Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Svoboda ke kázání evangelia

Mikuláš Török, 14.10. 2007

Marek 1:15  Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium.

 

2Petrova 1:3  Jakož nám od jeho Božské moci všecko, což potřebí bylo k životu a ku zbožnosti, darováno jest, skrze známost toho, kterýž povolal nás k slávě a k ctnosti.

 

Jan 1:12  Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho

Každý může být spasen, zachráněn. Je to Boží plán, Boží nabídka, Boží touha. Všechno, co je k tomu třeba, Bůh člověku dal (Mar 1:15, 2Pet 1:3). Je to jednoduché - přijmout Boží nabídku, učinit pokání z dosavadního způsobu života v hříchu, tedy odvrátit se od něj, a přijmout Ježíše Krista. Tohle málo stačí k záchraně života. Přesto mnozí tvrdí, že právě jim to „nejde", ač by chtěli. „Bůh mu asi nedal dost milosti k pokání," říkají o takových lidech někteří křesťané. Ale to není pravda. Takto mluví lidé, kteří nedůvěřují nebo nerozumějí Božímu Slovu. Podle Písma totiž Bůh milost ke spasení  - a tedy k přijetí věčného života - dal v Ježíši Kristu. To je pochopitelně možné jedině spolu s pokáním.

 

Tělesní křesťané nemají plnou svobodu, již znají a žijí křesťané duchovní, Bohu skutečně vydaní a s Bohem sjednocení a proto se uchylují k pochybám. Víra je ze slyšení. Ten, komu kážeme evangelium v pochybách a nejistotě, je kvůli nám ohrožen, protože neslyší dokonalé, skutečné evangelium, jež obsahuje moc i svobodu jak ke kázání, tak k jeho přijetí.

 

Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti. Vysvobodil nás v Ježíši Kristu z moci hříchu a dal nám moc k tomu, abychom mohli nabytou svobodu plně užívat a prohlubovat. V Jan 1:12 Bůh říká, že v Ježíši Kristu jsme se stali Božími syny. Bůh je svobodný, svobodní jsme tedy i my, jeho synové. Kdo se o svobodu nebo o její část připravuje, komplikuje si život. Mnohdy se lidé také nepovažují za tak svobodné, jací ve skutečnosti jsou. Nesvobodný (ať už skutečně, či „jen" ve svých představách) člověk není s to držet a nést svůj život skutečně zodpovědně, pořád čeká, že to Bůh tak nějak udělá za něj. A to není dobré ani pro něj ani pro ty, jimž by mohl přinést zprávu a moc ke spasení.

 

Svobodu, již nám Bůh daroval, nalezneme pouze na území Jeho království. Opustíme-li toto území (vykonáním hříchu či dokonce životem v hříchu, nerespektováním Božích přikázání ap.), svoboda mizí. Proto se odvracejme od hříchu, a prohlubujme svoji svobodu, neboť naše svoboda je dobrá pro nás, ale je také nezbytnou podmínkou pro efektivní kázání evangelia.

 

 

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu nebo CD, je-li k tématu k dispozici. Koupit si je můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních shromáždění.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.