Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Společné čtení písma je užitečné i dnes

Mikuláš Török, 04.01.2009

1 Timoteovi 4:12-16  Nižádný mladostí tvou nepohrdej, ale buď příkladem věrných v řeči, v lásce, v duchu, u víře, v čistotě. 13  Dokudž k tobě nepřijdu, buďiž pilen čítání, a napomínání, i učení. 14 Nezanedbávej daru, kterýž jest v tobě, jenž jest dán skrze proroctví s vzkládáním rukou starších na tě. 15  O tom přemyšluj, v tom buď ustavičně, aby prospěch tvůj zjevný byl všechněm. 16  Budiž sebe pilen i učení, a v tom trvej; nebo to čině, i samého sebe spasíš, i ty, kteříž tebe poslouchají.

 

Skutky 17:10-12  Bratří pak hned v noci vypustili i Pavla i Sílu do Berie. Kteřížto přišedše tam, vešli do školy Židovské. 11  A ti byli udatnější nežli Tessalonitští, kteřížto přijali slovo Boží se vší chtivostí, na každý den rozvažujíce Písma, tak-li by ty věci byly, jakž kázal Pavel. 12  A tak mnozí z nich uvěřili, i Řecké ženy poctivé i mužů nemálo.

 

Skutky 1:16-20  Muži bratří, musilo se naplniti Písmo to, kteréž předpověděl Duch svatý skrze ústa Davidova o Jidášovi, kterýž byl vůdce těch, jenž jímali Ježíše. 17  Nebo byl přičten k nám, a byl došel losu přisluhování tohoto. 18  Ten zajisté obdržel pole ze mzdy nepravosti, a oběsiv se, rozpukl se na dvé, i vykydla se všecka střeva jeho. 19  A to známé jest učiněno všechněm přebývajícím v Jeruzalémě, takže jest nazváno pole to vlastním jazykem jejich Akeldama, to jest pole krve. 20  Psáno jest zajisté v knihách Žalmů: Budiž příbytek jeho pustý, a nebuď, kdo by přebýval v něm, a opět: Biskupství jeho vezmi jiný.

Společné čtení Písma se může někomu jevit jako zbytečnost, protože Bibli má dnes každý, mnohdy v několikerém vydání. Ale společné čtení může i dnes být užitečné. Jeden důvod je v tom, že lidé si zvykají na audiovizuální prostředky a odvykají si od čtení. Mnozí lidé čtou málo a navíc obtížně, často jim chybí celkovější přehled obsahu a Písma. Souvisí to i s přehnaným očekáváním na „zjevení" či „oslovení" a to na úkor skutečné známosti Písma.

 

Uvedené nedostatky nejsou problémem jen u běžných či okrajových členů církve, ale objevují se i v kázáních a výkladech Bible. Dochází k tomu, že kázané slovo či výklad je založen na textu Písma vytrženém z kontextu. Nebo dokonce k tomu, že text Písma je jen účelovou formalitou doplňující „zjevení" mluvčího. Výklad Písma je samozřejmě biblická a potřebná věc. Ani výborný výklad Písma nesmí být ale povýšen nad Písmo samé. I v Písmu se sice objevují výklady založené na krátkých citátech (např. Sk 1:16-20), ale je vždy zřejmé, že si to dovolují jen lidé, kteří Písmo opravdu dobře znali.

 

Je třeba se starat o to, aby věřící Písmo znali, rozuměli mu a vše rozsuzovali na jeho základě (Sk 17:11). K tomu může napomoci i společné čtení Písma.

 

 

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.