Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Tajné rozhovory s Bohem

Tibor Ruff, 13.10.2003

Mluvení v jazycích: Zdroj obnovy

 

O letnicích slaví křesťané příchod Ducha Svatého. O tomto židovském svátku (Slavnost týdnů) sestoupil Duch Svatý nejprve na Ježíšovy učedníky, aby je zmocnil a dal jim autoritu k tomu, aby začali šířit křesťanství po celém světě. Znamením příchodu Ducha byl "dětinský nesmysl": mluvení v jazycích.
Křest v Duchu Svatém se dá přirovnat k pramenu nebo kohoutku, který byl vložen do tvého nitra, aby ses mohl kdykoli napít. Ten pramen je sám Duch Svatý.

 

Když byli učedníci pokřtěni Duchem Svatým, byla to v jejich životech jedinečná, jednorázová a neopakovatelná událost. Někteří tvrdí, že křest v Duchu Svatém se děje už při pokání, jiní říkají, že se to děje automaticky při křtu ve vodě. Ve skutečnosti ale ti, kteří tyto věci míchají dohromady se křtem v Duchu, nikdy sami nepřijali plnost Ducha Svatého. Stejně tak se na mocný dotek Ducha Svatého nejde dívat jako na křest v Duchu. Ani protestantská nebo katolická konfirmace není křtem v Duchu.

 

Obsahem křtu v Duchu Svatém je to, že ty jako věřící v Ježíše Krista pozveš a přijmeš Ducha Svatého do svého srdce a duše, do svého těla, do celé své osobnosti. Aby se toto mohlo stát, musíš se nejprve cele a navždy vydat Bohu a Ježíši Kristu. Poté, co jsi udělal tento krok, máš žádat Boha ve jménu Ježíše Krista, aby tě naplnil Duchem Svatým. (Luk 11:9-13) Ducha Svatého můžeš přijmout jedině skrze víru a pak už jen piješ a piješ, dokud nebudeš přetékat.

 

Nebeské znamení

 

(Sk 2:1-4) V celé knize Skutků autor - sám Duch Svatý - ukazuje na mluvení v jazycích (glossolalia) jako na nejdůležitější a nevyvratitelné znamení křtu v Duchu Svatém. Jedině podle tohoto znamení přijal Petr a další apoštolé fakt, že i pohané mohou od Boha přijmout Ducha Svatého. (Sk 10:44-47)

 

"Chci, abyste všichni mluvili jazyky."

 

Podle dalšího velmi rozšířeného omylu mají věřící dar jazyků k tomu, aby kázali evangelium pohanům. O takové službě Písmo vůbec nemluví. Podle třetí teorie vycházející z 1Kor 12:30 není tento dar pro všechny. Mnozí učitelé Bible si však myslí, že se tento verš nevztahuje na mluvení v jazycích při křtu v Duchu Svatém, ale ke způsobu užívání jazyků během shromáždění. Ale proč je tolik věřících, kteří netouží přijmout tento dar Ducha, přestože sám apoštol Pavel vyzývá, aby každý z vás mluvil v jazycích. (_O_1Kor 14:2, 14:5)

 

Největší probuzení v historii

 

Historie církve i věda zkoumající různá náboženství se shodují na tom, že Letničně-charismatické hnutí, které začalo 1. ledna roku 1901, přineslo největší křesťanské probuzení a obnovu v celé historii světa. Statistiky ukazují, že růst tohoto hnutí v letech 1975 až 1985 byl 157% (!) zatímco v jiných denominacích a náboženstvích byl od 1 do 12%. V roce 1901 bylo hnutí na startovní čáře a do roku 1987 dosáhlo 21% veškerého křesťanství
a dále roste geometrickou řadou. Počet "letničních" církví po celém světě je přes 150 milionů. Tento neobyčejná míra obnovy je úzce spjata s mluvením v jazycích. "Mluvení v jazycích. podněcuje ohromnou vlnu evangelizací, které jak v počtu tak v úspěšnosti předčí všechny předchozí kampaně." - píše Reinhard Bonnke.

 

Vykoupená modlitba

 

Nadpřirozený dar mluvení v jazycích, který může vypadat bláznivě, má za cíl uschopnit věřícího, aby se svým duchem modlil přímo k Bohu. (1Kor 14:14-15) Mluvení v jazycích uvolňuje modlitbu ze sevření tvých přirozených smyslů. Lze říci, že mluvení v jazycích je vykoupená modlitba. Bůh rozumí každému slovu takové modlitby stejně dobře jako když se modlíš ze své mysli. Když se modlíš v jazycích, modlíš se podle dokonalé Boží vůle. (Řím 8:27) Díky tomu je církev schopná se přimlouvat za věci, kterých by si člověk jinak nemohl být vědom, a to podle dokonalé Boží vůle, což je fantastická věc! Kenneth Hagin, známý učitel Bible, vyzývá každého křesťana, aby se vědomě a vytrvale modlil v jazycích, protože je to velmi účinný nástroj přímluvy podle dokonalé Boží vůle. Cílem tohoto článku je povzbudit tě k tomu, aby ses přimlouval nadpřirozeně a velmi efektivně.

 

Devět cílů mluvení v jazycích

 

1. Je to znak biblické víry (Mk 16:17-18)
2. Je to nadpřirozené znamení pro nevěřící (1Kor 14:22)
3. Je to přímý nadpřirozený rozhovor s Bohem (1Kor 14:2)
4. Je to účinný nástroj k budování sama sebe ve víře (1Kor 14:4; Juda 20)
5. Je to modlitba určená pro všechny věřící podle dokonalé Boží vůle (Řím 8:26-27; Ef 6:18)
6. Občerstvuje tě, utišuje a dává odpočinutí v Duchu (Iz 28:11-12)
7. Udržuje přirozené a duševní smysly v pokoře (1Kor 2:14)
8. Způsobuje, že tvůj jazyk a skrze něj i celý tvůj život je pod mocí Božího Ducha (Jak 3:3-6; Kaz 18:20-21)
9. Zpívání v jazycích je způsob, jak se znovu a znovu plnit Duchem Svatým (Ef 5:18-19)

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.