Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Oddělme se od ducha této doby

Mikuláš Török, 06.11.2005

Efezským 2:1-8 I vás obživil mrtvé vinami a hříchy, 2 V nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury. 3 Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní. 4 Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás, 5 Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni,

6 A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši, 7 Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši. 8 Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží.

 

1 Timoteovi 4:1-5 Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, 2 V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své, 3 Zbraňujících ženiti se, přikazujících zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání s díkčiněním věřícím a těm, jenž poznali pravdu. 4 Nebo všeliké stvoření Boží dobré jest, a nic nemá zamítáno býti, což se s díků činěním přijímá. 5 Posvěcuje se zajisté skrze slovo Boží a modlitbu.

 

Efezským 6:12-17 Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko. 13 A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi. 14 Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti, 15 A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje, 16 A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. 17 A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží.

Každý člověk žijící bez Boha žije ve hříchu a vině. Není to ale jen proto, že pouze přebírá životní styl svých předků a svého okolí. Ve Ef 2:2 je řečeno, že život ve hříchu se odehrává pod vedením „mocného knížete v povětří". Čili že skrze hřích nad člověkem panuje vládce tohoto světa.

 

Boží Slovo navíc říká, že kromě toho jsou v určité době aktivní také jiné duchovní síly, jež v dané době mají speciální úkol, jak působit na společnost. V 1Tim 4:1-3 čteme, že například v posledních časech bude v tomto smyslu kladen zvláštní důraz na zdeformování a snížení role manželství či na odmítání řady pokrmů. Oba tyto jevy jsou v posledních letech již „v běhu".

 

Proto se v poslední době normální vztah muže a ženy prezentuje čím dál více jako zastaralý, nepotřebný, legalizuje se soužití párů stejného pohlaví apod. Přednost před založením rodiny také dostává snaha si takzvaně „užít", zakládání rodiny se odkládá na čím dál pozdější dobu, až mnohdy k němu ani nedojde.

 

S tím, co bible popisuje jako zdržování se od pokrmů, souvisí kromě přehnaného důrazu na nejrůznější způsoby stravování v poslední době i nepatřičný důraz na péči o vzhled těla. Je zcela správné se o své tělo (jež je chrámem Ducha Svatého) přiměřeným způsobem starat. Ale budování kultu těla, jímž jsou lidé zaváděni na cestu falešných priorit, je však opět výsledkem tlaku duchovních mocností této doby.

 

Podobný tlak je vytvářen i na to, aby lidé byli ekonomicky závislí, proto obyvatelé zejména západního světa ve stále větší míře žijí na dluh. Výsledkem bude časem to, že se zcela změní atmosféra a principy fungování společnosti. Společnost bude složená z osamocených, na stát ekonomicky zcela odkázaných a tedy lehce ovladatelných lidí.

 

Křesťané rovněž fyzicky žijí v tomto světě a mohou s klidným svědomím užívat všech dobrých vymožeností moderní doby. Musí však být v moci Ducha Svatého naprosto odděleni od ducha této doby, jenž způsobuje převrat v myšlení lidí a tím zásadně mění charakter společnosti. Pro křesťany je proto nezbytné žít podle Božího Slova a v souladu s Božím Slovem se silám způsobujícím tento převrat postavit (Ef 6:12-17).

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.