Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Tvé hříchy si tě najdou

Mikuláš Török, 9.3.2014, 19.3.2017

4Mojžíšova 32:23 Pakli neučiníte toho, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že pomsta vaše přijde na vás.


Matouš 3:8 Protož čiňte ovoce hodné pokání


Matouš 7:17 Takť každý strom dobrý ovoce dobré nese, zlý pak strom zlé ovoce nese. 18 Nemůžeť dobrý strom zlého ovoce nésti, ani strom zlý ovoce dobrého vydávati. 19 Všeliký strom, kterýž nenese ovoce dobrého, vyťat a na oheň uvržen bývá.


1Mojžíšova 4:6 I řekl Hospodin Kainovi: Proč jsi se tak rozpálil hněvem? A proč jest opadla tvář tvá? 7 Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.


Amos 5:14 Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli, a budeť tak Hospodin Bůh zástupů s vámi, jakž pravíte.

Hřích má moc i po dlouhé době. A v případě, že není odstraněn, pak si člověka najde. Proto je důležité neprodlévat s pokáním. A ještě lépe je nehřešit a jednat dobře.

 

Ve 4M 32:23 je v některých překladech nepřesnost. Výraz „pomsta vaše přijde na vás“ ve skutečnosti zní takto: „vaše hříchy vás najdou“.

 

A význam tohoto výrazu lze dokreslit z dalších výskytů v Písmu asi následovně: jednak to znamená to běžné najít, nalézt. Ale také narazit na někoho, dopadnout jej (4M 15:23), nebo moci si dovolit, mít na to, být s to (3M 12:8).

 

Hřích nemůžeme brát na lehkou váhu. Nemůžeme se uklidnit, když hřích nevyjde najevo, nebo když se (hned) neprojeví jeho zlé následky. Může se dokonce stát, že je již téměř jisté, že nebude odhalen a dokonce i to, že žádný hmatatelný zlý následek již nehrozí.

 

V uvedeném výroku 4M 32:23 čteme, že hřích si člověka, toho kdo jej vykonal, najde. A to s jistotou. To může znamenat jednak to, že se dostaví již vůbec neočekávané následky, nebo že svojí mocí člověka nakonec zatáhne do ještě horších špatností. Do takových, ze kterých je ještě obtížnější či nemožné se dostat.

 

Z hříchu je proto nejen nezbytné činit pokání, ale učinit pokání bez prodlévání. Pro dobrý život je ale málo jen hlídat, abychom nezhřešili, nebo když přece zhřešíme, tak z hříchu učinit pokání.

 

Ježíš mluví o ovoci pokání (Mt 3:8). V Mt 7:19 čteme, že nejen stromy, které nesou zlé ovoce, ale i stromy, které nenesou dobré ovoce, budou vyťaty a spáleny. Ovoce pokání je tedy nejen to, že nečiníme zlé, ale to, že konáme dobré. Jinak řečeno, mnohem lepší než činit pokání, je nehřešit. A mnohem lepší než nehřešit, je jednat dobře.

 

Jsou ale lidé, kterým hřích vlastně nevadí, nevidí ho jako něco opravdu špatného. Klidně hřeší a pak „přece učiní pokání“. Jako by hřích tím, že ho lze vyznat, učinit z něj pokání, ztrácel na závažnosti. To je zlé. Pak jsou tací, kterým stačí, že „přece nehřeší“, nic špatného nedělají. A vůbec se nestarají o to, co dobrého by měli udělat. Jako by nečinit nic zlého stačilo k dobrému životu.

 

Ve skutečnosti od nás Bůh chce, abychom hledali dobré a jednali dobře.

 

Kainovi Bůh říká (když vidí, že v jeho srdci klíčí zlost na Ábele): „Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží“ (1M 4:7). Nespokojuje se tím, aby se Kain zbavil zlosti a nedopustil se vraždy. I v téhle Kainově běsné chvíli Bůh vyzdvihuje na prvním místě konání dobrého.

 

V Písmu vidíme na mnoha místech, že jsme stvořeni k dobrému. Například prorok Ámos vyzývá k hledání dobrého (Am 5:14). Směřování k dobrým věcem automaticky znamená i odklon od těch zlých, není třeba se s nimi pak až tak moc zabývat. Zlé věci jednoduše nenávidíme a ony pak mají čím dál méně možností, aby pronikly až do našeho myšlení a jednání.

 

To, jak žijeme, se projevuje i v tom, jak se k nám naše okolí staví v situaci, kdy jsme zhřešili. Pokud žijeme dobře, směřujeme k dobrému, dobré věci jsou nám vlastní, musíme sice pochopitelně činit pokání, ale naše okolí nás povzbudí, pomůže nám k překonání pádu a k tomu, abychom i nadále mohli nést dobré ovoce. Stejný přístup můžeme čekat i od Boha. Lidé, kteří nestojí o dobrý život, nehledají dobré, či dokonce s klidem hřeší, nemohou stejnou podporu a účast očekávat.

 

Pokání činíme ne proto, abychom unikli trestu, ale proto, abychom hřích zabili, odstranili, zbavili se jeho samého i jeho moci a účinku. Naším cílem je žít dobře, činit dobré, radovat se v Bohu. Budeme tak v bezpečí pod Boží ochranou, radou a vedením.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.