Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jakého Ježíše vidíme a následujeme

Mikuláš Török, 21.11.2004

2Korintským 3:18 My pak všickni odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.


Kolosenským 1:15-17 Kterýž jest obraz Boha neviditelného a prvorozený všeho stvoření. 16 Nebo skrze něho stvořeny jsou všecky věci, kteréž jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné, buďto trůnové nebo panstva, buďto knížatstva nebo mocnosti; všecko skrze něho a pro něho stvořeno jest. 17 A on jest přede vším a všecko jím stojí.

 

Bůh chce, aby lidé v Něj uvěřili. Chce ale ještě něco víc. Chce, aby následovali Ježíše Krista. Ježíš je jeden jediný, přesto je na místě otázka, jakého Ježíše máme následovat. Boží Slovo Jej totiž ukazuje ve více podobách. Ať už takového, jaký byl před stvořením, poté v době mezi stvořením a narozením v těle, během služby na Zemi, při ukřižování a smrti nebo při vzkříšení a oslavení či nakonec během současné vlády v nebi. Většina lidí ale vnímá či vidí Ježíše Krista pouze v době a v podobě, kterou měl během Jeho pozemské služby. Z nich Jej pak mnozí vnímají ve svém nitru zejména v podobě a stavu, v jakém byl, když zemřel na kříži. Kdo však zná Ježíše pouze jako takto poníženého a zbitého, sám pod tíhou tohoto kříže žije. Další křesťané pak sice v sobě mají obraz Ježíše již vzkříšeného, ale v jen v té podobě, v níž byl ještě na Zemi před vystoupením k Otci. Jen velmi málo křesťanů Krista vnímá a zná takového, jaký je v současné době, kdy sedí po pravici Otce v nebi. Tedy oslaveného, jak Jej viděl na ostrově Patmos apoštol Jan. Toho Ježíše, jemuž je podřízeno všechno. Toho Ježíše, před nímž jednoho dne poklekne každá bytost na Zemi (Kol 1:15-17). Proč je tak důležité, jakého Ježíše Krista známe? Odpověď dává apoštol Pavel ve 3.kapitole druhé epištoly Korintským. Říká zde totiž: jsme proměňováni v týž obraz, jaký vidíme v zrcadle Božího Slova (2Kor 3:18). Tedy jsme proměňováni do podoby obrazu, který v něm spatřujeme. Jakého Ježíše (přesněji jaký obraz Ježíše) tedy v Písmu vidíme, do takové podoby budeme i my proměňováni. Vidíme-li Ježíše poníženého a ztrápeného na Golgotě, i my budeme takoví. Vnímáme-li Jej jako Otcem oslaveného vítěze, jehož spatřil Jan, i my budeme směřovat k vítěznému životu. Proto je tak velmi důležité, jakého Ježíše v Písmu vidíme. A takového i následujeme. K tomu je nezbytné znát Písmo. Každý v Božím Slově vidí tolik, kolik z něj zná. Naše znalost a porozumění Písma určuje, jak veliké a jak kvalitní zrcadlo nám Slovo poskytuje. Kdo vidí a následuje Ježíše živého, jenž je skutečným a jediným vítězem, ten sám bude žít vítězný a svobodný život.

Cílem tohoto sdělení není podat danou problematiku vyčerpávajícím způsobem. V případě zájmu o hlubší studium je možno poslechnout si audio kazetu, je-li k tématu k dispozici. Koupit si ji můžete v našem internetovém obchodě nebo během nedělních bohoslužeb.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.