Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Artikul XX: O času milosti

1.5.2015

Upozorňujeme, že uvedený text nemusí vyjadřovat učení Církve Nový Život.

Artikul XX „O času milosti“ je poslední artikul Vyznání víry Jednoty bratří českých podle vydání J. A. Komenského z roku 1662.

 

Za nevyhnutedlně potřebné lidem soudíme znáti to, že dokavadž zde živi jsou, čas milosti od Boha sobě daný mají k tomu, aby v něm Pána Boha svého a milosti, milosrdenstvi a lásky jeho hledali a nabývali i jistoty spasení svého v Kristu docházeli. Jakož o tom apoštol Aténským mluvě oznamoval, řka: „Vyměřil Bůh lidem uložené časy a cíle přebývání jejích na zemi, aby hledali Boha“ (Skut. 17:26,27). A skrze Izaiáše Pán Bůh sám tak: „V čas milosti vyslyším tě a ve dni spasení pomohu tobě“. (Iz. 49:8). Což připomínaje, apoštol přidává: Aj nyní jest čas příhodný, nyní dnové spasení“ (2 Kor. 6:2).

 

2. Protož snadného napomínáni všechněm lidem potřeba jest, aby dokavad živi a zdrávi jsou a toho času milosti Bůh propůjčuje, pravé pokání činili, s Bohem v mír a pokoj vešli, svědomí své skrze přisluhování Kristovo v církvi (že jim Bůh pro Krista milostiv jest a hříchy odpouštíc, se ujistíc) upokojili a již místo vděčnosti v dobrých skutcích věrně pracujíc, v naději šťastného setrvání a po smrti (skrze anděly) do lůna Abrahamova přenešení a k svému milému Pánu a Vykupiteli se dostání i budoucího slavného vzkříšení trvali, slovy Pána svého že na soud nepůjdou, ale skrze smrt do živosti, ubezpečeni jsouce (Jan 5:24). A o tomt´ takavém napomínání dí apoštol: „Napomínejte se vespolek po všecky dny, pokud se dnes jmenuje, aby někdo z vás nebyl oklamán zatvrzením hřícha,“ (Žid. 3:13 a 10:25, 1Tes 5:14). A opět: Vejdeme v odpočinuti my, kteříž jsme uvěřili“ (Žid 4:3), totiž hlasu Božího: „Dnes, uslyšíte-li, nezatvrzujte srdcí svých, uposlechše.“

 

3. Držíme zajisté za věc jistou, že sejde-li člověk z tohoto světa v hříších, bez pokání a víry, duše jeho po smrti do pekla se dostává, jako onoho hodokvasného bohatce, kdež žádné milosti krůpě není a nebude na věky (Luk 16). V den pak soudný, že sobě přísný ortel soudce živých a mrtvých uslyší: „Jděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu i andělům jeho“ (Mat 25).

 

4. Protož sebe napomínáme, aby žádný pokání svého neodkládal do starosti své aneb do nemoci, zatím sobě v hříších a libostech světa a těla povoluje. Nebo psáno jest: „Odpuštěním hříchů netroštuj se štědře, přidávaje hřích k hříchu a říkaje: Milosrdenství Boží veliké jest. Nebo lítost i hněv rychlý jest u něho. Protož neprodlévej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládej den ode dne, sic ubezpeče se potřín budeš“ (Sir. 5:5).

 

5. Zvláště pak kdo by po přijaté milosti Boží a optání se dobrého svědomí zůmysIně u vědomé zase v hříchy se vpustil a všechněmi milostnými napomínáními (aby sobě včas usmyslil) pohrdaje, předce zoufale na milost Boží hřešil a bez pokání až do toho na počet (při poslední hodině) zavolání trval a tu teprve, hrůzami smrti a pekla předěšen jsa, pozdě se káti a o milost volati chtěl, strach, že se na takovém naplní to, čímž u proroka hrozí Pán Bůh: „Rozprostíral jsem ruce své na každý den k lidu zpurnému, za myšlenkami svými cestou nedobrou chodícímu etc., tiť budou dýmem v chřípích mých a ohněm hořícím“ etc. (Iz 65:2,5 a v kap. 66:3,4). „Vyvolili sobě ohavnost na cestách svých, protož i já vyvolím potupu za nešlechetnosti jejich, čeho se lekali, uvedu na ně“ etc. A ještě patrněji Moudrost Boží skrze Šalomouna: „Poněvadž jsem volala a odpírali jste, vztahovala jsem ruku a nebyl, kdo by pozoroval. Nýbrž strhli jste se rady mé a trestáni mého jste neoblíbili. Protož aj. já v bídě vaší smáti se vám budu, když přijde to, čehož se bojíte, trápení a soužení. Tehdy volati budou ke mně ale nevyslyším jich, hledati mne hudou, a nenaleznou etc., ale ovoce skutků svých jisti budou“ etc. (Přísl. 1:24. etc.)

 

6. Proti čemuž pod nebem jiné rady není kromě této Boží: „Dnes, uslyšíte-li hlas, nezatvrzulte srdcí svých“ (Žal 95:8 a Žid 3:1). Kteréž nechce-li kdo přijíti a jinými trošty se svodí, zavedeného se uhlédá, jakž ty řeči Boží ukazují a svatí Boží jich potvrzují. Jako Ambrož, kterýž (Libro 5. de Poenit.) tak mluví: „Kdo v nemoci své při poslední hodině, pokání čině, rozhřešení žádá a dochází, ač mu toho nesmíme odepříti a on se s tím z těla ubírá, však také říci nesmím, aby se dobře odsud bral. Nesmím řku toho říci, neslibuji za to, nechci vás šáliti, nemám o něm jistoty žádné. Nepravím, by zatracen byl, aniž pravím, by spasen byl. Což tedy říci mám? Nevím, Bohu to poroučím. Ty, bratře, chceš-li sebou jist býti a té nejistoty ujíti, čiň pokání, pokud jsi zdráv. Pak-li teprv pokání činiti chceš, když již více hřešiti nemůžeš, hříchové tě opustili a ne ty je“ etc. Tak i sv. Augustin (Libro 2. Solitoq. Cap. 17), že „přeřídko a sotva kdy pozdní pokání bývá pravé, lekej se tedy a čiň je v čas.“

 

7. Nic však méně, kdyby se při tom pokání pravého znamení ukazovala i při smrti, (cosi řídké jest, protože tu člověk sebe v moci nemá dle apoštolova vyřknutí: „Učiníme to, dopustí-li Bůh“, Žid 6:3) za to máme, že nemá bez potěšení svatým rozhříšením zanechán býti, protože čas milosti trvá, dokud tento život trvá.

 

8. Přece však nejbezpečnější věc jest rady Boží poslechnouti: „Dnes uslyšíte-li, nezatvrzujte srdcí svých,“ a sloužiti všechněm lidem k tomu, aby této milostné rady uposlechnouce, rychle pokání činili a „dříve než se zatmí slunce a měsíc a než se třásti začnou strážní domu etc. a než čas přijde navrátiti se do prachu země tělu, duchu pak jíti k Bohu, kterýž jej dal“ (ku přijetí ortele života neb smrti), aby každý člověk Boha se bál a přikázání jeho ostříhal, poněvadž na tom všecko záleží (Kazat. 12:1. etc.).

 

Dejž nám to všechněm Otec milosrdenství pro zásluhu drahou Jezukrista Pána našeho mocí Ducha svého svatého, jediný Pán Bůh náš, požehnaný od věků na věky. Amen.

 

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.