Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Kašpar Motěšický: Duše křesťanská Boha chval

09.10.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Píseň, jejíž text sepsal na základě německé skladby Lob sei dem allermächtigen Gott Kašpar Motěšický (1651-1689), český protestantský exulant tajně misijně působící v českých zemích.

 

Duše křesťanská Boha chval,

jenž se nad námi smiloval

a poslal nám Syna svého

z podstaty své zplozeného,

 

by byl naším Spasitelem

a všech hříchů sprostitelem

a skrze své utrpnosti

přivedl nás k věčné slavnosti.

 

Ó převeliká milosti,

ó přenesmírná štědrosti,

Bůh učinil dobrodiní,

jejž dost chválit možné není.

 

Stvořitel všeho stvoření

přijal lidské přirození,

nezhrdl životem ženy,

byť v něm člověk nezprzněný.

 

Slovo věčné bez počátku

zvolilo sobě zde matku,

Syn Boží jednorozený

vydal se pro nás v soužení.

 

Co jest člověk? Dílo jeho,

že nám Bůh dal Syna svého

všech hříchů našich k zhlazení

a k věčnému vykoupení.

 

Běda lidu bezbožnému,

jenž nechce sloužiti jemu

a milosti jeho zhrzí,

neb nad ním hněv Boží vězí.

 

Člověče nerozumíš nic,

že nejdeš Králi svému vstříc,

kterýž jde k tobě tak tichý,

by shladil všecky tvé hříchy.

 

Ó přijmiž ho dnes s radostí,

připrav mu srdce v rychlosti,

aby v tobě odpočinul

a tebe k sobě přivinul.

 

Vděčen buď jeho příchodu,

chval jméno jeho v tu dobu,

dobrotu jeho poznávej

a za ni mu díky vzdávej.

 

Věř v něho, živ buď střízlivě,

pobožně a spravedlivě,

tak čekej příchodu jeho,

toho druhého slavného.

 

Budeš-li tak se chovati,

od tebe vše zlé odvrátí.

Pakli ne, v příchod svůj druhý

vyleje na tě hněv tuhý.

 

První příchod jeho z výsosti

pln byl lásky a milosti,

druhý bude hrozný velmi,

bezbožným nesnesitedlný.

 

Kteříž věří stále v Krista,

ti dojdou v nebesích místa,

budou s Kristem přebývati,

na věky se radovati.

 

Chvála buď Otci věčnému

I Synu jeho milému,

také i Duchu svatému

na věky požehnanému.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.