požehnání. A lidé skutečně o tomto Božím pokynu nepřemýšlejí jako o povinnosti. Aniž by nad tím příliš uvažovali, naplňují tento pokyn po tisíce let zcela přirozeně - jednoduše proto, že se mají rádi, že stojí o vzájemnou blízkost. Plození dětí je výsledkem touhy a lásky, nikoli rozhodnutí o tom, že je třeba naplnit Boží nařízení.

 

Boží Slovo tedy nazývá příkaz 1Moj 1:28 o milování a naplnění Země požehnáním. K příkazu „Podmaňte Zemi!" z 1.knihy Mojžíšovy Bůh dodává: dělejte to tak, jak to říkám, já vám k tomu dávám potřebnou schopnost. A skutečně, člověk všemu tvorstvu vládne, protože Bůh jej vybavil schopností ovládat veškeré živočichy, ačkoli mnozí z nich jsou fyzicky mnohonásobně silnější, nežli člověk.

 

Proč bychom tedy i onen druhý, velmi obdobný pokyn z Mat 28:18-20 o šíření evangelia neměli vnímat rovněž jako požehnání? Navíc i k tomu vybavil Bůh člověka mocí. Například když vyslal během svého pobytu na Zemi učedníky kázat evangelium, vymítat démony a uzdravovat nemocné, vybavil je mocí, kterou nad démony mohli vítězit (Mar 6:7).

 

Plnit příkaz o plození dětí je jednoduché, když se lidé navzájem milují. Podobně jednoduché je přivádět lidi ke Kristu, když člověk Boha miluje, je nadšený z toho, co pro něj Bůh udělal. Toto nadšení pak chce přirozeně sdělovat dál, zejména lidem, na nichž mu záleží, protože jim z celého srdce přeje, aby i oni mohli mít to skvělé, co Bůh poskytuje. Pak jim nebude šíření evangelia břemenem, ale radostí.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.