Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Jan Milíč z Kroměříže: Modlitby

16.1.2017

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Pro srozumitelnost mírně jazykově aktualizovaný přepis vybraných modliteb, sepsaných Janem Milíčem z Kroměříže († 1374) a zachovaných v rukopisné modlitební knize Jana z Rožmberka, pocházející přibližně z poloviny 15. století. Výběr obsahuje modlitby adresované Ježíši či Bohu Otci, nikoli (v rukopise přítomné) Milíčovy modlitby proslovené k svatým, včetně Ježíšovy matky Marie.

 

#1

Ó, dobrý Ježíši, ó nejlítostivější Ježíši, ó nejslazší Ježíši, ó Ježíši, synu panny Marie plný milosrdenství a lítosti, ó sladký Ježíši, vedle velikého milosrdenství Tvého smiluj se nade mnou. Ó nejlítostivější Ježíši, Tebe prosím skrze Tvou krev drahou, kterou jsi pro nás mrzké hříšníky prolíti ráčil, abys obmyl všecky hříchy mé. Nepohrdni1 mnou psotným2 a nehodným hříšníkem, na Tě pokorně volajícím a v tom jménu Tvém Ježíš prosícím. Ó jméno Ježíš, ó sladké jméno Ježíš, ó rozkošné jméno Ježíš, ó posilující jméno Ježíš! I co jest Ježíš? Jedině Spasitel. Protož, dobrý Ježíši, spas mne pro jméno Tvé, aťbych nezahynul od tebe. A Ty, jenž jsi stvořil mne, nedopouštěj mne zatracena býti od Tebe, jehož Ty z ničeho stvořil jsi. Ó dobrý Ježíši, nezatracuj mne v nepravosti mé. Prosím Tebe, nejlítostivější Ježíši, nezatracuj mne, jehožto učinila jest Tvá nejdobrotivější dobrota. Ó nejslazší Ježíši, oprav ve mne, co Tvého jest, a setři, co jest cizího. Ó nejdobrotivější Ježíši, smiluj se nade mnou, dokud čas smilování jest a nezatracuj mne v den soudný, neb který užitek jest v krvi mé, když sestoupí v porušení věčné. Však mrtví nebudou chváliti Tebe ani ti všichni, kteří sestoupí do pekla.3 Ó dobrý Ježíši, ó žádoucí Ježíši, ó nejlítostivější Ježíši. Ó Ježíši, Ježíši, Ježíši, ó nejdobrotivější Ježíši, pust mne v počet vyvolených Tvých. Ó Ježíši, spasení v Tě úfajících,4 ó Ježíši, milovníče Tě milujících, ó Ježíši, útěcho v Tě doufajících, ó sladký Ježíši, odpuštění hříchů našich, ó Ježíši, synu panny Marie, vlij v mne milost a moudrost, čistotu, rozum a náboženství, abych dokonale mohl milovati Tě, chváliti Tě, sloužiti Tobě, posívati Tebe, radovati se mezi všemi, jenž milují jméno Tvé, které jest nade všechno sladké. Co jest Ježíš? Cesta, pravda a život a plod panny Marie,

Amen.

 

#2

Ó Pane Jezukriste, Synu Boha živého, polož smrt, umučení a milosrdenství tvé mezi dušičkami našimi a přísným soudem Tvým, jenž živ jsi a kraluješ navěky věků,

Amen.

 

#3

Pane Jezukriste, jenž toto přesvaté tělo ze slavné panny Marie života přijal jsi a touž krev tvou, jižto z přesvatého boku Tvého na oltáři kříže pro naše spasení prolil jsi, a v témž těle oslaveném z mrtvých vstal jsi a na nebesa vstoupil jsi a opět přijdeš soudit živých i mrtvých v témž těle, zbav nás skrze toto nejsvětější tělo Tvé, které nyní na oltáři Tvém pěstuje se,5 ode všech nečistot těla i duše a ode všech nebezpečností a zlých věcí minulých, přítomných i budoucích,

Amen.

 

#4

Ó milý Pane Jezukriste, pohřiž6 mne v hlubokosti Tvých všech svatých ran. Ó milý Pane Jezukriste, omyj mne Tvou milostivou krví. Ó milý pane Jezukriste, obživ mne v Tvé trpké smrti. Ó milý pane Jezukriste, zapal mne Tvým ohněm a světlostí7 Tvého Ducha svatého,

Amen.

 

#5

Pane Jezukriste, klaním se Tobě na kříž vstupujícímu, trnovou korunu na hlavě nesoucímu – prosím Tebe, aby ten Tvůj kříž zbavil mne od anděla trpícího. Pane Jezukriste, klaním se Tobě na kříži raněnému, žlučí a octem napájenému – prosím Tebe, aby Tvé rány byly lékařství mé duši. Pane Jezukriste, klaním se Tobě v hrobu ležícímu – prosím Tebe, aby Tvá smrt byla život můj,

Amen.

 

#6

Pane milý Jezukriste, napomínám8 Tě z té milosti, že jsi ráčil tu důstojnou večeři míti se svými mladšími,9 tu jsi velikou pokoru nám na příklad učinil, když jsi klekal před své Apoštoly, jejich nohy umýval, svatá slova kázal i své svaté tělo rozdával. Prosím já hříšný Tvé milosti: odpusť mi, což jsem Tě hněval, mou nepokoru. A rač mi dáti pokorné srdce a nábožné, abych to vše nahradil, což jsem kdy zameškal. A dej mi, Bože, Tvého kázání poslouchati a v srdci je zachovati a skutky je plniti,

Amen.1. Orig. Nepohrzej.
2. Tj. zlým, bídným.
3. Ž 6:6.
4. Tj. doufajících, spoléhajících.
5. Tj. drží, nosí v rukou, hýčká.
6. Tj. potop.
7. Tj. září, jasností.
8. Tj. žádám, prosím.
9. Tj. učedníky.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.