Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jádrem očekávání druhého příchodu Ježíše Krista je bdělost

Mikuláš Török, 02.03.2016

Mat 24:4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl. 5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé. 6 Budete slyšeti zajisté boje a pověsti bojů. Hleďtež, abyste se nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne ihned bude konec. 7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, a budou morové a hladové a zemětřesení po místech. 8 Ale tyto všecky věci jsou počátkové bolestí. 9 A tehdy vy budete souženi, a budou vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. 10 A tehdyť se zhorší mnozí a vespolek se budou zrazovati a nenáviděti.


Lukáš 12:4 Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili. 5 Ale ukážiť vám, koho se máte báti: Bojte se toho, kterýžto, když zabije, má moc uvrci do pekelného ohně. Jistě, pravím vám, toho se bojte.


Matouš 24:31 Kterýž pošle anděly své s hlasem velikým trouby, a shromáždíť vyvolené jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do končin jejich. 32 Od stromu pak fíkového naučte se podobenství: Když již ratolest jeho odmladne a listí se pučí, porozumíváte, že blízko jest léto. 33 Takéž i vy, když uzřeli byste toto všecko, vězte, žeť blízko jest a ve dveřích království Boží. 34 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky věci stanou. 35 Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. 36 O tom pak dni a hodině té nižádný neví, ani andělé nebeští, jediné sám Otec můj. 37 Ale jakož bylo za dnů Noé, takť bude i příchod Syna člověka. 38 Nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, když Noé všel do korábu, 39 A nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, takť bude i příští Syna člověka.40 Tehdyť dva budou na poli; jeden bude vzat, a druhý zanechán. 41 Dvě budou ve mlýně při žernovu; jedna bude vzata, a druhá zanechána. 42 Bdětež tedy, poněvadž nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má. … 45 Kdoť tedy jest služebník věrný a opatrný, kteréhož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával pokrm v čas? 46 Blahoslavený služebník ten, kteréhož, přijda pán jeho, nalezl by, an tak činí.


Matouš 25:13 Bdětež tedy; neb nevíte dne ani hodiny, v kterou Syn člověka přijde.

Ten, kdo nebude bdělý, mine vytržení. Jakou bdělost má Bůh na mysli?

 

Ježíš nás vyzývá, abychom byli bdělí a tak čekali na jeho příchod (Mat 25:13). Upozorňuje nás, abychom se nenechali svést falešnými proroky a učiteli (Mat 24:4-5), a zároveň nás uklidňuje, abychom se nebáli toho, když přijde pronásledování, války a utrpení (Mat 24:6-10). „Musí to všecko být,“ říká Ježíš učedníkům (v.6).

 

Mnohem větší nebezpečí pro Boží děti je v tom, že mnozí zvlažní, podlehnou světu a následně od Pána odpadnou. Toto je skutečné nebezpečí, protože neohrožuje náš fyzický, ale náš věčný život (Luk 12:4).

 

Aby se nám to nestalo, musíme být bdělí. Když budeme mít abrahamovskou víru, budeme trvale chodit s Bohem, budeme s Ním v nejužším možném spojení, budeme znát a konat jeho vůli, tedy dělat, co máme a neplýtvat silami a časem na to, co dělat nemáme, jsme v bezpečí. Nemusíme se toho, co přijde, obávat, a zároveň můžeme v pokoji a radosti očekávat na příchod Krista a na vytržení.

 

Dobu a čas příchodu Krista nikdo nezná a nebude znát. Ježíš říká, že přijde neodhadnutelně (Mat 24:36). Klíčem k tomu, abychom při jeho příchodu obstáli, je být bdělí – nastaveni na Boží jednání, Boží hlas, podobně jako Noé připraveni zareagovat rychle a správně na Boží vedení (Mat 24:37-46). Takovou bdělost má Ježíš na mysli, nikoli bdělost fyzickou; bez spánku se člověk neobejde.

 

Bdělý je ten služebník, který věrně dělá to, co mu jeho pán uložil. V případě Božího služebníka to, že nepodléhá hříchu, světu, dělá to, co mu Bůh ukázal a dělá to správně. Být bdělý je dělat, co máš. Být pohotový na Boží zavolání, vyznat se sám v sobě a nebýt prostoupen rozdvojeností.

 

Mít osobní Boží vedení a vědět, co dělat dnes a zítra, je mnohem důležitější pro náš život, než precizní porozumění tomu, kdo je kdo v dění posledních časů, a znalost toho, kdy a jak se věci budou přesně dít. Je dobré se rámcově orientovat v tom, co se kolem nás děje, ten, kdo se ale chce zabývat budoucími věcmi podrobněji, nesmí kvůli nim zanedbat ani ty tzv. malé všednodenní věci. Nesmíme vyměnit rozhodování a vládu nad svými všednodenními záležitostmi za zaobírání se „věčnými“ věcmi nebo „věcmi a událostmi poslední doby“.

 

Kdo je věrný v mále, obdrží i velké úkoly. I Noé tak žil, a proto obstál. A proto on a díky němu i celá jeho rodina chápala, co se bude dít a co je třeba dělat, a proto byli zachráněni.

 

Nejlepší způsob, jak být připraven na Pánův příchod, je být připraven pořád – soustředěně a koncentrovaně. Vědět, co od nás Bůh chce, co máme udělat dnes a dělat to. Zjistíme, že život se zjednodušší - řadu věcí vůbec nebudeme muset řešit, zaobírat se s nimi, ztrácet s nimi čas. Získáme jistotu, že při příchodu Pána obstojíme a že to nezáleží na vývoji událostí ve světě. Soustřeďme se na to, co je naše věc, a když to stihneme, se můžeme rozhlédnout a zaobírat se dalšími věcmi.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.