Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

C. H. Spurgeon: Dopis dětem Božích služebníků

30.10.2016

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892) byl reformovaný baptistický kazatel. Svou službu započal v pouhých 17 letech. Do svých 20 let kázal Spurgeon více než 600 krát, brzy se stal nejznámějším kazatelem v celé Anglii. Každé jeho nedělní kázání bylo v nákladu 30 000 kusů rozesíláno též do Ameriky, Asie i Austrálie. Kromě kazatelské činnosti vydal Spurgeon více než stovku křesťanských spisů, založil kazatelský seminář a vybudoval několik starobinců a sirotčinců.

 

Dětem Božích služebníků.

 

WESTWOOD, 19. června 1890. Pane, požehnej tento dopis! Můj drahý – před nedávnem jsem byl na modlitebním setkání, kde se shromáždilo velké množství Božích služebníků. Předmětem modliteb byly „naše děti“. Když jsem slyšel ty dobré otce, jak snažně se u Boha přimlouvají za své syny a dcery, brzy mě to dohnalo k slzám. Jak pokračovali v naléhání na Hospodina za spasení svých rodin, mé srdce téměř pukalo silnou touhou, aby se tak [opravdu] stalo. Poté jsem pojal myšlenku, že napíši oněm synům a dcerám a připomenu jim modlitby jejich rodičů. 

 

 

 

Drahý ………..,

 

dostalo se ti veliké výsady, že máš rodiče, kteří se za tebe modlí.

 

Tvé jméno je známé na nádvořích nebes, tvůj případ byl předložen před Boží trůn.

 

Ty se za sebe nemodlíš? Pokud ne, proč? Je správné, že zanedbáváš svou duši, které si jiní cení? Všechny ty snažné přímluvy a zápasy tvého otce tě nespasí, pokud ty sám nikdy Pána hledat nebudeš. [Vždyť] to víš.

C. H. Spurgeon

 

 

[Jistě] nemáš v úmyslu rmoutit svou drahou matku a otce, ale činíš tak. Dokud nejsi spasen, nemohou mít klid. Jakkoli jsi poslušný, milý a laskavý, nikdy se z tebe nebudou těšit, dokud neuvěříš v Pána Ježíše Krista, a nenajdeš tak věčnou záchranu.

 

Zamysli se nad tím. Rozpomeň se, jak moc už jsi zhřešil a že nikdo jiný než Ježíš tě umýt nemůže. Než dospěješ, může z tebe být velký hříšník, a nikdo nebude moci změnit tvou přirozenost a učinit tě svatým, pouze Pán Ježíš skrze svého Ducha.

 

Potřebuješ to, oč pro tebe usilují tvůj otec a matka, a potřebuješ to hned. Proč o to neusilovat právě teď? Slyšel jsem jednoho otce modlit se: „Pane, spas naše děti. Zachraň je, [dokud jsou] mladé“. Nikdy není příliš brzy na to být v bezpečí; nikdy není příliš brzy na to být šťastný; nikdy není příliš brzy na to být svatý. Ježíš rád přijímá ty nejmladší.

 

Nemůžeš se zachránit sám, ale veliký Pán Ježíš tě zachránit může. Požádej Ho, aby to udělal. „Neboť každý, kdo prosí, dostává.“1 Tak tedy důvěřuj Ježíši, že tě zachrání. On to může udělat, neboť On zemřel a vstal z mrtvých, „aby každý, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl život věčný“.2 Pojď a řekni Ježíši, že jsi zhřešil; hledej odpuštění; důvěřuj mu v tom, a získej jistotu, že jsi spasen.

 

[A] poté napodobuj našeho Pána. Buď doma tím, kým byl Ježíš v Nazaretu. Tvůj dům bude šťastným domem a tvůj drahý otec a tvá drahá matka zakusí, že se nejvroucnější přání jejich srdcí naplnilo.

 

Naléhavě tě prosím, přemýšlej o nebi a o pekle; protože na jednom z těchto míst strávíš věčnost. Sejděme se v nebi! Sejděme se hned u slitovnice. Vyběhni po schodech3 a modli se k velkému Otci skrze Ježíše Krista.

 

S velkou láskou,

C. H. Spurgeon.1. Mt 7:8.
2. J 3:16.
3. Tj. zřejmě obrazně po schodech vedoucích do svatyně v Chrámě.
Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.