Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Hledání Božího království

Mikuláš Török, 26.2.2012

Lukáš 12:22-31 Řekl pak učedlníkům svým: Protož pravím vám: Nebuďtež pečliví o život svůj, co byste jedli, ani o tělo, čím byste se odívali. 23 Život větší jest nežli pokrm, a tělo větší nežli oděv. … 7 Patřte na kvítí polní, kterak rostou, nedělají, ani předou, a pravímť vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své nebyl tak odín, jako jedno z těchto. 28 A poněvadž trávu, kteráž dnes na poli jest, a zítra do peci uvržena bývá, Bůh tak odívá, čím více vás, ó malé víry? 29 I vy nestarejte se o to, co byste jedli, aneb co byste pili, aniž o to tak velmi pečujte. 30 Nebo těch všech věcí národové světa tohoto hledají. Víť pak Otec váš, že těch věcí potřebujete. 31 Ale raději hledejte království Božího, a tyto všecky věci budou vám přidány.


Lukáš 12:1 A vtom, když mnozí zástupové scházeli se, takže jedni druhé velmi tlačili, počal mluviti k učedlníkům svým: Nejpředněji se varujte od kvasu farizeů, jenž jest pokrytství.


Lukáš 12:2-4 Neboť nic není skrytého, což by nemělo býti zjeveno; ani jest co tajného, ješto by nemělo býti zvědíno. 3 Protož to, co jste pravili ve tmách, bude na světle slyšáno, a co jste sobě v uši šeptali v pokojích, hlásánoť bude na střechách. 4 Pravím pak vám přátelům svým: Nestrachujte se těch, jenž tělo zabíjejí, a potom nemají, co by více učinili.

Hledání Božího království znamená naplňování jeho záměrů, jeho cílů. Není to nástroj pro to, aby nás Bůh materiálně zaopatřil.

 

Všichni křesťané vědí, že nás Bůh vyzývá k tomu, abychom nepečovali v první řadě o svoje zaopatření, ale abychom raději hledali Boží království.

Obvyklý výklad (nestarejte se, Bůh se postará) vede k tomu, že hledání Božího království se zvrtne v nástroj Božího zaopatření, abychom se měli dobře, aby Bůh vyřešil naše problémy. A to je bludný výklad.

 

Co tedy je hledání Božího království podle Písma?

 

Vezmeme-li pouze odsek Luk 12:22-31, jeho obsah se skutečně dá vyložit tak, že hledáním Božího království vkládáme Bohu starost o sebe na Jeho bedra.

 

Nahlédneme-li však o něco blíže, do druhého a třetího verše dvanácté kapitoly a do kapitoly předchozí, vidíme tam mnohem širší kontext, jakkoli se na první pohled tato tři místa jeví jako tři různá místa s třemi odlišnými tématy.

 

Když ale vnímáme Bibli takto rozdrobeně, míjíme skutečný význam toho, co Písmo říká! Například v uvedené kapitole Lukášova evangelia čteme záznam jednoho Ježíšova projevu. Bylo by nanejvýš podivné, kdyby Ježíš během tak krátkého Slova vykládal tři různá spolu nesouvisející témata.

 

A protože Ježíš nejedná roztržitě a zmateně, je to jinak. Tak, že jde o téma jediné. To však zásadně mění pohled na tuto kapitolu, resp. na Slovo, které v ní Ježíš řekl.

 

Když si přečteme uvedená tři místa v kontextu, je zřejmé, že skutečným významem tohoto Ježíšova Slova je něco radikálně odlišného od výše uvedeného a zažitého vnímání o Božím zaopatření. Co tedy Ježíš říká?

 

Není to složité – pokud to vidíme. Za prvé říká, aby učedníci všechno, co jim předal - pravdu o království, rozhlásili po celém světě, protože nic z toho nemá být skryto (verš 2). Při tom je nabádá, aby si dávali pozor, aby se nestali stejnými pokrytci jako farizejové (verš 1) a zároveň, aby se nebáli nepřátel, kteří by jim v tom chtěli bránit nebo jim škodit (verš 3). S dodatkem, že Otec se o učedníky - šiřitele evangelia postará, když Ježíšovo Slovo budou po světě hlásat.

 

To, co je dnes z tohoto Ježíšova Slova bráno jako to hlavní, tedy starost o materiální věci (v.22-31), je vlastně jen vedlejším produktem kázání, kdy Ježíš reagoval na nemístnou připomínku jednoho z přítomných (verš 13).

 

Hledání Božího království je tedy to, co říká Ježíš: Naplňte to, k čemu jsem vás povolal, nebuďte pokrytci jako farizeové, kteří se k Bohu hlásí tak, jak se jim to hodí a hledají za tím svůj vlastní zájem, uvědomte si, že věci, které vás posílám vyhlašovat do světa, nesmějí zůstat utajené (proto vás posílám), a nebojte se nepřátel (dělejte, co vám říkám, a tuhle starost nechte na mě).

 

Hledání Božího království ve skutečnosti proto není hledání ve smyslu pátrání a nalézání, ale (správné, patřičné) usilování o naplnění toho, k čemu nás Bůh povolal. K tomu musíme svoje povolání pochopitelně znát a být k jeho naplňování způsobilí.

 

 

 

Při čtení Písma je třeba nahlédat celky, ne jednotlivosti. Při tomto celistvém pohledu se téma hledání Božího království a Božího zaopatření jeví ve zcela jiném světle, podobné je to i u dalších témat.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.