Nigdy nie istniał inny sposób zbawienia niż przez Chrystusa

Mikuláš Török, 8.2.2009

Dokonania ap. 4:10-12  Niech wam wszystkim będzie wiadome oraz całemu ludowi Israela, że został on uleczony w Imieniu Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście i którego Bóg wskrzesił z martwych. W tym Imieniu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 Ten jest owym kamieniem, co przez was, budujących, został wzięty za nic, a który stał się dla kamienia węgielnego. 12 Nie istnieje też w nikim innym zbawienie; bo nie istnieje inne Imię pod niebem, które zostało wyznaczone * wśród ludzi, w którym jest nam konieczne zostać zbawionymi.
Rzymian 3:23-24  Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga. 24 Tego, który uznaje za sprawiedliwych darmo, Jego łaską, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. 
1.Mojż. 6:9  Oto dzieje Noacha. Noach był mężem sprawiedliwym; był on nieskazitelnym za swoich czasów; Noach chodził z Bogiem.
Rzymian 2:11-16  Bo przed Bogiem nie istnieje wzgląd na osobę. 12 Ponieważ jacykolwiek zgrzeszyli bez Prawa - bez Prawa też poginą; a jacykolwiek zgrzeszyli w Prawie - przez Prawo zostaną osądzeni. 13 Gdyż nie słuchacze Prawa są sprawiedliwymi przed Bogiem, ale wykonawcy Prawa będą uważani za sprawiedliwych. 14 Bo skoro poganie nie mając Prawa, z wrodzonej skłonności czynią z Prawa - oni, nie mając Prawa, sami sobą są prawem. 15 Ci, co działanie Prawa okazują wypisane w ich sercach, poprzez świadczące ich sumienie, a następnie wzajemną kalkulację - oskarżającą, czy też broniącą. 16 Tak będzie w dniu, kiedy Bóg z powodu mojej Ewangelii, osądzi ukryte sprawy ludzi poprzez Jezusa Chrystusa.
Ijob 15:14  Czym jest człowiek, by mógł być czystym i by zrodzony z niewiasty był sprawiedliwym? 
Łukasz 1:67-77  Zaś jego ojciec Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: 68 Uwielbiony Pan, Bóg Israela, ponieważ spojrzał oraz sprawił wykupienie swojemu ludowi. 69 Także w domu swojego sługi Dawida wzniósł nam róg zbawienia, 70 jak od wieczności zapowiedział przez usta Jego świętych proroków. 71 Wybawienie od naszych nieprzyjaciół oraz z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. 72 By uczynić miłosierdzie za naszych ojców i pamiętać o Jego świętym przymierzu; 73 przysiędze, którą potwierdził względem naszego ojca Abrahama; by nam dać - 74 wybawionym z ręki wrogów - bez lęku Mu służyć 75 przed Jego obliczem w bogobojności i sprawiedliwości, przez wszystkie nasze dni życia. 76 A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego; bo pójdziesz wcześniej przed obliczem Pana, by przygotować Jego drogi, 77 oraz dać poznanie ratunku Jego ludowi przez uwolnienie ich od grzechów 
Rzymian 3:9-20 Co zatem? Górujemy? Nie, w ogóle; bo wcześniej dowiedliśmy, że Żydzi jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem. 10 Tak jak jest napisane: Ani jeden nie jest sprawiedliwy, 11 nie jest rozumiejącym, nie jest szukającym Boga . 12 Wszyscy się odwrócili, razem zostali zmarnowani; nikt nie jest czyniącym dobroć, nie jest aż do jednego. 13 Otwartym grobem jest ich gardło, oszukiwali swoimi językami, jad żmij przy ich wargach; 14 ich usta są pełne klątwy i goryczy; 15 a ich nogi skore, by wylać krew; 16 bieda i spustoszenie na ich drogach, 17 a drogi pokoju nie poznali; 18 bojaźń Boga nie jest naprzeciwko ich oczu. 19 A wiemy, że cokolwiek mówi Prawo - mówi do tych w Prawie, aby wszystkie usta mogły zostać zamknięte oraz cały świat okazał się winny Bogu. 20 Dlatego z uczynków Prawa nie zostanie przed Nim uznana za sprawiedliwą żadna osobowość oparta na cielesnej naturze; bo wśród Prawa jest rozpoznanie grzechu  
Ijob 19:25  Co do mnie, wiem, że mój wybawca żyje, i że nad prochem wzniesie się jako ostatni.
Hebr. 5:6  Jak mówi też w innym miejscu: Tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchicedeka

Między chrześcijanami jest ogólnie znanym faktem, że jedynym sposobem, jak dojść zbawienia, to przyjęcie Jezusa Chrystusa, ponieważ nie istnieje żadny dalszy sprawiedliwy człowiek oprócz niego (Dok. 4:10-12).   Jako rzekoma rozbieżność tego twierdzenia mogą się wydawać inne miejsca Pisma, które mówią o tym, że również dalsi ludzie byli sprawiedliwi.  Naprz. słowa o Noachowi: Noach był mężem sprawiedliwym; był on nieskazitelnym za swoich czasów; Noach chodził z Bogiem". To w rozbieżności z tym, co Pismo mówi naprz. w Rzymian 3:23: Bo wszyscy zawinili, więc czują brak chwały Boga.?   Jeżeli Boże słowo mówi, że nikt nie jest sprawiedliwym, że wszyscy na zawsze się odwrócili, to na pewno tak jest. Obowiązuje to w czasach dzisiejszych, obowiązywać będzie w przyszłości, obowiązywało w całej historii. A jeśli dane jest tylko jedno imię, poprzez które można zostać zbawionym, Jezus Chrystus, potem to obowiązuje dzisiaj, obowiązywać będzie w przyszłości i zawsze obowiązywało w przeszłości.    Lecz czy mogło obowiązywać w czasach przed Chrystusem?   Zakon pokazał, że ludzie są grzeszni i sami nie mogą dojść sprawiedliwości. W żaden sposób, w żadnym czasie. Nie ma po prostu innej możliwości usprawiedliwienia niż poprzez Jezusa Chrystusa. Niektórzy wiedzieli o tym dawno przedtem (Ijob 15:14). DopieroZakon Mojżesza sprawił, żeby to było zupełnie i całkowicie widoczne dla wszystkich.    A więc to niemożliwe aby naprz. Noach i dalsi ludzie, o których Pismo mówi, że byli sprawiedliwymi,  zostali usprawiedliwioni tym, że naprawdę doskonale sprawiedliwie żyli. Również dla nich obowiązuje, że wszyscy zgrzeszyli i wszyscy potrzebują Bożą łaskę. I nie tylko Zakon Mojżesza, ale ani zakon sumienia, o którym Bóg mówi w Rzym 2:15, nie mógł przynieść ludziom zbawienia.    Z tego płynie: Zawsze istniała jedna jedyna możliwość, jak być odkupionym, zbawionym. Poprzez Odkupiciela, poprzez wtedy dopiero przyszłe odkupienie. Od czasów Adama nie było więc innej możliwości, jak być usprawiedliwionym, zbawionym, niż poprzez spodziewanie się tego, że to odkupienie stanie się poprzez Odkupiciela. Ijob rzetelnie mówi: Co do mnie, wiem, że mój wybawca żyje, i że nad prochem wzniesie się jako ostatni." I Paweł dodaje: Jak mówi też w innym miejscu: Tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchicedeka”.
  Dzisiaj w porównaniu z wierzącymi, którzy żyli przed Chrystusem, to dla nas bardziej korzystne, łatwe. Odkupienie już przebiegło. Nie musimy już wierzyć w to, co się dopiero stanie, jak patriarchowie przed Jezusem. Wierzymy, że to już napełniło się w Jezuse Chrystusie. Ten fakt niczego nie mieni na tym, że jak i nasi ojcowie , zarówno my dzisiaj musimy zaakceptować jednoznaczne Boże zawiadomienie, że nie jest w siłach żadnego człowieka (ani jednego jedynego) zapewnić sobie sprawiedliwość swoim życiem  - czy przez przestrzeganie zakona sumienia, czy Zakona Mojżesza, ale że zbawienie możliwe jest jedynie poprzez Odkupiciela, poprzez przyznanie własnej grzeszności i przyjęcie łaski ofiary Jezusa Chrystusa. Zawsze tak było, jest i zawsze do końca wieków będzie.     

 

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.