Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Církev jako evangelizační prostředek

Mikuláš Török, 12.02.2006

Matouš 28:18-20 A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. 19 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, 20 Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Amen.

 

Skutky apoštolské 2:14-21 A stoje Petr s jedenácti, pozdvihl hlasu svého a promluvil k nim: Muži Židé a všickni, kteříž bydlíte v Jeruzalémě, toto vám známo buď, a ušima pozorujte slov mých. 15 Jistě nejsouť tito, jakož vy se domníváte, zpilí, poněvadž jest teprv třetí hodina na den. 16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: 17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou. 18 A zajisté na služebníky své a na služebnice své v těch dnech vyleji z Ducha mého, a budou prorokovati. 19 A ukáži zázraky na nebi svrchu a znamení na zemi dole, krev a oheň a páru dýmovou. 20 Slunce obrátí se v temnost a měsíc v krev, prve než přijde den Páně veliký a zjevný. 21 A staneť se, že každý, kdožkoli vzýval by jméno Páně, spasen bude.

 

Skutky apoštolské 2:37-43 To slyševše, zkormouceni jsou v srdci svém, a řekli ku Petrovi a k jiným apoštolům: Což máme činiti, muži bratří? 38 Tedy Petr řekl k nim: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha svatého. 39 Vámť jest zajisté zaslíbení stalo se a synům vašim, i všechněm, kteříž daleko jsou, kterýchžkoli povolal by Pán Bůh náš. 40 A jinými slovy mnohými osvědčoval a napomínal jich, řka: Oddělte se od pokolení toho zlého. 41 Tedy ti, kteříž ochotně přijali slova jeho, pokřtěni jsou, a připojilo se k nim ten den duší okolo tří tisíců. 42 I zůstávali v učení apoštolském, a v společnosti, a v lámání chleba, a na modlitbách. 43 I přišla na všelikou duši bázeň, a mnozí divové a zázrakové dáli se skrze apoštoly.

 

Boží vůle je taková, aby všichni lidé byli spaseni. To se však neobejde bez zvěstování evangelia. Bůh ke kázání evangelia ustanovil církev (Mat 28:19).

Počátek církve vidíme ve Skutcích apoštolů v Písmu (Sk 2:37-43). Čteme zde, že lidé byli zasaženi Petrovým Slovem při Letnicích (Sk 2:14-21). Výsledkem tohoto působení živého Božího Slova bylo to, že jím zasažení lidé se připojili k církvi. Z této události vidíme dvě důležité věci: To že o skutečné církvi můžeme mluvit jen tehdy, pokud je v ní kázáno živé Boží Slovo a dále to, že skutečné spasení je neoddělitelné od osobního připojení se k takovéto církvi. Nelze mluvit o spasení bez připojení se k církvi - nejen na rovině obecné, ale i na rovině místní církve. Pokud se člověk se nepřipojí k církvi, v níž se káže živé Boží Slovo, spasení nemůže být naplněno. I když člověk přijme poselství evangelia, uvěří v Ježíše Krista, nedojde bez obecenství církve k vítěznému konci.

Nelze však být spasen pouhým formálním vstupem do církve, a to ani tehdy, pokud se v ní živé Slovo káže.

Pro šíření evangelia (potažmo pro získání spasení) je tedy nezbytné, aby tu byla pro lidi přitažlivá církev, skrze niž se skutečné, živé a mocné Boží Slovo dostává do jejich srdcí. Proto Bůh v Písmu jasně sděluje svoje požadavky na to, jak má církev vypadat. A jedním z těchto požadavků je to, aby lidé v církvi před svými vlastními potřebami upřednostňovali potřeby druhých a potřeby Božího díla. Proto je třeba usilovat o takové křesťanství, které zdůrazňuje sounáležitost lidí v církvi, zodpovědnost jednoho vůči druhému, upřednostnění potřeb druhých lidí před vlastními. Bůh nás k tomu vyzývá, když říká: „Buďte jako Ježíš, který zmařil sám sebe kvůli vám". Sobectví v církvi nemá mít místo.

Církev, která bude složena z lidí, jimž záleží víc na potřebách druhých lidí než na svých vlastních, z lidí, jimž víc záleží na prospěchu Božího díla než na naplnění vlastních tužeb, bude pro ostatní tak přitažlivá, že se stane skutečně efektivním prostředkem, skrze nějž dojdou spasení. Taková církev získá jméno, které bude mít velmi konkrétní obsah a hodnotu, a bude oprávněným nositelem a šiřitelem jména Ježíše Krista. O takové církvi se dá hovořit jako o evangelizačním prostředku.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.