Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Valdenská legenda o Konstantinově donaci papeži Silvestrovi

10.04.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Smyšlený příběh o původu Valdenských, kteří tak vytvářejí myšlenku trvale přítomné chudé a pronásledované pravé církve, jejímiž se cítili být příslušníky a pokračovateli, v jejich pohledu v kontrastu s většinovou falešnou církví římskou. Okamžikem rozdělení na pravou a falešnou církev mělo být přijetí Konstantinovy donace papežem Silvestrem. Jedná se o listinu, kterou měl císař Konstantin odkázat nadvládu nad západní částí Římské říše papežům spolu s prvním místem mezi patriarcháty a papeži darovat území Říma a jeho okolí. Listina je však falsem, které vzniklo pravděpodobně v 8. století, tj. přibližně 400 let po smrti císaře Konstantina.

 

V době Konstantinově1 papež Silvestr2 od krále3 přijal poklad, proti čemuž jeho druzi protestovali, říkajíce: „Nenařídil nám Pán nevlastnit časné a hmotné zboží? Neřekl snad svým učedníkům, že nemají ,přijímat ani zlato ani stříbro ani peníze do svých opasků ani dva kabáty ani boty ani hole‘ a že, dělník je hoden své mzdy?‘4 A neřekl také: ,Pokud chceš být dokonalý, jdi a prodej vše, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebesích: a pojď a následuj mne?‘5 Tak tomu vskutku bylo a víme, že Petr mu řekl: ,Pohleď, my jsme vše opustili a následovali tě.‘6

 

Tento Silvestr však ke svým bratřím promluvil odlišně: „Pokud se mnou nebudete souhlasit, pošlu vás do vyhnanství.“ Když to jeho bratři slyšeli, zaradovali se a říkali si mezi sebou: „Chvalme Pána, poněvadž pokud jsou nám odepřeny pozemské užitky, odmění nás v nebesích – neřekl snad: ,každý, kdo opustil domy či bratry či otce či matku či manželku či děti či pozemky pro mé jméno, obdrží stonásobek a dědičně věčný život?‘7

 

V noci, zatímco pokračovali v polemice se Silvestrem, zazněl hlas z nebe, říkající: „Dnes vstoupil jed do církve Boží.“ Když Chudí8 slyšeli tento hlas, byli s novou odvahou potvrzeni ve svém postoji a byli vypovězeni ze synagogy.9 Tak se naplnilo slovo tvrdící: „Vypovědí vás ze synagogy: ano, přijde čas, kdy si bude každý, kdo vás zabije, myslet, že tím slouží Bohu.“10

 

Tak byli Chudí roztroušeni po celé zemi. Ovšem, jak odcházeli, řekli Silvestrovi: „Ponecháváme ti zemi, my budeme vyhlížet nebe.“

 

Zavázali se žít v chudobě a jejich počty dlouho rostly. Závist falešných křesťanů se však proti nim rozpoutala, a oni byli pronásledováni až na okrajích země, [přičemž] jejich nepřátelé prohlašovali: „Roztrhněme jejich svazky.“11

 

Naši nepřátelé skutečně lžou, protože když tvrdí, že věrní jsou pronásledováni jen od pohanů, překrucují Písmo. Je naprosto zřejmé, že proroci nebyli vydáni na smrt pohany, ale vlastními krajany. Nebyl Jan Křtitel sťat Herodem? A sám Ježíš Kristus, jenž přišel k vlastním a jeho vlastní jej nepřijali,12 nebyl zabit? A nebyl [zabit] jeho bratr Jakub a mnozí další učedníci, kteří byli pronásledováni?

 

To vše bylo napsáno, aby nám to sloužilo jako varování a bylo nám to příkladem, stejně jako v případě [apoštola] Pavla. Je proto očividné, že Boží vyvolení musí trpět pronásledování ze všech stran: od pohanů, od svých krajanů, od falešných křesťanů a od celého světa dle slov našeho Pána: „A budete nenáviděni všemi lidmi pro mé jméno.“13 Když je řečeno „všemi“, znamená to „bez výjimky“.

 

Je proto očividné, že svatí budou svými bratry pronásledováni až na kraji světa. Nebudou však zcela zničeni. Moc zlých jedinců má hranice, a víra se navíc neobává hrozeb.

 

Vězte navíc toto: Když se zdálo, že Kristovi služebníci kvůli pronásledování zmizeli, povstal – spolu se svým druhem Janem – muž, jehož jméno bylo Petr Valdo14 zvaný Lyonský, jelikož pocházel z města Lyonu. Naši nepřátelé o něm smýšlejí špatně, protože byl vyloučen ze synagogy. Pravda je, že vyrašil jako výstřelek z rostliny15 zalévané Duchem svatým a pomalu vzkvétal.

 

Říká se, že není zakladatelem, ale obnovitelem našeho společenství. Nebyl ze synagogy vyloučen dle Božího soudu, ale lidmi, jako se to stalo i jiným.

 

To je muž, jenž byl učitelem těch, kdo se nazývají Valdenští a posléze Lyonští chudí, jelikož v tomto městě dlouho pobývali.1. Konstantin Veliký († 337), římský císař.
2. Silvestr I., římským biskupem v letech 314-335.
3. Tj. od císaře Konstantina.
4. Mt 10:9-10.
5. Mt 19:21.
6. Mt 19:27.
7. Mk 10:29-30.
8. Valdenští byli označováni také jako Lyonští chudí. Viz také dále v textu.
9. Tj. exkomunikováni, vyloučeni z církve.
10. J 16:2.
11. Ž 2:3.
12. J 1:11.
13. Mt 10:22.
14. Křestní jméno Petr mu bylo přiřazeno zpětně, zřejmě není jeho vlastní. Pravé křestní jméno není známo.
15. Aluze na Is 11:1.


Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.