Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Rozeznání falešných proroků

Mikuláš Török, 21.8.2005

5 Mojžíšova 7:9-11 I zvíš, že Hospodin Bůh tvůj jest Bůh, Bůh silný a pravdomluvný, ostříhající smlouvy a milosrdenství těm, kteříž ho milují a ostříhají přikázaní jeho, až do tisícího kolena, 10 Odplacující tomu, kterýž ho nenávidí, v tvář jeho, tak aby zahladil jej. Nebudeť prodlévati; kdož ho nenávidí, v tvář jeho odplatí jemu. 11 Protož ostříhej přikázaní a ustanovení i soudů, kteréž já tobě dnes přikazuji, abys je činil.

 

2 Samuelova 3:39 A já ještě nyní mdlý jsem, jakožto pomazaný král, muži pak tito, synové Sarvie, jsou mi nepovolní. Odplatiž Hospodin tomu, kdož zle činí, vedlé zlosti jeho.

 

2 Samuelova 16:11-12 Řekl ještě David k Abizai i ke všechněm služebníkům svým: Aj, syn můj, kterýž pošel z života mého, hledá bezživotí mého, čím více nyní tento syn Jemini? Nechte ho, ať zlořečí, nebo jemu rozkázal Hospodin. 12 Snad popatří Hospodin na ssoužení mé, a odplatí mi Hospodin dobrým za zlořečenství jeho dnes.

 

Žalm 18:18-22 Vytrhl mne od nepřítele mého silného, a od těch, kteříž mne nenáviděli, ačkoli silnější mne byli.
19 Předstihliť jsou mne byli v den trápení mého, ale Hospodin byl mi podpora. 20 Kterýž vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil. 21 Odplatil mi Hospodin podlé spravedlnosti mé, podlé čistoty rukou mých nahradil mi. 22 Nebo jsem ostříhal cest Hospodinových, aniž jsem se bezbožně strhl Boha svého.

 

Žalmy 54:3-7 Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou. 4 Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých. 5 Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah. 6 Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého. 7 Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane.

 

Přísloví 17:13 Kdo odplacuje zlým za dobré, neodejdeť zlé z domu jeho.

 

V poslední době vyvstává stále více důležitost rozeznání falešných proroků, neboť právě oni svedou v posledních časech mnoho lidí do záhuby. Ne vždy je ale jednoduché poznat, kdo mluví a jedná proti Božímu Slovu a lidu. Falešní proroci totiž nejsou ti, kteří mluví ve jménu cizích bohů, nýbrž ti, kdo mluví ve jménu Hospodinově, tedy ti, kteří pocházejí z prostředka Božího lidu.

 

Kdo je skutečně na Boží straně, kdo opravdu Boha miluje, se pozná velmi zřetelně podle postoje, jaký lidé zaujmou v situaci, kdy se musí jasně postavit na něčí stranu. Například Bůh takto vystavil zkoušce obyvatele Sodomy. Vyslal sem své anděly. Lot, jenž byl v Sodomě v podstatě cizincem, přistěhovalcem, je pozval na noc k sobě. Tím se v očích obyvatel města dostal do špatné situace. Dal totiž vlastně místním najevo, že tu v noci není bezpečno a tím se jich dotkl. Jejich dotčenost pak způsobila, že na Lota a jeho hosty zaútočili, ačkoli samotná přítomnost andělů je až do té chvíle nechávala lhostejnými. Je jen velmi málo lidí, kteří Boha nenávidí zjevně. Skutečný postoj lidí vůči Němu se projeví obvykle až v určité konkrétní situaci. Proto jsou takové situace, jaká nastala například v Sodomě, nezbytnou součástí vývoje, čas od času musejí nastat.

 

Lotova nabídka noclehu se tak stala spouštěcím mechanismem zániku Sodomy. Podobně to funguje i dnes. Lidské jednání v určité situaci, reakce na nějakou skutečnost, ukáže, kdo je kdo, kdo na čí straně stojí - kdo miluje Boha a kdo nikoli. Bůh odplatí každému podle jeho skutků. A to i podle těch skutků, v nichž se projevuje postoj dotyčného k Božímu dílu a Božímu lidu. A říká, že tvrdě odplatí těm, kdo Ho nenávidí (5M 7:9). Ještě hůře se povede lidem, kteří se někomu odplatí za dobré zlým: zlé pak nikdy neodejde z jejich domu (Př 17:13).

 

Boží Slovo nese požehnání těm, kteří jej zachovávají, a zlořečení těm, kteří jej nezachovávají. Ještě více zlé odplaty pak se dostane těm, kteří Boha odmítají a staví se proti těm, kteří milují Boha a zachovávají Jeho Slovo.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.