Pro zlepšení vzhledu použijte prosím prohlížeč s podporou CSS.

Třetí slovní hříčka v Knize proroka Jeremiáše (5:13)

29.05.2017

Na další, v pořadí již třetí slovní hříčku si v textu Knihy proroka Jeremiáše musíme počkat dvě kapitoly. Nachází se totiž přibližně uprostřed páté kapitoly.

 

Ve čtvrté kapitole knihy Bůh prorokovými ústy opět nabádá Judské k opravdovému pokání, k tomu, aby „odňali neobřízku svého srdce“, aby je Hospodin nemusel vyhladit (Jer 4:4). Bůh svůj lid varuje, ukazuje jim, k jakému hrozivému očištění bude muset dojít, pokud neposlechnou – a nabádá je tak k pokání: „Obmej od nešlechetnosti srdce své, Jeruzaléme, abys vysvobozen byl“ (Jer 4:14). Hospodin si přeje, aby činili pokání, ale pokud k tomu nedojde, je jejich stav tak hrozný, že je vyhladí – tak zkažení, tak nešlechetní jsou, že vypůsobili nutnost naprosté zkázy, svým jednáním Boha nutí k tomu, aby jejich zemi od nich a jejich konání vyčistil natolik, že bude „nesličná a pustá“, v čemž zaznívá ohlas slov z Gn 1:2.

 

V páté kapitole Hospodin odhaluje, že nenachází žádný důvod, pro který by mohl Judským odpustit. V aluzi na Abrahamovu licitaci s Bohem ohledně Sodomy vybízí k hledání někoho, kdo by činil soud a vyhledával to, co je správné (Jer 5:1). Ale tací se mezi Judskými nenalézají. I ti, kteří hovoří o Bohu, přísahají v Jeho jménu, jsou zkažení a přísahají křivě (Jer 5:2). Spravedliví nejsou ani mezi urozenými a vzdělanými, natož mezi prostými.

 

Ale Judští si přesto nedají říct. Nejen, že se neodvrací od svého zkaženého jednání na základě napomenutí, nereagují ani na Boží trestání a bití. A výhrůžce zničení se vysmívají, když tato Boží slova odmítají výrokem: „Není tak, nikoli nepřijde na nás zlé“ (Jer 5:12).

 

Právě výrok Judských, kteří nevěří Božímu varování a napomínání, obsahuje třetí slovní hříčku v Knize proroka Jeremiáše. Judští odmítají Jeremiášem pronášené hrozby následovně: „Není tak, nikoli nepřijde na nás zlé, a meče ani hladu nepocítíme. Ti pak proroci pominou s větrem, a žádného slova není v nich. Takť se stane jim.“ (Jer 5:12-13) Tím vyjadřují své přesvědčení, že výhrůžky vyřčené zejména prorokem Jeremiášem jsou plané a nenaplní se – význam spojení „žádného slova není v nich“ by bylo možné volně převést do češtiny i kupříkladu jako „ani nestojí za řeč“. Judští ale nekončí jen výslovným vyjádřením svého přesvědčení, že se nic z prorokovaného nenaplní, dokonce jsou si jistí, že proroci hrozící jim zkázou brzy „vymizí“ (či vzhledem k užitému výrazivu lépe „odvanou“), protože hrozby, které káží proti Judským, přijdou na jejich hlavu: to oni, tito zkázu předpovídající proroci, budou obětí prorokovaných děsů a běsů.

 

Jinými slovy: dávají najevo své rozsouzení, podle kterého je Jeremiáš (a jemu podobní) falešný prorok, tj. člověk předpovídající jako Boží vůli něco, co mu Bůh nenařídil, co se tudíž nestane – a on za to bude potrestán.

 

Slova na začátku 13. verše, která kraličtí překládají jako „ti pak proroci pominou s větrem“, při (poněkud krkolomně) doslovném překladu z hebrejštiny znějí: „A tito proroci budou po větru a slovo není v nich, tak bude učiněno jim“. Potřeba je pak zmínit, že slovo (רוּחַ), jež zde znamená „vítr“, může také znamenat „duch“ či „Duch (Boží, tj. Duch svatý)“. Praví proroci hovořili Boží slovo, protože byli vedeni a inspirováni Božím Duchem. Judští tudíž tvrdí, že zkázu předpovídající proroci jsou proroci falešní, nesdělující Boží slovo a neprodchnutí Duchem.

 

Slova „ti pak proroci pominou s větrem, a žádného slova není v nich“ tak znamenají, že tito proroci brzy zaniknou, zmizí a jejich zvěstování je bezcenné, ale pomocí slovní hříčky zároveň sdělují, že skrze tyto proroky nepůsobí Duch svatý (místo inspirace Duchem [רוּחַ], pominou s větrem [רוּחַ]) a nesdělují Boží slovo (místo sdělování Božího slova v nich „není slovo“, tj. jejich řeč je beze smyslu).

 

Jakkoli krásnou slovní hříčku Judští používají, Boží reakce není vstřícná. Určitým způsobem však pokračuje v předložené hře se slovy: „Proto že tak mluvíte (tj. Judští), aj, já (tj. Hospodin) způsobím, aby slova tvá (tj. Jeremiášova) v ústech tvých byla jako oheň…“ (Jer 5:14). Jeremiášova slova nejen nebudou bezcenná, prázdná a zbytečná („beze slova“), ale sám Hospodin je zmocní (tj. budou Jeho slovy, Božím slovem), a učiní z nich stravující oheň (přičemž obraz ohně bývá v Písmu nejednou použit pro Ducha svatého).

Zasílání bulletinu informující o aktuálním dění na webu Církve Nový Život

Pokud si přejete, aby na Vaši e-mailovou adresu byl jednou měsíčně zasílán Bulletin Církve Nový Život s aktuálními články, vyplňte prosím svou e-mailovou adresu do pole níže. Vyplněním adresy poskytujete Církvi Nový Život souhlas se zasíláním pravidelných e-mailových sdělení na níže uvedenou adresu. Zasílání můžete kdykoli zrušit.

© Církev Nový Život, všechna práva vyhrazena. Všechny publikované materiály jsou chráněné autorským právem a jejich vnější užití je možné jen s písemným svolením autora.