Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Nadpřirozené účinky Božího Slova

Mikuláš Török, 23.10.2005

1 Petrův 1:17 A poněvadž Otcem nazýváte toho, kterýž bez přijímání osob soudí vedle skutků jednoho každého, viztež, abyste v bázni Páně čas vašeho zde putování konali, 18 Vědouce, že ne těmi porušitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, vykoupeni jste z marného vašeho obcování podle ustanovení otců, 19 Ale drahou krví jakožto Beránka nevinného a neposkvrněného, Krista, 20 Předzvěděného zajisté před ustanovením světa, zjeveného pak v časích posledních pro vás, 21 Kteříž skrze něho věříte v Boha, jenž jej vzkřísil z mrtvých, a dal jemu slávu, tak aby víra vaše a naděje byla v Bohu. 22 Poněvadž duše své očistili jste poslušenstvím pravdy skrze Ducha svatého, k milování neošemetnému bratrstva, z čistého tedy srdce jedni druhé milujte snažně, 23 Znovu zrozeni jsouce ne z porušitelného semene, ale z neporušitelného, totiž skrze živé slovo Boží a zůstávající na věky. 24 Nebo všeliké tělo jest jako tráva, a všeliká sláva člověka jako květ trávy. Usvadla tráva, a květ její spadl, 25 Ale slovo Páně zůstává na věky. Totoť pak jest to slovo, kteréž zvěstováno jest vám.

 

Žalmy 107:17 Blázni pro cestu převrácenosti své, a pro nepravosti své v trápení bývají. 18 Oškliví se jim všeliký pokrm, až se i k branám smrti přibližují. 19 Když volají k Hospodinu v ssoužení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje. 20 Posílá slovo své, a uzdravuje je, a vysvobozuje je z hrobu.

 

V Božím lidu bylo vždy přítomno nadpřirozené Boží jednání. Byla období, během nichž se dělo větší množství zázraků (např. vyjití z Egypta, za života Eliášea Elizea, či za přítomnosti Ježíše na Zemi). Mezi takovými obdobími ale Bůh jednal též, ačkoli ne v podobě zázraků.

 

Zázraky totiž tvoří jen malé procento nadpřirozeného Božího jednání. Hlavní způsob Božího nadpřirozeného jednání je v tom, že Bůh mluví. To je nestálejší, nejčastější způsob Božího nadpřirozeného jednání po všechny časy. Boží Slovo je neporušitelné, je živé. Všechno ostatní je porušitelné (1Pt 1:23-25). Boží slovo přináší život, svobodu, zdraví, prosperitu, požehnání každému, kdo ho přijme (Ž107:20). A to je nadpřirozené, ačkoli to nutně neprovázejí viditelné zázraky. Boží nadpřirozená moc je tak denně k dispozici každému, kdo tomuto Slovu uvěří.

 

Prosté přijímání nadpřirozeného živého Božího Slova je ten nejbližší a nejjednodušší způsob jak dobře, spokojeně, ve zdraví, v prosperitě žít. Věříme v nadpřirozenou moc Božího Slova a v to, že vždy, když toto Slovo přijímáme, tak jeho nadpřirozená moc se uvolňuje do našeho života.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.