Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Pozitivní přístup k Božímu slovu

Mikuláš Török, 18.2.2007

Zjevení 3:14-22 14 Andělu pak církve Laodicenské piš: Toto praví Amen, svědek ten věrný a pravý, počátek stvoření Božího: 15 Vímť skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. Ó bys chutně studený byl anebo horký. 16 A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých. 17 Nebo pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý. 18 Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl. 19 Já kteréžkoli miluji, kárám a tresci; rozhorliž se tedy, a čiň pokání. 20 Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou. 21 Kdož zvítězí, dám jemu seděti s sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem, a sedím s Otcem svým na trůnu jeho. 22 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.

Slovo Ježíše Krista ze třetí kapitoly knihy Zjevení se obvykle vykládá jako Slovo evangelizační. To je jistě legitimní a správné. Když se však podíváme na kontext, v němž Ježíš Janovi toto Slovo na ostrově Patmos řekl, uvidíme ještě jeho další, velmi důležitý význam. Adresátem Ježíšovy výzvy ke změně smýšlení a jednání jsou křesťané z Laodiceje (v.14). Ježíš je napomíná a varuje před vlažností (v.16), která vyplývá z postoje, jenž se rozmáhá v církvi čím dál více i dnes - tehdejší i dnešní „laodicejští" křesťané žijí v domnění, že vše, co jim život s Bohem nabízí, již mají, že už se nemusejí o nic snažit a nic více nepotřebují. Takoví křesťané nemají zapálené srdce, jsou lhostejní, vlažní, jejich skutky neodpovídají tomu, co od nich Bůh očekává (v.16). Jak velký je jejich omyl, říká Ježíš nekompromisně: „...nevíš, že jsi bídný, mizerný, a chudý, a slepý, i nahý" (v.17) a důrazně je varuje: „A tak, že jsi vlažný, a ani studený, ani horký, vyvrhu tě z úst svých" (v.16).

 

Smyslem Ježíšova ostrého pokárání však není odsouzení. On kárá proto, že člověka miluje (v.19). Lhostejným, vlažným křesťanům chybí ale úzké obecenství s Ježíšem, protože nepociťují potřebu ho mít. Ježíš proto přichází s nabídkou velmi osobního, důvěrného obecenství s Ním, během něhož s Ním můžeme mluvit o skutečně nejniternějších věcech našeho života, nabízí nám možnost osobně rozmlouvat s nejmocnější osobou vesmíru: ...Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou." (v.20). Teprve toto jedinečné obecenství s Ježíšem přináší do života křesťana horlivou zapálenost pro Něj a pro Jeho království, a tím pádem v důsledku i požehnaný, Pánu vydaný život.

 

Ještě předtím než Ježíš tuto nabídku vysloví, říká však Janovým prostřednictvím nezbytnou podmínku, aby vůbec toto obecenství mohlo vzniknout: „Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý, a v roucho bílé abys oblečen byl, a neokazovala se hanba nahoty tvé. A očí svých pomaž kollyrium, abys viděl." (v.18). A pokračuje: „...rozhorliž se tedy, a čiň pokání." (v.19). Oním zlatem je Boží Slovo - bez otevřenosti pro Něj, bez Jeho známosti a bez ztotožnění se s Ním jen těžko lze mít obecenství s tím, kdo tímto Slovem sám je! Ježíš dokonce říká, že ten, kdo není oblečen do Božího Slova a jeho vztah s Bohem není doprovázen patřičným způsobem jednání, je nahý. Proto nás vyzývá, abychom si pročistili oči, prohlédli svůj omyl o tom, jak se nám dobře daří a změnili to (v.18).

 

V laodicejské církvi nevládne skutečné, živé Boží Slovo, ale pouhá lidská představa o něm, dá se říci, že je tu jen jakýmsi rituálním doplňkem. Život toho, kdo Boží Slovo a tím pádem i obecenství s Pánem zanedbává, chřadne a končí v „laodicejství". Člověk, který chce žít s Bohem skutečně dobrý život, musí horlivě stát o Jeho Slovo, přijímat je otevřeným srdcem, poznávat je, doslova se do něj obléci, jednat podle něj, mít vyčištěný duchovní zrak, a na základě toho pak moci otevřít dveře ke každodennímu, trvalému důvěrnému obecenství s Ježíšem Kristem. Večeře s Ježíšem Kristem přináší život ve stavu vítězství.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.