Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Bitvy posledních dob

Mikuláš Török, 20.9.2001

Po drtivém teroristickém útoku, který otřásl světem dne 11. září 2001, se lidé ptají, co bude dál. Mnozí vidí v tomto útoku napadení základních hodnot západního světa, svobody, demokracie i svobody osobní. Nejenže tisíce lidí přišlo o život a mnohé společnosti utrpěly velké materiální ztráty, ale lidi ochromil strach.


Někteří považují tyto události za součást sporů mezi Izraelem a Palestinci. K tomuto vzrůstajícímu konfliktu se bude muset v budoucnu každý nějak postavit, státy i jednotlivci, nikdo nebude moci zachovat neutrální postoj.


Jiní považují tento útok za vzpouru chudého světa proti užívající si buržoazii. Mají za to, že jej Spojené Státy samy zapříčinily svou politikou. Tento pohled ozývající se v postkomunistických zemích v sobě ovšem nese stopy marxistické filozofie a je naprosto scestný. Pracující ve světovém obchodním centru nepatřili mezi bohatou americkou buržoazii, ale byli tam obyčejní lidé různých národností: úředníci, sekretářky, prodavači, apod. Ekonomické důsledky těchto tragických událostí budou velké, ztráta zaměstnání, omezení leteckého průmyslu, pokles na americké burze, mnohé ovlivní omezení turismu. Toto nemůže zůstat bez odezvy ani u nás.


Teroristé, kteří se zúčastnili těchto akcí nebyli lidé s turbanem na hlavě, granátem v kapse a puškou přes rameno. Tito lidé byli svým okolím vnímáni jako tiší, přátelští a jejich sousedé a přátelé byli v šoku, když se dozvěděli o jejich účasti na teroristickém útoku. Žili v západní společnosti, studovali, pracovali a přitom se roky připravovali svůj životní úkol. Tento způsob jednání a boje se vymyká veškerému našemu myšlení, protože teroristé nedodržují žádná pravidla, konvence, dohody.

 

Co se vlastně děje? Zmiňuje Bible některé z těchto událostí?
Když se podíváme do Písma, najdeme zde sérii proroctví, jež hovoří o dramatických událostech a velkých bitvách, které se odehrají v poslední době. Jedná se o sedm hlavních pasáží: Ezechiel, kapitoly 38 a 39, Zjevení, kapitoly 14, 16, 19 a 20, Joel, kapitola 3 a Zachariáš, kapitola 14.

 

Popisují všechny stejné události? Jsou chronologické?
Když se na tyto pasáže podíváme, zjistíme, že některé z nich se odlišují. Budeme si všímat základních charakteristických prvků jednotlivých bitev - kdo se bitev zúčastní, kdy a kde se odehrají, jakým způsobem budou poraženi nepřátelé, jak skončí atd.

 

1. velká bitva: Ezechiel 38 a 39
Kdo se jí zúčastní: Gog + další národy proti Izraeli
Nemůže to být tatáž bitva jako po tisíciletém království, ani toto místo není duplicitní k dalším, jelikož tam je šelma a národy, zde je Gog a vybraná skupina národů. Ústřední roli zde bude hrát země Magog a její vládce Gog, který tyto armády povede. Vše má nastat po shromáždění Izraelského národa, nikoliv však konečného a je zde důležitý znak, že Izrael bude bydlet v bezpečí a stane se to náhle. Gog a jeho armády budou poraženi, pobijí se mezi sebou, dojde k nějaké epidemii atd. Izrael bude 7 let žít z kořistí - pohonných hmot apod. Lid Izraele pak bude plně shromážděn. Pozná, že Hospodin je Bůh.


Toto je první veliká bitva v celé té sérii událostí. Je to vlastně definitivní počátek konce. O Antikristu zde ještě není řeč, ale může už v tu dobu žít někde na Zemi.


Velice důležité je podívat se, kdo je to ten Gog. Nemůže to být jen jediná osoba, neboť o něm čteme znovu na konci Zjevení. To slovo znamená horu, nejvyššího panovníka, vládce Magogu. Bude uznáván jako mocný panovník i od ostatních zúčastněných zemí.


Ideologie Goga musí být velmi silná, protože, přesto že bude poražen, po období vlády Antikrista a po tisíciletém království opět povstane. Jedná se o stejnou moc, stejný motiv a po všech událostech opět povstane proti Izraeli. V historii lidstva vidíme, jak různé mocnosti zanikají jako na běžícím pásu. Například Anglie už není tím impériem jako byla v minulém století, Sovětské impérium se zhroutilo. A přesto vidíme, že ideologie Goga bude dále existovat. V Bibli čteme o zemích, jejichž představitelé se za tisícileté vlády Ježíše Krista odmítnou Mesiáši v Jeruzalémě poklonit a nakonec vytáhnou pod vedením Goga do boje proti Izraeli. To je zřejmý důkaz o síle ideologie Goga. Seznam zemí, které se pod vedením Goga zúčastní boje proti Izraeli nalezneme ve 38. kapitole Ezechiele. Tato jména se vyskytují i jinde v Písmu - Genesis, 1. Paralimomenon, synové Jáfeta Gen 10: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech, Tiras. V té době to byla nejzažší místa civilizace.


Magog - Médští, severně od Izraele
Mešech a Tubal - Arménie, Azerbajdžán
Perští - Írán (Nelze se přesně držet dnešních hranic.)
Mouřeníni, Kúš - Súdán, Etiopie, horní tok Nilu
Putští - Líbie, území severozápadní Afriky
Gomer - nejstarší syn Jáfeta, prapředek Kimerských, Turecko, ale má se za to, že z nich pocházejí také Keltové
Togarma - území někde u Arménie
Séba + Dedan - území v Arábii -Arabský poloostrov

 

Všechny zmíněné národy mají v současné době něco společného. Tímto jednotícím znakem je ISLÁM. Je to dostatečně silná ideologie, životaschopné náboženství, které si po staletí udrželo své pozice.


Bible o řadě náboženství (hinduismus, buddhismus) jmenovitě vůbec nemluví. V současné době existují 3 velká monoteistická náboženství. Všechna mají zájem o Zaslíbenou zemi. Mezi nimi není ekumenismus. Do budoucna se z toho vyvinou tři směry. Dnes to ještě není zcela viditelné.


1. Židovsko - křesťanské náboženství. Praví křesťané stojí při Izraeli. (Judaismus a křesťanství nejsou dvě odlišná náboženství. Až Židé poznají Mesiáše, dobře se shodneme.)

2. Babylon, nevěstka, modlářské náboženství, žena pošpiněná svým smilstvem. Dnes toto uspořádání není ještě zcela zřetelné, ale největší aspiraci má katolická církev. Papež je "zástupce Boha na zemi". Je to antikristovské náboženství. Tato žena nevěstka bude v úzkém spojení se šelmou, antikristem a budou se spolupodílet na Novém věku. Bude zde tendence spojit a sjednotit všechna dostupná náboženství do jednoho světového. Toto náboženství má problém jen se dvěma vírami - se Židy a křesťany a s Islámem. Nemají problémy vyjít třeba s hinduisty a buddhisty. Příznačný je pro ně také antisemitismus, protiizraelský postoj.
3. Islám je absolutně neekumenizovatelný. Jednoznačně se považuje za jediné pravé náboženství. Patří sem asi 1 miliarda lidí. Za skutečného nepřítele Islám nepovažuje Babylon, (nevěstka by nebyla proti sblížení s Islámem), ani tzv. západní křesťanství (západ dokáží infiltrovat), ale pouze Židy.


Toto do určité míry vysvětluje, proč Gog povstane i po 1000-letém království.

 

Boží slovo mluví o obnovení chrámu:
Antikrist ho znesvětí, pošpiní. Dnes je tam ovšem mešita. Něco se musí stát, za současného stavu je obnovení chrámu naprosto nepředstavitelné. Je to svaté místo Islámu a znamenalo by to ihned válku. Chrám nemůže být obnoven i z toho důvodu, že Izrael není zbožným národem. Slaví sice různé svátky, ale jsou to velice formálně věřící lidé a chrám znovu nepostaví pár ortodoxních Židů.


Musí nastat dvě věci - odstranění islámské opozice a probuzení Izraelského národa.
Ezechiel 38: Tyto státy přitáhnou na Izrael a utrpí drtivou porážku. Mešita se možná i zřítí a Islám ztratí naprostou kontrolu nad tímto územím. Antikrist už bude asi na zemi a bude rád, že k zničení Goga a Magoga dojde, protože Islám se s Antikristem nesloučí. Antikrist bude přát znovuobnovení chrámu. Ten bude vybudován za účelem bohoslužeb, ne jako turistické místo. Izrael díky tomuto šokujícímu vítězství pozná, že Hospodin je Bůh. Neuvěří ještě v Mesiáše, jinak by neobnovili starozákonní oběti. Dojde tedy k obnovení tradiční starozákonní víry.
Do Izraele se budou vracet Židé ze všech koutů světa, nejen z chudých zemí, ale i z těch nejbohatších. Obrovský kapitál se přesune do Izraele. Izrael rozšíří hranice od Egypta až někam k Eufratu a stane se možná nejbohatší zemí světa. Bude to znamenat hospodářské přeskupení světa. Pohyb burzovního indexu v Izraeli bude ovlivňovat celý svět. Antikrist bude z počátku doufat, že začlení Židy do svého náboženství. Ale do chrámu žádný pohan nebude moci vstoupit. Tyto faktory vypůsobí antikristův hněv.


Daniel 11, 2. Tes 2 - Antikristu se podaří vstoupit do chrámu. Dojde k bitvám, a pak se vrátí Mesiáš a oni ho poznají.
Bůh bude soudit národy podle toho, jaký mají postoj k Izraeli. Toto bylo donedávna nemožné, protože např. Sovětský svaz nebo Jugoslavie byli seskupeny z národů křesťanských, pravoslavných i muslimských. Soud na úrovni národů může znamenat přeskupení i takových struktur jako EU.
Teroristé chtějí, aby Amerika podporující Izrael dostala ránu. Nyní se bojuje proti terorismu, ale pak se teroristé postaví proti Izraeli a bude otázkou, kam se která země přidá. (Je tu samozřejmě také možnost volby jednotlivců, ale nelze mít zcela tu představu, že ať půjde národ kamkoliv, tak se lidé osobně budou moci rozhodnout, jak budou chtít.)


Jedna z podmínek je, aby byl v Izraeli mír. Dnes má Izrael mírovou dohodu s Egyptem a Jordánskem, chybí Sýrie a Palestina.

Žijeme v době, kdy vrcholí přípravy na tyto události. Dnes se paralelně bojuje proti terorismu a současně se jedná o mír v Izraeli. Až nějaké uskupení potáhne na Izrael, můžeme počítat roky do konce světa. K tomuto dojde před vytržením církve a na to se budeme dívat v televizi.

Kdy: Izrael bude mít mírovou smlouvu a bydlet bezpečně, náhlé přepadení


Kde: na horách
Způsob porážky: zemětřesení, nepřátelé budou útočit na sebe navzájem, epidemie, povodeň, krupobití, oheň a síra
Konec nepřátel: bude je žrát zvěř


Důsledky: 7 měsíců budou Izraelci pohřbívat mrtvé, 7 let budou žít z kořistí, Židé se vrátí do Izraele, obnovení bohoslužeb, postavení chrámu, probuzení mezi národy

 

Žeň národů: Zjevení 14
Zde asi nedojde přímo k bitvě. Mesiáš ještě nesestoupí, ukáže se na oblaku. Tady vidíme dvě fáze této sklizně. Jedna je nekrvavá a ta druhá je krvavá a je výrazem Božího soudu a hněvu. Může zde být řeč o oddělení spravedlivých a nespravedlivých, možná o vytržení.

 

Armagedon: Zj 16:10 - 21
Je tu řeč o Antikristu, což nebude rohatá osoba s kopyty, ale velice seriózní, inteligentní, mimořádně schopný člověk, který bude takovým politikem, jakého tato Země ještě neviděla. Vyschne Eufrat. Armagedon je jediné místo v Izraeli, kde se může rozložit veliká armáda. Tuto bitvu povede Antikrist proti Izraeli. Nepřátelé budou poraženi, budou padat veliké kroupy. Zdá se, že tuto bitvu bude iniciovat Babylon, ta nevěstka. Další bitvu (Zj 19) bude iniciovat sám Antikrist. Šelma utrpí porážku, ale nebude zničena.

Kdo: drak, šelma a antikrist x Izrael


Kde: Armagedon
Způsob porážky: zemětřesení, kroupy
Důsledky: konec Babylonu - nevěstky, nepřátelé budou poraženi, nikoliv zcela zničeni

Bitva v údolí Jozafat: Zj 19, Zach 14, Joel 3 - tato místa hovoří paralelně o stejné události
Zj 19: Důležitým znakem této bitvy je to, že Ježíš Kristus se jí osobně, fyzicky zúčastní. Tisícileté království začne tak, že Mesiáš sestoupí do Jeruzaléma a porazí nepřátele. Dojde k obrovské bitvě, poražení nepřátelé zůstanou ležet na povrchu země a ptáci a zvěř budou žrát jejich mrtvá těla.


Zachariáš 14: Přichází den Hospodinův, město Jeruzalém téměř padne, Hospodinovy nohy stanou na Olivetské hoře, vyjdou vody z Jeruzaléma. Nepřátelé budou bojovat jeden proti druhému a pobijí se navzájem. Nastane 1000-leté království, bude povinnost 1x za rok přijít do Jeruzaléma na slavnost stánků, ale naleznou se i takoví, kteří nepřijdou, konkrétně je tu jmenován Egypt, který se vzepře.


Joel 3: Židé budou shromážděni do Izraele, národy se shromáždí do údolí Jozafat u Jeruzaléma, Hospodin bude řváti ze Siona - tzn Hospodin bude přítomen, nastane zemětřesení, údolí Setim u Mrtvého moře bude zaplaveno vodou. Egypt přijde na zpuštění.


Hlavní společné znaky: Osobní účast Mesiáše, řeč o Egyptu, zemětřesení, prameni vod. Hlavní účastníci jsou šelma a Antikrist, není řeč o Gogovi a Magogovi.

 

Kdo: šelma, antikrist, ďábel x Ježíš Kristus - fyzicky přítomen, nepřijde sám
Kdy: před tisíciletým královstvím
Kde: údolí Jozafat u Jeruzaléma
Konec nepřátel: šelma a falešný prorok zaživa uvrženi do ohnivého jezera,ďábel na 1000 let spoután a zapečetěn v propasti
Důsledky: tisícileté království, Izrael pozná Mesiáše

 

Poslední bitva: Zj 20
K této bitvě dojde na konci 1000-letého království, její skončení je jasné, armády pohltí oheň. Budou zde shromážděny všechny národy, vrchním vojevůdcem bude Gog a prioritním účastníkem Magog. Antikrist v této době už bude společně se šelmou v ohnivém jezeře. Tam bude uvržen též ďábel, který bitvu inicioval.


Co této bitvě předchází? Tisícileté království. Je zajímavé, že po 1000-letém království může k něčemu takovému dojít. Musí být přítomno něco, co i po 1000-leté vládě Mesiáše v Izraeli povstane se stejnou silou, stejným cílem a stejnou nenávistí.

 

Kdy: po tisíciletém království
Způsob porážky: armády pohltí oheň
Konec nepřátel: ohnivé jezero
Důsledky: konec časnosti a Země

 

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.