Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Proto nezatvrzujte své srdce

Mikuláš Török, 8.6.2003

Žd 1:1-4 Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům v prorocích; 2 na konci těchto dnů k nám promluvil v Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož i věky učinil. 3 On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, nese všechno slovem své moci. Když vykonal skrze sebe očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. 4 Stal se o to vznešenějším nad anděly, oč význačnější jméno dědičně obdržel.

 

Žd 3:7-8 Proto, jak praví Duch Svatý: "Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, 8 nezatvrzujte svá srdce jako při tom rozhořčení ve dni pokušení v pustině...

Chápání veršů 7 a 8 ze třetí kapitoly epištoly Židům bývá mnohdy vnímáno poněkud zkresleně; důraz je kladen na slovo dnes, avšak neméně důležitý je zde výraz proto. Setkáváme se hojně s tím, že slovo ze Žd 3:7-8 předkládá s dodatkem: když neuvěříš dnes, tak může být pozdě! Jinak řečeno, poněkud posluchači vyhrožujeme: "Přijmi Ježíše dnes, jinak riskuješ, že se se zlou potážeš!" (I tento způsob je za určitých okolností legitimní, bližší vysvětlení však vybočuje z rámce tohoto tématu.) My ale máme v prvních kapitolách knihy Židům Bohem předestřenu mnohem lepší motivaci k přijetí Ježíše Krista a jeho slova. Ne ze strachu, co se nám přihodí, když jej nebo jeho slovo dnes nepřijmeme, ale proto, že zde zjišťujeme, s jak fascinující osobou - osobou Ježíše Krista - máme tu čest!

 

A s kým se tedy vlastně v Ježíši Kristu můžeme setkat? A proč tedy nemáme "zatvrzovat svá srdce"? Nahlédněme do prvních čtyř veršů první kapitoly Židům (viz citace v záhlaví článku). Bůh říká, že Ježíš Kristus:
- je dědicem všeho (v.2) - Jemu patří zcela všechno na této Zemi a ve vesmíru, neexistuje nic a nikdo, kdo by Mu nepatřil.
- je tím, kdo učinil věky (v.2) - to On stvořil všechno, i čas i období i teritoria, to v jeho režii probíhá veškeré dění, naprosto nic se mu nikdy nevymklo z ruky.
- je září Jeho (Boží) slávy (v.3) - je ztělesněním Boží slávy, on sám je tou září. Nelze se setkat s Bohem jinak než skrze Ježíše Krista.
- je otiskem Jeho (Boží) podstaty (v.3) (v kraličtině "obraz jeho osoby") - je ztělesněním osoby Boha, reprezentantem Boží přirozenosti.
- je tím, kdo svým slovem nese všechno (v.3) - Ježíš drží svým slovem všechno pohromadě, vše funguje působením Jeho slova, bez tohoto působení by se všechno rozpadlo.
- je tím, kdo skrze sebe vykonal očištění našich hříchů (v.3) - po staletích, kdy ani oběti statisíců zvířat nemohly přinést trvalé očištění od hříchu, stačila jedna jediná oběť - Jeho oběť - která v sobě nese moc pro záchranu všech lidí, kteří tuto oběť přijali, po celou následující a dosud trvající historii.
- je tím, kdo se posadil po pravici Majestátu na výsostech (v.3) - Ježíš usedl na nejprestižnějším místě v celém vesmíru, neexistuje místo, které by mělo větší váhu, úctu a moc, než je toto.

 

Toto je Ježíš Kristus, ten, který nám posílá své slovo. To slovo, kterým stvořil věky, to slovo, kterým vše drží pohromadě, to slovo, jehož ztělesněním je On sám. On, který je tvůrcem všeho, On, který nás jedinou obětí očistil od veškerého hříchu, On, jenž má postavení nejmocnějšího vládce všech dob.
Proto nezatvrzujme svá srdce, uslyšíme-li Jeho hlas.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.