Wyznanie wiary

Biblia (66 ksiąg Starej i Nowej Umowy) jest Słowem Bożym w postaci pisemnej. Autorem jest Bóg, który zjawił je za pośrednictwem Ducha Świętego swoim sługom. Pismo jest prawdziwe, bezbłędne, jest też najwyższym kryterium i autorytetem dla człowieka.
Bóg jest jedyny, wszechmogący. Zjawił się w postaci trzech osób: Ojciec, Syn, Duch Święty.

 

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który przyszedł na Ziemię jako prawdziwy człowiek narodzony z dziewicy. Był taki sam jak my oprócz grzechu. Był ukrzyżowany, zmarł, trzeciego dnia wstał z martwych, wstąpił do niebios i zyskał wszelką moc na niebie oraz na ziemi. Ponownie ustanowi zupełny rząd Boży.

 

Królestwo Boże jest jednym z najważniejszych posłannictw Biblii. Jezus Chrystus jest królem, który zyskał absolutną moc prawną i zadaniem kościoła w dniu dzisiejszym jest zwiastowanie danej rzeczywistości wszystkim ludziom. Na końcu czasów Jezus Chrystus przyjdzie ponownie - po pierwsze dlatego, by zabrał z tej ziemi swój kościół, po drugie by ustanowił swój rząd w królestwie tysiącletnim. Po skończeniu tysiącletniego królestwa będą ostatecznie pokonani wszyscy nieprzyjaciele Boga, będzie też obnowione wieczne Królestwo Boże.

 

Człowiek stworzony był według obrazu Boga, żeby żył w społeczności z Bogiem, czcił Go oraz panował nad wszelkim stworzeniem. Pierwszy człowiek - Adam - namówiony był do grzechu przez Szatana, który jeszcze przed stworzeniem człowieka powstał przeciwko Bogu. W ten sposób człowiek dostał się do niewoli grzechu i śmierci.

 

Odkupienie z grzechu uzyskał dla człowieka Jezus Chrystus swoją śmiercią. Odkupienie to może człowiek przyjąć za pośrednictwem wiary. Jest to jedyny sposób, jak człowiek może uniknąć wiecznego potępienia.

 

Zbawienie - ratunek dany jest człowieku poprzez odkupienie Jezusa Chrystusa. Dla zbawienia człowieka trzeba, by wiarą przyjął ofiarę Jezusa Chrystusa, odwrócił się od grzechu (pokutował), wyznał Jezusa Chrystusa przed ludźmi jako swego Pana i Zbawiciela, był ochrzczony w wodzie. Do pełnowartościowego życia każdego chrześcijanina należy też przyjęcie Ducha Świętego (chrzest Duchem Świętym).

 

Kościół jest zgromadzeniem wszystkich odkupionych ludzi. Kościół, którego głową jest Jezus Chrystus, jest kierowany, prowadzony i organizowany przez Bożych służących. W dniu dzisiejszym chodzi o to, by każde wychylenie w uporządkowaniu kościoła różniące się od poglądu Bożego było naprawione.

 

Zmartwychwstanie jest zupełnie rzeczywistym zdarzeniem przyszłości. Ożywieni będą wszyscy ludzie - sprawiedliwi do życia wiecznego w Królestwie Bożym, bezbożni do wiecznego potępienia.

 

Sąd Boży nad ludźmi jest również pewnym i nieuniknionym faktem, który odbędzie się u kresu historii . Bóg będzie sądzić wszystkich ludzi, jednakże w inny sposób sądzeni będą ci, którzy przyjęli łaskę i odpuszczenie w Jezusie Chrystusie, a ci, którzy to odrzucili i nie przyjęli tego.

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.