Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Andrej Sládkovič: Svatá neděle

05.06.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Rozsáhlou básnickou skladbu Svatá neděle sepsal slovenský evangelický farář Andrej Braxatoris (1820-1872), píšícího pod pseudonymem Sládkovič. Většina jejího textu obsáhle básnicky popisuje nedělní bohoslužbu v evangelickém vesnickém kostele.

 

Obilí šumí polem; klasy požehnané

skloňují hlavy před mečem křivým1 ženců

a dechem větra provívané

přisvedčují chválám opeřenců;

a v prostřed roli šum jiný,

šum ostrých srpů šťastné rodiny,

a v prostřed šumu kosáků2 zubatých

hlas písně o chlebu novém;

před ženci stěny klasů zlatých

a za ženci šírým rovem3

na strništi rolník mladý

víže4 snopů husté řady.

 

Andrej Sládkovič

Padají hrsti, slunce zapadá;

snopů kopy v řadech stojí,

ještě krčí se čeleď mladá,

ještě vazač čelo znojí;5

slunce zachodí za stinné hory,

a děvy vedou milé shovory6

o zítřejším svatém ránu:

jak pod partou7 pozlatistou,

pod šatou zlatokvětistou,

přijdou na česť nebes Pánu.

 

Šedivý otec, hospodář domu,

chodí sem-tam, upomíná,

sbírá klásky, myslí k tomu

na pilnosť, na Hospodina,

a když mraky v předvečeří

berou šat, před černým, šerý:

padne nad zemdleným krajem,

zní dolinou, letí hájem

s věže svatého Siona

večerního pokoj zvona. —

 

Pokoj! zvolá stařec šedivý;

syn hrsti z hrsti vypouští,

klesá z ruk pilných kosák křivý;

jen ještě zpěv ptačí v houští

a zůstalých klasu vlání

šumí ode stráni k stráni,

a roj děvčat a nevěst roj

ověnčených bujným klasem,

v zahmlenou8 dědinu kráčí,

a jejich zpěv a zpěv ptačí

přepletá se dvojím hlasem,

a zní: pokoj, pokoj, pokoj!

Pokoj! zní z věže Siona

v zvuku večerního zvona,

tichosť žlutoklasým polem,

v dedině tichosť kolkolem, —

noc černá si lůžko stele

před ránem Svaté neděle.

 

Dřímala ještě noc pod plachtou tmavou,

když den mladý vstal zpoza hory,

sňal tiše s ní šat černý a sestru svéhlavou

přikryl zlatou sukní dcery zory,9

sám pak v jasném zlatohlavu

vzezřev ku věčné lásky prameni

přijal číši světla v ruku pravou,

přijal v levou ruku tepla číši

a vznesa se na křídlách podobných plameni

rozlil život nový světů říší.

A hned smyla se býl v čisté vlaze,

květy potřásaly korunou operlenou,

ples se roznesl družinou opeřenou

a lásku boží na světa obraze

vidouc, na vzývání kleká

nábožné srdce člověka. —

 

Ale syna tmy prokletá noha

hledá, kde skryť hříšné hlavy;

a třese se pred vírou v Boha,

mizne z prostřed synů slávy;

a divou jeskyni osvěcuje

blčícím10 vášně okem,

dravý pták před ním uletuje,

i zvěř nenávistným skokem,

až v koutě nejtmavším se zvalí,11

že tam nedojdou pomsty hromy;

ale pekelný oheň játra pálí,

horší nad ohně Sodomy,12

a bídník v zoufalém rvání13

bědákající14 svědomí škrtí, —

až přijda smutný anjel pokání

skryje ho před věčnou smrtí:

a duši v slzách zumývanou

složí před radostnou nebes bránou.

 

A okem slunce Pán světů

s výšin na ten svůj den hledí,

na zemi blahým světlem odětou15

se živou její čeledí,

na srdce ctností zbohacené,

na srdce v nově obrácené.

Tak proběhna božským zrakem

celé svého „staň se!“16 dílo,

nad tím smrtelných zázrakem

v citu věčné blahoslávy

vyřknul soud ten věčně pravý:

že všecko velmi dobré bylo!17

Tu s věže svatochrámové

zazvoní nábožná hrana

a pohled lidský ku nebi zove,

odkud pomoc a ochrana,

s výšin dol svatý zvuk se žene

a z nížin vzhůru duše posvěcené

unáší, zněje: „Chvaltež Pána!“

 

„Chvaltež Pána!“ ozvou se duše

vykoupené krví Ježíše;

spadne péč18 světa, jenž srdce kouše,

spadne na svět duch nebes říše,

žádosť marná umlká v těle;

po živé vodě Spasitele19

zatouží každý obraz boží,20

a dům každý v svatém nadšení

k svatorannímu modlení

zhne21 koleno, ruce složí.

 

Potom béře máť v lůno laskavé

rozenčete22 milou hlavu,

rozděluje vlásky liskavé,23

a mastí měkčí útlé hedbáví,

a hřebenem čistým češe,

z vlasů trojmý věnec spraví,

posmývá úst, líc růžové púčky,24

obsuší tvář i čisté rúčky,

a v mateřinské útěše

prstem udvihnouc25 mu bradu,

usměje se na tvář mladou.

Pak kolem všecko uspořaduje

v metené26 chýži27 nářadí;

okem pozorným smetá,28 duje,29

kde jaký prach se posadí,

až zrcadlem se stane příbytek celý,

a úd každý jest v bílé košeli.

 

Železné zvona srdce znovu

třase povětřím dědiny,

po druhýkrát ty hlasy zovou

k nebeským citům země syny:

svým rovnoměrným srdce bitím

zdravé víry mír zvestuje, —

ne tak já běh své krve cítím,

když prsmi vášně bouře duje;

svým vážným zněním hlas ten svatý

ku svatým povinnostem volá,

volaje pak upomíná:

upomíná, neb člověk světem jatý

zapomenutí těžce odolá,

že v Bohu jeho rodina;

proto znovu srdce zvona železné

železné srdce těla vězně

obměkčujíc napomíná:

Chvaltež Hospodina!

 

Ale mnoho, mnoho lidu

kryje za bídu těla ducha bídu;

mnohý, ach, mnohý radosť jinou

hledá, než klaněť se Hospodinu;

mnozí, ach, mnozí místo chrámu Pána

Boha volí bídný krám satana,

a když k veliké volá Pán večeři,

ten kupuje spřež rohaté zvěři,

prosí býti vymluvena;

ten, když k věčné má večeři jíti

a mladá mu srdce spoutala žena,

vymluvena prosí býti;

ten, jemuž říše Boží oslavená

jestiť ves bídná v nově zakoupená,

též prosí býť vymluvena:30

Tak slyšíš třesk, buch, lomoz těžkých vozů,

jak ruší tichosť božího svátku,

vidíš s ošípanou,31 volem, kozou

spolčených, též na oslici a oslátku

putujících, kam? k chrámu Siona?

Ne! — K vodám kajícím Babylona?

Ach, ne! — K břehům Dunaje neb Hrona,

k trhu rohatého statku! —

Tak vidíš těch, jež se odívají

měkkým rouchem, na hrdém kočáři,

před nímž cválají koní dva páry,

hradskou32 letět. Ti snad chodívají

v svaté ráno do vzdálené fáry,

by v chrámě oddali Bohu chválozpěvy?

Někteří; mnozí do teplic,33 na návštěvy. —

 

Vidíš těch na lenivé koži

hověť údům; těch na poli v zboží;

těch v zábavě, v městě, neb na louce:

těch v kavárně s novinami v ruce;

těch, smiluj se! v dvoutýdňové špíně,

v umastěném zaprzněném rouše

marniť jmění, marniť boží duše

pri ďábelské pálence neb víně:

darmo těch hlas zvona upomíná:

Chvaltež Hospodina!

 

Ale volání zvona neustává

a spojeným mohutným lkáním:

věřícím po třetí ohlas dává,

aby svět hříšný s pravým pokáním,

prv než na zvon ten udře mu pokonní34 hodina,

volal: Smiluje se! ku výším Hospodina.

A na zvuk s věže, na zvuk života,

ne na ten zvuk, jenž když nebes mrákota

hřímá, ne divé když domy požáry

hltí, ne těla když nesou máry,

k pozoru, pomoci, smutku zove:

ale na ten, jenž v toužebném zvání

nad svatou obcí vvzvání:

Pojďme k chvále Hospodinově,

otvírají se svatyně brány,

vedoucí duše v nebes stany.

 

Svatební roucho béře choť čistá,35

církev, choť věrná ženicha Krista;36

jemu v ústrety vedou rozkošné její šlépěje;

s ní blahoslavené tři družice,

v pravo víra, v levo láska svatá,

před ní jasnolící naděje,37

za ní ctností anjelských tisíce

náhlí v otevřená chrámu vrata. —

Před stolem38 věčné milosti boží,

před pomníkem smrti Ježíše,

kde krev, tělo, toto věčné zboží,

leje život v život věrných říše,

kde krotnou úhlavní nepřátelé

v nekonečné lásce Spasitele,

kde král, žebrák, sluhové i páni

jednu mají účasť v božím smilování,

před oltářem klečí sluha boží,

a když svorně ruce složí,

započíná ono nevčeřejší:

„Nejsvětější!“

 

A za ním děv klečících kruhy

pod lesknoucími partami,

za těmi zástup šírodlouhý

se skloněnými hlavami,

nad nimi chorů mladé řady

volají z celé srdce vlády,

až hlasů tisíc v hlas jeden splyne

a mohutně se k nebi vine:

 

„Bože, jenž v nekonečné moci

stvořils’ zemi i oblohu

a konáš ještě dnem i nocí

věrnou stvoření úlohu,

vyslyš naše prosby vroucí,

Bože všemohoucí!“

 

„Vyslyš nás ne pro naše ctnosti,

my žádných zásluh nemáme,

k nekonečné tvojí milosti

pokorně se utíkáme:

Dejž nám ji, pro syna svého

jednorozeného!“

 

„Pro toho, jenž v tvém milování39

přišel na svět nelaskavý,

lásku měl v ústech, v obcování,

z lásky vstoupil na kříž slávy:

pro Spasitele našeho

Jezu Krista laskavého.“

 

„Shlédni na církve shromáždění,

vyžeň marnou mysel světa,

ať náš zpěv i naše modlení

křídlem víry k tobě vzlétá;

shlédni na dol s trůnu svého,

sešliž nám Ducha Svatého!“

 

„Ducha lásky, Utěšitele,40

kterýž by mraky rozplaše

osvítil pravdou tvé ctitele;

kterýžto by srdce naše,

by oheň pekelný vzdálil,

svým ohněm zapálil.“

 

„A skrze rozličnost jazyků41

všecky po světě národy,

v jednotu blahých lásky zvyků,

v jednotu svaté svobody,

by rozbroj duše nevraždil —

V jednotu víry shromáždil!“42

Hallelujah!

Stvořiteli všeho!

Hallelujah!

Pro Syna svého!

Hallelujah!

Sesliž nám Ducha Svatého!

Hallelujah!

 

Tak zbožných duší dlouhé řad

volají z celé srdce vlády,

až hlasů, tisíc v jeden splyne,

jenž se mohutně k Bohu vine.

A ještě hlasy úst nedozněly,

poslední zvuky ještě chrámem vanou,

již rozlévá se na zástup celý

posvátná hudba varhanů,

a znovu zbožných duší dlouhé řady

volají z celé srdce vlády:

 

Hospodine, Stvořiteli,

posvěť sobě tu neděli,

voláme se slzami,

smiluj se nad námi.

 

Ježíši, Vykupiteli

náš, nepřátel příteli!43

Spas nás svými ranami!

Smiluj se nad námi!

 

O, Duchu, Posvětiteli!

Vírou naplň sbor ten celý;

posvěť církve své chrámy:

Smiluj se nad námi!

 

Hospodine Trojjediný!

Otče, i Synu nevinný,

i Duchu, budiž s námi!

Smiluj se nad námi!

 

Tak zbožných duší dlouhé řady

volají z celého srdce vlády,

až hlasů tisíc v jeden hlas splyne

v jednom slavném: „Hospodine!“

A nesou se nebesami

prosby: „Smiluj se nad námi!“

 

Nastoupí tiché okamžení,

v němž prosby se v slavozpěvy mění,

a kněz v svaté nadšenosti

odsílá hlas nad oblohu:

„Sláva budiž na výsosti

Pánu Bohu!“

 

A lid vzdychna tiše: Amen, Pane!

s úctou hlubokou povstane.

A sotva slavné hlasy dozněly

a vzdechy ještě chrámem vanou,

opět se nese nad zástup celý

posvátná hudba varhanů

a opět zbožných duší dlouhé řady

volají z celé srdce vlády:

 

Bohu buď sláva na nebi,

jemu samému sláva!

Každý duch jej nechť velebí,

on nám svou slávu dává;

jest to naše oslavení:

Znáti, že jiného není,

jenž ve slávě zůstává.

Otče náš, Otče věčnosti!

věčně blahoslavený!

Tys stvořil nebes pevnosti

i země té stavění;

z tebe, v tobě, skrze tebe

jsou věci všecky! tvé nebe

jest trůn všemohoucnosti!

 

Zjevení Otce milosti,

a duší našich zdraví,

Ježíši, jenžs’ od věčnosti

Bůh pravý, člověk pravý;

Ježíš život, pravda, cesta,44

od onoho slávy města:

slaví tě tvá nevěsta!

 

Ó, Duchu Otce i Syna,

církve Utěšiteli!

Tobě ta nebes rodina

v pravdu nás vésti velí;

tvá ratolesť holubičí

boj a osten smrti zničí:

Sláva míru příteli!

 

Tak slavozpěvy doznívají,

v domě božím jen tichosť nábožná zůstala,

každá duše křídla slávy vzala,

zaletši, kde věčné krásy přebývají.

A když se opět postretují45

v chrámu Otce Hospodina,

sluha boží,46 obrátiv se, sboru

svazek svatý připomíná:

„Pán Bůh budiž s vámi!“

A zástupy odvetují47

v sprůvodu svorného chóru:

„I s duchem tvým!“ by u víře

arcipastýř byl s duchem pastýře,

by v slušném zaměnění

pozdravení šlo na pozdravení,

a co se vděk za vděk obětuje,

pravověrný zástup opětuje,

když klesne kněz u svatého stola

a poklekna: „Modlemež se!“ volá,

ti pak, co světu slují sluhove, či páni,

shnou kolena, hlavy sklání:

sledujíce slova svatých lkání:

 

Ve jménu tvém, skrz tvé svaté jmeno,

Bože, Otče! sklání se každé koleno;

ve jmenu tvém, o Synu! prosíme,

dejž, ať milosť Otce obdržíme;

ve jmenu tvém, Duchu Svatý!

Otci, Synu chceme děkovati!

 

Amen, Amen! vpadnou církve hlasy,

jistě, tak jest, tak se to má státi

v hodinu tu i po všecky časy!

 

Tak zbožných duší dlouhé řady

volají z celé srdce vlády,

až hlasů tisíc v jeden hlas splyne,

jenž mohoutně se k nebi vine.

A ledva vzdechy nábožné dozněly,

jež modlitbou vroucí vanou,

již proniká zástup celý

posvátná hudba varhanů,

a v apoštolském Vyznání48

církve jednota se brání,

zněje sborem veškerým:

„Věřím! věřím! věřím!“

 

Věřím — víra ta jest

život mé duše —

v Boha, jenž jest jeden, duch pravý,

Otec v lůně mne zjevený,

Pán v skutcích svojich všemohoucí:

Stvořitel všeho stvoření;

nebe, zemi jedním slovem

stvořil, tvoře vždycky život nový;

on zdržuje, on opatruje,

z něho jest jistě všecko,

všecko skrze něho

a v něm jsou všecky věci.

 

Věřím — víra ta jest

život mé duše —

v Jezu Krista, Božího Syna,

jenž jest Otce Syn jediný,

a v slávě Otce naším Pánem,

jenž z Ducha svatého počat,

z Panny Marie narozen,

živ byl pravý Bůh a člověk pravý,

že trpěl pod Pontským Pilátem,

na kříži on za nás umřel,

potom byl pohreben,49

mocně sstoupil do pekel.

 

V třetí den vstal z mrtvých,

vítěz nad smrtí,

čtyřicet dní pokoj zvěstoval;

vystrojiv své Apoštoly

světem celým zváti ku spasení,

vstoupil na nebesa k Otci;

sedí na pravici jeho,

na pravici slávy všemohoucí,

odtud k slávě a moci přijde,

a postaví svůj trůn soudu,

trůn blaha i hrůzy

pro všech, živých i mrtvých.

 

Věřím — víra ta jest

život mé duše —

v Ducha od Otce i od Syna,

kterýž jest duch pravdy věčné,

volající k nám v Evanjelium;

on jest světlo církve svaté,

vedoucí k jednotě víry;

víry pravé, jediné a živé;

hřích kajících odpuštěn bude,

a toto tělo, to jisté tělo

vstane sličné, slavné;

mámť život věčný! Amen!

 

Tak věrozpěvy doznívají,

v domu božím jen milosť nábožná zůstala;

každá duše křídla víry vzala

zaletši, kde věčné pravdy přebývají,

a když se opět postřetují

v chrámu Otce Hospodina,

šafář tajemství božích50 znova sboru

svazek svatý připomíná:

„Pán Bůh budiž s vámi!“

A zástupy odvětují

v sprůvodu svorného chóru:

„I s duchem tvým!“ by u víře

arcipastýř byl s duchem pastýře,

by v slušném zaměnění

pozdravení šlo na pozdravení,

a co se vděk za vděk obětuje,

pravověrný zástup opětuje;

kněz pak vezma Písma svatá,

srdce věřících otvírá,

předzvěstuje slova zlatá,

jakž se píše

evanjelistova víra

z evanjelium Ježíše.

 

Však prv než kněz začne slova

evanjelium Kristova,

vstanou zbožných dlouhé řady,

a oběť vděků k nebi se vine

volajících z celé srdce vlády:

„Sláva tobě, Hospodine!

Hospodine!“

 

A kněz čítá, co Pán praví

a po něm jeho Miláček v patnáctem úhlaví:51

 

„Já jsem ten vinný kmen pravý,

otec můj vinař jest,

kteráž ve mně nemá ovoce,

odřeže každou ratolesť,

a každou, která nese ovoce,

aby hojněji nesla, čistí ruka Otce.

 

Vy čistí jste pro řeč,

kterouž jsem mluvil vám:

Zůstaňtež vy ve mně;

já ve vás zůstávám:

ratolesť sama od sebe

nemůž ovoce nésti,

tak ani vy, leč v svém kmenu,

ve mně ratolesti.

 

Já jsem ten vinný kmen,

ratolesti jste vy,

kdo ve mně zůstane, já v něm,

na tom mnohé zjeví

se ovoce: nebo nemůž býti,

by kdo, bez mne, mohl něco učiniti.

Kdo ve mně nezůstane:

věřte, každý jeden,

jakožto suchá ratolesť,

bude ven vyvržen,

a sberouť52 je a pak shoří

uvržené v oheň.

Však ve mně zůstanete-li

a slova, jenž já mám,

v vás, což by jste koli chtěli,

proste, staneť se vám!“

 

Ve svaté půdě církve stojí zakořeněn

Ježíš Kristus, sladký tento, sladký nebeský kmen:

a cíti v sboru každý

mocí toho slova,

že jest živá na pni53 živém

ratolesť Kristova;

a že v věčném tom spojení

skrz milostné zaslíbení

požehnané jest modlení;

a každý v sboru zatouží

po slovu věčného žití,

tužbě té pak nábožně slouží

píseň, níž lid se zanítí,

když pronikne zástup celý

posvátná hudba varhanů

a toužebné hlasy vanou

k Duchu, ku pravdy příteli:

 

„O, přijdiž, přijdiž, Duchu svatý!

jak přišel jsi v ten den padesátý!54

naplň svým světlem dům tento celý,

jak ten, kde apoštolé seděli;

přijdiž jako zvuk nebes anjela

a probuď srdce v hříších omdlelá;

přijdiž jak oheň, nímž víra živá

pravdou svítí a láskou zahřívá;

nepřestáváme k tobě volati:

Hallelujah! přijď, přijď, Duchu svatý!“

 

Aj, přišel Duch ten, duch ten pokoje

na věřících shromáždění,

a duše svatá mění zpěvy svoje

v tiché, skroušené modlení,

a lid s kolen svých nevstane,

až přijde k svému skončení

nebeská modlitba Páně:55

 

„Otče náš,

který jsi na nebesích!“

Svätá moc lásky z tebe vyplynula,

jako ze slunce blesků jasnota,

víra živá se z tebe vyřinula,

aby byla světu životem života.

Upadlo peklo: my Tvoji synové,

dědictví naše jest svoboda;

v službě ještě stojí bezdušná příroda,

ale právo synů mají národové.

 

Ach, otcem tě zove křesťanův plemeno,

ale ve tvých synech bratři si nevidí:

Ukáž mu, co značí Tvoje svaté jmeno,

ať se za zlosť svou, či slepotu stydí;

neb jen duch Tvůj jej o tom přesvědčí,

žes’ všechněm dal právo žíť,

též i volnosť slávu Tvoji ctíť

hlasy Tvojich rozmanitých řečí.

 

Ty kraluješ v nebi důstojnosti,

v nebi blahoslávy, mohutnosti:

lid svůj zdvíháš k sobě v tamty kraje,

kde mu věčnosť, život, sláva zraje;

Otče! když tam k Tobě se vypíná

k slávě ducha Tvoje po Kristu rodina,

zruš nepřátelstvo, zlobivosť, rouhání,

jež všechněm, všechněm k Otci přijiť brání!

 

Ty vyslyšíš, ty požehnáš

modlení věrné svých,

Otče náš,

který jsi v nebesích!

 

„Posvěť se jmeno Tvé!“

Jmeno Tvé láska jest, ta, co duše pojí

v svazky věčné, v celek jednoty,

která vije v život životy,

která spájí, co svět hříšně dvojí;

 

Jmeno Tvé pravda jest, svatá, nekonečná,

v zákonu Tvém pravda s právem stojí,

kdo se pravdu viděť, pravdu zastať bojí,

tomu souzena jest kletba tmy věčná;

 

Jmeno Tvé věčnosť jest, ode proměn čistá,

smyslnosť jest služka smrtelnosti,

jen věčnému duchu věčnosť slávu chystá;

 

Jmeno Tvé sláva jest, a blaženosť slávy

nedáš nevěře a bezbožnosti,

jen víra v Ježíše Krista nás oslaví.

 

Otče! pod sluncem láska v slzách stoná,

jmeno Tvé tam láska nesvětí,

tam národu národ nátisk koná,

tam láska jest křivd, pýchy obětí;

pod sluncem, tu se pravda bojí,

nevěří, že Ty s pravdou bojuješ,

a klesá ruka s ostrou Slova zbrojí,

když milostivě s ránou odtahuješ;

věčné zboží v zapomnění leží,

lid ten nezná svého spasení,

a za marným ziskem slepě běží;

lid ten vidí, že ho ďábel souží,

nohou šlape svoje vykoupení,

a syn slávy k slávě nezatouží:

Tak, Otče náš, smiluj se nad námi,

nedej zváleť víry, lásky chrámy:

než, když svaté stanou nepokoje,

dej směle se přiznať k právu:

v boji ducha za věčnosť a slávu

posvěť se jmeno Tvoje!

 

„Přijď království Tvé!“

Nebo světa vláda

s Tvým královstvím v odporu stojí,

vítězí ten, jenž zjevně okrádá,

a pokoj má ten, jenž nepokojí.

V Tvém království, ach, tam není bludu,

tam se čistá slza poteší:

zde, u brány spravedlnosti soudu

šelma klamu a křivdy peleší;

v Tvém království tam svoboda svatá,

tam v otroctvu jen otroctvo hnije,

zde však otrok svobodného bije,

a rozum svobodný jest otrokem zlata;

v Tvém království jest slavná důstojnosť,

tam jest každý občan vznešený,

zde však vládne rod a statků hojnosť,

duch šlechetný nemá slušné ceny.

Světlo světa, Ježíš, za slovo Tvoje,

za říši Tvou, za svobodu Tvoji

trpí, zmáhá světa boje

a tvoří pokoj v nepokoji,

a žití věčného práva

všem národům dáva,

ale svět ten Krista nevyznává:

Tak, Stvořiteli všeho stvoření,

zruš ďábelskou moc pýchy a násilí,

uveď pravdu, lásku, pokoj milý,

hříšným milosť dej a odpuštění,

vystav smíření korouhve —

přijď království Tvé!

 

„Buď vůle Tvá

jako v nebi, tak i na zemi!“

Vůle Tvá jest duše zákona,

lidský zákon bez ní jest řetěz tyrana,

kde vůle Tvá jest, tam se pravda koná,

a duch svobodný v ní nezná svého pána.

Volnosť naše jest jen důstojná poroba

věčné Tvoji svatosti,

duch lidský se Tvému jen podobá,

když se vidí v Tvojí zrcadle božskosti,

a proti manstvu hříchu se ozbrojí

statně, když se s Tebou spojí.

Jak v divé řece valným tokem

vlna za vlnou se kolotá,

tak děje lidstva mohutným vůle potokem

ženou se v tajný oceán života;

v nich se zrcadlí ctnosť i zloba.

Křídlem silným ta se k nebi vznáší,

tuto v kraje záhuby unáší

nešťastná smyslů choroba,

tato osoby v bezbožnou sběř shání

a pusté modle národ se klaní:

ale musí padnouť ďábla pokolení

a zvítéziť Tvoje všemohoucí chtění,

když vůli nebes poddá se zem celá

a zlomíš vůli ďábla, světa, těla.

Nezvratná je moc Tvého zákona,

Ty všech národů Otče pravý!

Síla odporná Tvojí mocí skoná,

všemohoucnosť Tvoje svobodu oslaví,

vždyť kde Ty máš berlu, tam vůle Tvoje panuje,

tam pravda, láska spravuje sněmy:

V té víře duch náš k Tobě putuje,

a v nevymluvném lkání lká:

Buď vůle Tvá,

jako v nebi, tak i na zemi!

 

„Chléb náš vezdejší dej nám dnes!“

Nenasytná šelma je potřeba,

s krví se točí v člověku žel i ples,

duch sluhovi svému musí dávať chleba;

pokud nad lidstvem visí času opona

a tělo vězí v žaláře prostory;

pokud duch vazby těla nerozboří

a zvuk nezhučí pohřebního zvona:56

potud i smyslů žádosti smělé

mohutně hýbať budou životem,

a s hořkým musíme potem

kupovať doby časnosti veselé.57

Smiluj se ale, když lid zaslepený

chlebařstvo za cíl vytkne si života!

Obecné blaho a duch oslavený

jsou mu co snářství a řečí prázdnota;

když vlastné tělo nízky modlář vzývá

a ducha smyslům za otroka sníží,

před bojem s vlastní slabostí se skrýva,

stavisko blaha na písku zakládá,58

sám se o svoje spasení okrádá

a tak duši své na věčnosť ublíží.

Lahoda smyslův jest blesk oblakův,

její vábivý svit trvá okamžení,

zaslepí oči a zmizne ve mraku,

za ním v krátké chvíli žalostí storakou59

zahřmí osud na mdlé pokolení

a střelou hromu

za rozkoš jednu sta rozkoší sroní,60

že paškrtil61 bídník ze zákazu stromu.62

A předce člověk člověku, rod rodu

za zisk malicherný svědomí prodává,

mrhá svůj zisk za svojí vlastní škodu

a za otroctvo prodá svoje práva;

smiluj se, Bože, nad tímto bídníkem,

že se slepotě svojí podrobuje:

Smiluj se ale i nad tím vinníkem

větším, jenž za směť63 životy kupuje:

Nejvyšší! duch Tvůj bydlí v těla chrámě,64

kde ne, tam Ty ho mocně vnes:

Nech vždy jen pro ducha k Tobě voláme:

Chléb náš vezdejší dej nám dnes!

 

„A odpusť nám naše viny,

jakož i my

odpouštíme našim vinníkům!“

Když nás obstanou65 samoty hodiny,

my pak s city pobožnými,

věrní svatým otcův zvykům,

duše v božskosti Tvojí vysíláme:

tam čistou pravdu, svatosť a jednotu

vidíme; ale v časné skutečnosti

lidstvo se klátí přes smrť ku životu,

přes blud ku pravdě a přes hřích ku ctnosti:

Nejmoudřejší! svaté jsou Tvoje zákony,

žes’ dvěma mocnostem volnosť dal v životě,

žes’ nad pravdu zastřel tajemstva opony

a postavil světlo naproti mrákotě.

Hýbať se musí žití stroj,

jestliže nemá síla zhniť,

zápasy s bludem, se sebou samým boj

ukáží, co je býť a žíť!

Nevidné volno pouští zem vlhkosti,

tyto svobodně k oblakům vzlétají

a v drobných krůpějích spájejí síly,

slétnou zas, aby matku květy ověnčily,

a jen v svorném spolku život vylévají,

až když vykonaly služby svoje Pánu,

v jednom se rozlejí zase oceánu:

tak i duchy Tvé, mocný Stvořiteli!

svobodným letem vyslal si na světy,

aby v každém Tvém horlivém ctiteli

vyvinuls’ síly lásky a osvěty,

a když dokoná úkol svého věku

a člověčenstvo osláví v člověku,

vrátil se k božstva velebné čistotě,

splynul ve věčné duch lidstva jednotě.

Ale slabosť ducha je mohutnosť zlosti,

a těžko slabému zmocniť se slabosti:

netresci, ó Pane! pomstou zasloužilou,

když mdloba nevládze stať se ctnostnou silou.

Ach, rodu našeho slabé jsou síly

a slabostí našich silná je moc:

Netresci nás tak, jak by sme zasloužili,

na místo pokuty, prosíme, dej pomoc!

Nežádáme pomsty nad svými křivdami,

jakkoli strašné jsou nepřátel viny:

sluší to vyznať, vinní sme i sami,

a právo pomsty, Bože, máš jediný,

a proto tebe pokorně prosíme:

dej Ducha svého stráž slabým smrtelníkům,

a odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme

našim vinníkům!

 

„Neuvoď nás v pokušení!“

Pokušení slabé duše kazí!

Běda, kde zrady nešťastné vábení

ke lhostejnosti a mdlobě přichází!

Duch za hradbami nezvratné zásady

nedá se pohnouť blesku mámivému:

Než duše bezpečná, co netuší zrady,

podlehne snadno satanu lstivému.

S penízem zlatým přichází svoditel

a za svůj plíšek odkupčí svobodu;

so slibem hodnosti lstivý zrady ctitel

kradne potřebná ramena národu:

na vlasť sousednou vyplije jed hany

a svod svůj předloží chválou osypaný,

klamu dá šat pravdy zlobivý učitel

a odrodí duše božskému jich rodu.

Tak od pravdy lstivo otroka odloučí,

a tento poznané nepravdě uvěří,

až hrom skutečnosti nad hlavou zahučí

a blesk zatracení do duše udeří;

v mdlobách duše svojí bázlivec nevidí,

že sluší poslouchať Boha víc než lidi.66

Když ale zákon Tvůj, jenž světy vládne,

trpí i černou pekelnosť satana:

ochraň prostnou mdlobu, nechť věčně nepadne

a v otroku zlosti neuzná tyrana:

nalož s námi podle smilování svého

a pro kříž a smrť Jezu Krista Pána

zbaviž nás zlého!

 

Musí pokušení bídných nás napadnouť,

aby víry síla nezlomnou se stala,

nutno, by svatá ctnosť zkoušce se poddala

a tak mohla zlobou vítězně zavládnouť;

moc plameně musí vystáť ligot67 zlata

a tím světu svoji dokázať čistotu:

kdo má slávu svému vydobyť životu,

musí zapříť smysly a nebáť se kata:

neb, čože jest lípy třistoleté síla,

nikdy-li ji vichr neskloňoval k pádu?

Jakoby se věrnosť svatá oslávila,

kdyby nepřátelskou nepoznala zrádu?

Slabosť se jen častým pokušením smývá,

mohutnosť v zápasu sláva si dobývá:

tehdy, Otče dobrý! jestliby klesala

ctnosť nevládných od vraha lstivého:

Neuvoď nás v pokušení!

Ale, aby oslavení

pravda z ruky Tvojí všemohoucí vzala,

dej nám zmužilosti k boji,

přes vítězství veď k pokoji:

Zbaviž nás zlého!

 

„Nebo Tvé jest království,

i moc i sláva na věky.“

Jak mořských hlubin nesmírné vodství

objíma jezera, řeky,

tak v Tobě všeliká velikosť i síla

v jednotu svatou ráz svůj soustředila.

Králové sice pod žezlo práva

berou národy, krajiny,

ale nad světmi králův nestává:

Ty králův král jsi jediný!

 

Tys’ mohutnosť sama a sám všemohoucí,

síla ducha z ducha Tvého se vylila,

obrovský ráz živlův světem hýbající

věčné moci Tvojí jest jen slabosť malá;

jedno slovíčko Tvé hmotě život dává,

jedním hnutím vůle svět padá i vstává;

bez Tebe příroda krásná je noc hluchá,

bez Tebe lidstvo je co tělo bez ducha! —

 

Ty jsi sláva sama, Tebe všemír vzývá,

v modlitbě duch vzletnouť k slávě Tvojí žádá,

před Tebou se koří každá bytnosť živá,

anjel, divoch, mudrc na kolena padá:

a všecko s Tebou blíž blíže se úží,

co po slávě Tvojí horlivě zatouží.

A mohouli se čím oslaviť národy,

slávy Tvojí v sobě vyvinou zárody:

Hospodine! Tebe lid věrný vyznává,

v Tvojí slávě naše má náději sláva!

Ty nám dopomůžeš, ač cíl náš daleký

a odporných síl nepřehledné množství:

„Nebo Tvé jest království,

i moc i sláva na věky.“

Amen!

 

Tak končí svatých sbor Modlitbu Páně. —

Když nábožná tichosť stane,

kněz, sluha jeden ze Siona stráže,

Slovo boží čisté věřícím svým káže;

co vírou prorockou, apoštolskou sluje,

v Duchu svatém církvi nadšeně zvěstuje,

a z Písem svatých vzatou řečí

o tajemstvích božích svědčí,

a lid boží v svaté tichosti poslouchá

víru v Boha Otce i Syna i Ducha;

Duch a voda a krev svědectví vydává,68

že to jest jediná víra živá, pravá,

studnice ta, z níž se proud života leje,

trojí proud ten víry, lásky a naděje.

 1. Tj. srpem.
2. Tj. srpů. Zubatý srp se užíval při sklizni obilí.
3. Tj. příkopem či hrobem – oproti „stěně zlatých klasů před žencem“ za ním zůstává jen „příkop“ či „hrob pokosených klasů“.
4. Tj. váže.
5. Tj. zpotí.
6. Zřejmě zkrácenina slova „rozhovory“.
7. Tj. ozdobnou čelenkou či věncem.
8. Tj. zamlženou.
9. Tj. osvětlení horizontu před východem Slunce, případně i po jeho západu.
10. Tj. planoucím.
11. Tj. svalí se, padne na zem.
12. Srov. Lk 17:29n.
13. Tj. ve zkáze.
14. Tj. lamentující, hořekující, hlasitě naříkající.
15. Tj. oděnou.
16. „Staň se“ či „buď“, viz Gn 1:3 a 6.
17. Gn 1:4, 10, 12, 18, 21, 25 a 31.
18. Tj. skončí péče.
19. Srov. J 4:10.
20. Srov. Gn 1:26n.
21. Tj. ohne.
22. Tj. malého dítěte.
23. Tj. lesklé.
24. Tj. poupěte.
25. Tj. zvedaje.
26. Tj. zametené.
27. Tj. chýši.
28. Tj. shazuje.
29. Tj. fouká, fičí.
30. Srov. Mt 22:1-14.
31. Tj. prasetem.
32. Tj. hlavní cestou.
33. Tj. k termálním pramenům.
34. Tj. poslední.
35. Srov. Zj 3:5.
36. Srov. Zj 21:2n.
37. Srov. 1Kor 13:13.
38. Tj. při večeři Páně.
39. Srov. J 3:16.
40. Srov. např. J 14:26.
41. Srov. Sk 2:3-11.
42. Srov. Ef 4:3-6.
43. Tj. těch, co jsme byli nepřáteli.
44. J 14:6.
45. Tj. střetnou.
46. Tj. kněz či kazatel.
47. Tj. odvětí.
48. Apoštolské vyznání víry zní: „Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel a pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.“ Sládkovič v následujících strofách básnicky Apoštolské vyznání víry interpretuje.
49. Tj. pohřben.
50. Tj. kněz, kazatel.
51. Apoštol Jan v 15. kapitole svého evangelia.
52. Tj. posbírají.
53. Tj. to, co se „pne“, tj. tyčí, vypíná, zdvihá do výšky.
54. Tj. na Letnice, srov. Sk 2.
55. Následuje básnická intepretace modlitby Páně, srov. Mt 6:9-13.
56. Odkaz na křest.
57. Srov. Gn 3:17-19.
58. Aluze na Mt 7:24-27.
59. Tj. rozličnou, nespočetnou.
60. Tj. srazí, smekne – tj. kvůli jedné rozkoši se připraví o rozkoší sto.
61. Tj. pochutnával si.
62. Srov. Gn 2:16n.
63. Tj. za smetí, odpad.
64. 1Kor 3:16.
65. Tj. obstoupí, obklopí.
66. Sk 5:29.
67. Tj. blyštění, lesk.
68. 1J 5:8.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.