Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Paul Gerhardt: Cožpak nemám zpívat svému Bohu?

03.01.2016

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Přebásnění díla jednoho z největších německých pisatelů hymnů, luterského teologa Paula Gerhardta (1607-1676). Hymnus "Sollt Ich meinem Gott nicht singen" sepsal roku 1659. 


 

Cožpak nemám zpívat Bohu?

Snad nemám být Mu vděčný?

Když v tom, nač se dívat mohu,

vidím, jak je báječný.1

To je ryzí milování,

kterým srdce Boží plá,

které nese a zdvihá2

ty, jenž slouží bez přestání.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.3

 

Jako orel natahuje

peří svoje přes mládě,4

tak mě tu a tam přikryje

mocného Boha rámě;

a to hned v matčině těle,

neboť mi mé bytí dal:

život ten mi věnoval,

co teď ve mně tepe stále.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.


Zaplatil svým drahým Synem,

Jeho tekla krev za mě,

aby mě tak tímto činem

získal z věčného ohně.5

Studnice neprozkoumaná,

jak jen ten můj slabý duch

(ačkoli je pln těch tuh)

poznávat tvou hlubokost má?6

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.


Svého Ducha, toho vůdce,7

ve svém slově dává mně,

aby byl mým vzácným vládcem

v světě až k věčné bráně;

ať mé mi srdce naplní

zářícím světlem víry,

jež smrti láme síly

a samo peklo uklidní.8

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

 
  Paul Gerhardt
zdroj: wikimedia.org


Mou duši blahem a zdravím

obdaroval velice;

pokud nedostatkem trpím,

o to taktéž stará se.9

Když můj um, mé dovednosti

pomoci mi neumí,10

přijde Bůh a započne mi

své přidávati schopnosti.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.


Nebe, zemi, jejich vojsko

pro mne v službu povolal;

kam pohlédne moje oko,

vidím, co vše On mi dal:11

Zvěř, obilí a bylina;

v hlubině, na výšinách,

v moři také a křovinách –

tam všude je má pastvina.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.


I když spím, je pečováno

(jsem vesel’ já dík Bohu),12

abych každé drahé ráno,13

lásku, dobro zřel znovu.

Můj Pán Bůh – ten kdyby nebyl,

kdybych snad nebyl Bohem

provázen svým životem,

jistě bych se mnohdy děsil.14

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

 

Trápení Satan těžké tak

i mnohé činit svedl,

tím za celý můj život však

k pádu mne nepřivedl.15

Anděl, jehož Bůh nám poslal,

to zlo, které nepřítel

zapříčinit velmi chtěl,

obrátil pryč odtud v dál’.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

 

Otec od svých dětí srdce

neodtáhl zcela by,

byť občas zhřešily, či se

od cesty i vzdálily.

Stejně tak i moje viny

svatý Bůh mi odpouští:

trestat ne mečem, jen proutím16

chce mé špatné přečiny.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

Jeho tresty, Jeho bití,

trpké nejprv zdají se,

je však třeba rozvážiti:

jsou přec znakem toho, že

můj Pán na mě pamatuje17

a od světa bídného,

co drží jak pevné jho,18

skrz kříž mne k sobě směřuje.

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

Jistě vím a sám zapíši

věčně do mysli to mé:

Kristův kříž má svoji výši,

soužení je dočasné.19

Když zima vytrácí se v dál’,

zříme krásu letních dní;

tak je člověk po trýzni

potěšento kdo by čekal?

Vše jen jistý čas bývá,

Boží láska setrvá.

Protože se v Boží lásce

nenalézá skon ‘ni cíl,

hle, já zdvihám svoje ruce   

k Tobě, jak dítě k otci.

Prosím, Pane, milost dej mi

k Tobě se z celé moci

vinout, a to dnem, nocí

dokud žiji zde na zemi,

pak věčně po všem čase

kéž chválit od‘ mne dáš se.20

 


1. V orig. dosl. „Neboť vidím ve všech věcech / jak dobře to se mnou myslí“. Srov. Řím 8:28.
2. Srov. Iz 46:4.
3. Srov. např. Ž 136:1 a 26 nebo Jer 31:3.
4. Snad aluze na Dt 32:11n; srov. Ž. 91:4.
5. V orig. dosl. „Jeho Syn Mu není dost drahý / ne, On Ho [totiž] dává za mne / aby mne z věčného ohně / získal svou drahou krví”.
6. Zřejmě aluze na Řím 11:33.
7. Snad aluze na Ž 143:10.
8. V orig. dosl. „umlčuje“.
9. V orig. dosl. „pokud tělu vznikne nouze / rovněž to nenechá bez povšimnutí“.
10. V orig. dosl. „ničeho nejsou s to, ničemu nemohou pomoci“.
11. V orig. dosl. „kam jen otočím svůj zrak / nacházím, co mě živí a [co] o mne dbá“. Srov. např. Gn 1:26, Ž 8:7-9 či Ž 115:16.
12. V orig. dosl. „[I] když spím, Jeho pečování bdí / a obveseluje mou duši“.
13. Zřejmě aluze na Pláč 3:22n.
14. V orig. dosl. „kdyby mě Jeho tvář / neprovázela, nebyl bych / vyzdraven z tak mnohého strachu“.
15. V orig. dosl. „Jak mnohé těžké trápení / je Satanem prováděno / mnou [však] přece za celý můj život / až dosud ještě nikdy nepohnulo“.
16. Srov. Žd 12:6n.
17. V orig. dosl. „jsou znaky toho, že můj Přítel / který mě miluje, na mě pamatuje“.
18. V orig. dosl. „který nás pevně drží zajaté“.
19. V orig. dosl. „To věru vím a / nenechám to ujít z mysli / Kristův kříž má svou míru / a nakonec musí [utrpení] utichnout“.
20. V orig. dosl. „až dokud Tě po tomto čase / nebudu ve věčnosti chválit a milovat“.

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.