Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Duch Svatý je nedílnou a trvalou součástí Nové Smlouvy

Mikuláš Török, 12.1.2014

Skutky 2:2 2 I stal se rychle zvuk s nebe, jako přicházejícího větru prudkého, a naplnil všecken dům, kdež seděli. 3 I ukázali se jim rozdělení jazykové jako oheň, kterýžto posadil se na každém z nich. 4 I naplněni jsou všickni Duchem svatým, a počali mluviti jinými jazyky, jakž ten Duch dával jim vymlouvati. … 16 Ale totoť jest, což jest předpovědíno skrze proroka Joele: 17 A budeť v posledních dnech, (dí Bůh,) vyleji z Ducha mého na všeliké tělo, a prorokovati budou synové vaši, i dcery vaše, a mládenci vaši vidění vídati budou, a starci vaši sny míti budou.


Ezechiel 36:24 Nebo poberu vás z národů, a shromáždím vás ze všech zemí, a uvedu vás do země vaší. … 26 A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité. 27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je. 28 I budete bydliti v zemi, kterouž jsem byl dal otcům vašim, a budete lidem mým, a já budu vaším Bohem.


Jeremjáš 31:31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou. 32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. … 33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem. 34 A nebudou učiti více jeden každý bližního svého, a jeden každý bratra svého, říkajíce: Poznejte Hospodina. Všickni zajisté napořád znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin; milostiv zajisté budu nepravosti jejich, a na hřích jejich nezpomenu více.


Ezechiel 18:1 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: 2 Což jest vám, že užíváte přísloví tohoto o zemi Izraelské, říkajíce: Otcové jedli hrozen trpký, a zubové synů laskominy mají? 3 Živť jsem já, praví Panovník Hospodin, že nebudete moci více užívati přísloví tohoto v Izraeli. 4 Aj, všecky duše mé jsou, jakož duše otcova, tak i duše synova mé jsou. Duše, kteráž hřeší, ta umře. 5 Nebo byl-li by někdo spravedlivý, a činil by soud a spravedlnost …9 V ustanoveních mých by chodil, a soudů mých ostříhal, čině, což pravého jest: spravedlivý ten jistě žeť živ bude, praví Panovník Hospodin.


Jan 16:13 Ale když přijde ten Duch pravdy, uvedeť vás ve všelikou pravdu. Nebo nebude mluviti sám od sebe, ale cožkoli uslyší, toť mluviti bude; ano i budoucí věci zvěstovati bude vám.


2Tesalonickým 2:10 A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jenž hynou, protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli.


Římanům 8:13 Nebo budete-li podle těla živi, zemřete; pakli byste Duchem skutky těla mrtvili, živi budete. 14 Nebo kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. 15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče. 16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové Boží. 17 A jestliže synové, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však tak, jestliže spolu s ním trpíme, abychom spolu i oslaveni byli.

Trvalé naplnění křesťana s Duchem Svatým je nezbytným předpokladem dobrého života v Nové smlouvě. Jeho úkolem není jen působit mluvení novými jazyky, jak to někteří mylně chápou, ale prodchnutí celého života Božího dítěte.

 

Události při sestoupení Ducha Svatého na učedníky v Jeruzalémě (Sk 2:1nn) se v církvi někdy vykládají tak, že smyslem přijetí Ducha Svatého je získání schopnosti křesťanů prorokovat a mluvit v jazycích. To ale neodpovídá Písmu, jakkoli i toto k plnosti Ducha patří.

 

O naplnění Božích dětí Duchem Svatým prorokuje Ezechiel (Ez 36:24nn) a v podobných intencích i Jeremjáš (Jer 31:1nn).

 

Dání Ducha Svatého je nedílnou součástí Nové smlouvy. Bez Něj je tato smlouva neúplná. Křest v Duchu není jakýmsi bonusem k ní, je její nedílnou součástí. Pokud z ní vyškrtneme přijetí a křest v Duchu Svatém, pak de facto rušíme platnost celé smlouvy. To je analogické k předchozí smlouvě Boha s člověkem - porušení jediného bodu Zákona má za následek porušení celého Zákona. Nelze sice říci, že člověk, který není pokřtěn v Duchu, pozbývá spasení, nicméně pokud někdo tuto část smlouvy vědomě ignoruje, pak ruší smlouvu celou.

 

Naplnění Duchem Svatým slouží k tomu, abychom v Nové smlouvě mohli obstát; smlouva totiž klade na jednu ze smluvních stran – křesťany – tak specifické a vysoké nároky, že není v silách žádného člověka je bez moci Ducha Svatého naplnit.

 

Vložením Božích pravd a pravidel přímo do nového srdce obráceného člověka ho Bůh postavil do zcela nové pozice – do pozice člověka zcela zodpovědného za svoje jednání, postoje, za to, jak chodí s Bohem. Nikdo z účastníků Nové smlouvy se nebude moci na rozdíl od Izraelců (Jer 31:31nn) vymlouvat na svoje předky, na svoje okolí, na svoje vedoucí v církvi apod., protože Boha může znát každý osobně. „Všickni zajisté napořád znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich,“ říká prostřednictvím Jeremjáše Bůh (Jer 31:34).

 

Obrácení se ke Kristu se v delší dobu fungující církvi velmi často týká mladých lidí, jejichž rodiče s Bohem žijí. Je častou bolestí, že se jejich dospívající a dospělé děti odvolávají právě na své rodiče či vedoucí v církvi – ať už v dobrém, pokud rodiče žijí dobře, tak v nedobrém, pokud rodiče nežijí dobře. Schovávají se za ně, na ně se snaží přenést odpovědnost za svůj vlastní život.

 

Děti musejí ale vzít odpovědnost svého chození s Bohem a tedy svého života jako takového do vlastních rukou. Aktivně pokračovat v dobrém životě svých rodičů, či dokonce žít ještě lépe. Nebo naopak, vzepřít se špatnému životu svých rodičů a žít dobrý život s Pánem. V obou případech je zodpovědnost na nich a Bůh jim stejně jako všem ostatním Božím dětem na konci časů vystaví spravedlivý účet.

 

Abychom tímto účtujícím setkáním prošli se ctí a naše spasení mohlo být naplněno, seslal nám Bůh na pomoc právě Ducha Svatého. Nejprve se ale musíme s Bohem smířit a poznat pravdu. Ježíš o Duchu Svatém říká (kromě jiného), že je to Duch pravdy (Jan 16:13). Jak víme (2Tes 2:10), milování pravdy je základním předpokladem spasení a tedy zásadní součástí Nové smlouvy. Duch Svatý je nám dáván proto, aby lidé tuto pravdu, po které touží a milují ji, mohli poznávat.

 

Jedině díky Duchu Svatému můžeme poznat Ježíše Krista a naši vlastní hříšnost, která nás od Boha odděluje, a dojít smíření s Ním.

 

Duch Svatý není pouhým doplňkem Nové smlouvy, sloužícím především k tomu, abychom mohli mluvit novými jazyky. Nová smlouva je smlouva odpovědnosti - za vlastní život, za naplňování toho, co od nás Bůh očekává a požaduje. Právě On nám po celý život svědčí o tom, že jsme Boží děti (Řím 8:14), On je zárukou našeho spasení.

 

On je neustále Duchem pravdy, On nám dává porozumět Božímu Slovu, On je stále naším utěšitelem a pomocníkem, On nás vede do dobrých věcí. On vede křesťany k duchovní službě pro Boží dílo a k tomu je obdarovává.

 

Duch Svatý je trvalou součástí našeho pozemského života, jedině s Ním může být život Božího dítěte skutečně plnohodnotný, On následně vypůsobí naše vzkříšení a proměnu k věčnému životu v nebi.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.