Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jak vydat dobré svědectví

Mikuláš Török, 20.4.2008

Skutky 1:6-9  Oni pak sšedše se, otázali se ho, řkouce: Pane, v tomto-li času napravíš království Izraelské? 7  I řekl jim: Neníť vaše věc znáti časy anebo příhodnosti časů, kteréžto Otec v moci své položil. 8  Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země. 9  A to pověděv, ani na to hledí, vzhůru vyzdvižen jest, a oblak vzal jej od očí jejich.

 

Skutky 2:32  Toho Ježíše vzkřísil Bůh, jehožto my všickni svědkové jsme.

 

Matouš 10:32-33  Kdožkoli tedy vyzná mne před lidmi, vyznámť i já jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. 33  Ale kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích.

 

Jan 15:26  Když pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošli vám od Otce, Duch pravdy, kterýž od Otce pochází, tenť svědectví vydávati bude o mně.

Jedním ze středobodů života křesťanů je to, co říká svým učedníkům Ježíš před odchodem do nebe: „...budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země." (Sk 1:8). K tomu také přidává důležitý předpoklad: „...přijmete moc Ducha Svatého..." (tamtéž). Apoštol Petr k tomu dodává ve Sk 2:32, kteří lidé jsou takovými svědky - říká: „My", tedy ti, kdo s Ježíšem chodili, ti, kdo ho osobně znali.

 

Svědkem v obecném smyslu je ten, kdo události, o níž svědčí, za prvé byl přítomen a za druhé o ní následně mluví. Ten, kdo mluví o něčem, u čeho nebyl, je svědkem falešným. Na druhou stranu, ten, kdo u dané události byl, a nepromluví o ní, není svědkem v plném významu toho slova.

 

U křesťanů platí něco obdobného. Křesťané jsou Boží děti, to je fakt sám o sobě. Ale to, čím se stávají svědky Ježíše Krista, nastává teprve tehdy, když o Něm začnou hovořit. Tedy když začnou vydávat svědectví o tom, jak Ježíše znají, jaký je život s Ním. Není tedy svědkem ten křesťan, který o Ježíši Kristu mlčí.

 

Ježíš jde ale ještě o něco dál. Říká, že ten, kdo se k Němu nezná, je-li přímo dotázán, sklidí stejnou měrou, až půjde o to, zda se k němu Ježíš přizná před Bohem. „...kdož by mne zapřel před lidmi, zapřímť ho i já před Otcem svým, kterýž jest v nebesích" říká Ježíš v Mat 10:33. O křivém svědectví ani nemluvě.

 

Cílem svědectví křesťanů o Ježíši Kristu je především ukázat, jak dlouhodobý, stabilní, dobrý a smysluplný život s Ním je. Aby naše svědectví bylo věrohodné, musíme mít o Božích věcech (tedy o tom, o čem máme svědčit) Boží svědectví skrze Ducha Svatého (Sk 1:8, J 15:26). O Bohu zároveň vydáváme svědectví jen takové, jaké svědectví máme od Něj o nás samých. Nelze svědčit o Bohu nezávisle na nás samotných. Máme-li od Boha ujištění o tom, že nás miluje, že se Mu líbí náš život, nutně se to promítne i do našeho svědectví o Něm. Svědectví toho, kdo se před Bohem cítí oprávněně dobře, bude zkrátka rovněž dobré, a naopak.

 

 

 

 

 

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.