Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Ať je církev žádostivým stromem

Mikuláš Török, 19.9.2004

Římanům 8:19-22Nebo pečlivé očekávání všeho stvoření očekává žádostivého zjevení synů Božích. 20 Marnosti zajisté poddáno jest stvoření, nechtě, ale pro toho, kterýž je poddal, 21 V naději, že i ono vysvobozeno bude od služby porušení a přivedeno v svobodu slávy synů Božích. 22 Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká a spolu ku porodu pracuje až posavad...

 

Aggeus 2:7-8Nebo takto praví Hospodin zástupů: Po malém času, aj, já ještě jednou pohnu nebem i zemí, a mořem i suchostí. 8 Pohnu, pravím, všemi národy, a přijdou k Žádoucímu všechněm národům, i naplním dům tento slávou, praví Hospodin zástupů.

 

Daniel 4:17-19Strom ten, kterýž jsi viděl, veliký a mocný, jehož výsost dosahovala až k nebi, a kterýž patrný byl po vší zemi. 18 A lístí jeho pěkné, a ovoce jeho hojné, a z něhož všickni pokrm měli, pod nímž byla zvěř polní, a na ratolestech jeho bydlili ptáci nebeští, 19 Ty jsi ten, ó králi, kterýž jsi rozšířil se a zmocnil, a velikost tvá vzrostla a vznesla se až k nebi, a panování tvé až do konce země.

 

Boží Slovo to říká jasně. Celé stvoření dychtivě vyhlíží "zjevení Božích synů"(Řím 8:19). Bůh mluví o tom, že lidé vyhlíží Ježíše Krista a Jeho vítězství a spásu. Zdá se to skoro jako nerealistické tvrzení, vždyť mravní úpadek společnosti a její odklon od Boha je více než zřejmý. Nicméně Boží Slovo je v každém ohledu pravdivé, je-li to v něm tedy uvedeno, je to tak. Aggeus říká, že národy přijdou k tomu "žádoucímu", tedy k Ježíši Kristu (Agg 2:8). Lidé se budou předhánět, aby mohli být v Ježíšově blízkosti. Ježíš je ale zatím v nebi po boku Otce. Setkat se s Ním tváří v tvář momentálně není možné. Proto Bůh ustanovil na Zemi církev. To ona má Ježíše před světem reprezentovat a také Jej světu prezentovat. §Nelze však nevidět, že se jí to dosud nedaří tak, aby Ježíš byl pro lidi oním skutečně "žádoucím". Aby po Něm skutečně zatoužili, aby za Ním šli proto, že je tak přitahuje, že za Ním nemohou nejít. Aby to tak bylo, musí být i Ježíšovo tělo - církev - být takto žádoucí. Zatím taková není. Problém je možná v tom, že křesťané často vidí jen tu skutečnost, že lidé evangelium Ježíše Krista nechtějí slyšet, a to, co říká prorok Aggeus, považují tito věřící za něco nedosažitelného nebo neskutečného. Bible ale hovoří o více věcech, které se v určité době zdály neskutečné a přesto se později staly přesně tak, jak to Písmo nebo proroci předpověděli. Aby skrze církev skutečně proudil k lidem "žádoucí" Ježíš Kristus, musí i ona být takto žádoucí. Křesťané musí být "nastaveni" na pravdy Božího Slova, brát je navzdory někdy nepříznivým okolnostem jako fakt. Musí být naplněni touhou, žádostí po Ježíši a musí to na nich být znát. A na nevěřící se musí dívat bez hořkosti a přezíravosti. Pak se církev stane žádostivým stromem jak ho Písmo popisuje ve 4. kapitole proroka Daniele. Stromem vzrostlým, zdaleka viditelným, plným plodů, u nějž nacházejí ochranu ptáci a zvěř. Ježíš Kristus se pak pro ně stane tím, po kom budou toužit a u nějž posléze naleznou věčný život v nebi.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.