Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Poddejte se Bohu, Vzepřete se Ďáblu

Mikuláš Török, 26.10.2003

Jak 4:7-8 Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Očisťte ruce, hříšníci, a očisťte srdce, lidé dvojí mysli.

 

1.Pt. 5:6-11 Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. Jemu sláva a moc na věky věků. Amen.

Jsou dvě velmi důležité stránky života s Bohem:
1. poddat se Bohu
2. vzepřít se ďáblu.

 

Je velmi důležité je respektovat a naplňovat, a je velmi důležité je nezaměňovat! Je více možností, jak se splést:
- poddat se Bohu, ale nevzepřít se ďáblu
- vzepřít se ďáblu, ale nepoddat se Bohu (horší varianta)
- nepoznat s kým zrovna má člověk co do činění, a poddat se ďáblu nebo vzepřít se Bohu.

 

Poddat se Bohu znamená v kostce toto: "Uznávám, že jsem zhřešil, že jsem si to zavinil sám a že nemám jak se hájit." A přitom se nevymlouvat se na okolnosti (například tvoje opilství nezavinil výrobce alkoholu). Čili uznat vinu = poddat se, neuznat vinu = nepoddat se. Obšírněji řečeno pak poddat se Bohu znamená:
- uznat vinu
- naslouchat Bohu (s Bohem si povídej, s ďáblem ne!)
- poslouchat jej (ve smyslu být poslušný)
- přestat hřešit
- přestat být tělesný, oddělit se od světa, nechat se vést Duchem Svatým
- veškerou péči uvrhnout na Boha

 

Vzepřít se ďáblu znamená říci: "Ty mě nemáš už co mluvit do života, odmítám tvoje nemoci, tvoje pomluvy, tvoje lži, odmítám i tvoje podlézání!" Ďábel umí velmi kvalifikovaně mazat med kolem úst. Je otec lži, všechno, co kdy řekne, je lež! Nikdy s ním nediskutuj, vždycky tě dostane, jeho jediným cílem je, aby tě sežral! (I.Pt. 5:8 - v kralickém překladu je užito slovo "sežrat")

 

Jak poznat, kdo se mnou mluví

- když s tebou mluví Duch Svatý, tak tě sice usvědčuje z hříchu, ale proto, aby ti z něj pomohl; nabízí cestu z hříchu ven, uznání hříchu přináší svobodu
- když s tebou mluví Ďábel, tak tě z hříchu obviňuje, rozhodně ti nechce pomoci se ho zbavit, naopak snaží se ti namluvit, že jsi byl vždycky takový, že se z toho stejně nedostaneš ("vidíš, zase jsi do toho spadl"), uznání hříchu nepřináší svobodu, ale depresi.

 

Když tedy Bůh řekne: "Zhřešils!" , ty řekni: "Ano, uznávám to, prosím, odpusť mi!" Když ďábel řekne: "Zhřešils!", ty řekni: "Táhni ode mě! Nech si svoje obviňování! Nebudu tě poslouchat!" Nediskutuj s ním.

 

Jinak musíš mluvit s Bohem a jinak s ďáblem. K tomu ale musíš být schopen rozpoznat, s kým máš tu čest, protože jakmile to nepoznáš, máš problém. Bohu nemůžeš říci: "Nech mě být!" a ďáblu nemůžeš přiznat právo mluvit ti do života. Někdy je snadné rozeznat, co je z ďábla a co z Boha, někdy to ale tak snadné není. Proto je nutné chodit vždy a zcela po Božích cestách, aby člověk rozpoznával Ducha Svatého bez velkého přemýšlení.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.