Sprawiedliwy sąd

Mikuláš Török, 6.4.2008

3 Mojżeszowa 19:15  Nie czyńcie krzywdy w sądzie; nie uwzględniaj osoby biednego, ani nie uszanuj osoby zamożnego; twojego bliźniego sądź sprawiedliwie.  

 

Psalm 82:2-5  Dopóki będziecie sądzić przewrotnie i pobłażać obliczu złoczyńców? Brońcie ubogiego i sieroty; wymierzajcie sprawiedliwość biednemu i podupadłemu. Uwalniajcie nędznych i uciśnionych; wyzwalajcie ich z rąk złoczyńców. Lecz tego nie pojmują oraz nie rozumieją; chodzą w ciemności; zachwiane wszystkie podstawy ziemi.  


1 Mojżeszowa 18:25 Dalekie to od Ciebie, abyś tą rzecz uczynił, byś zabił sprawiedliwego wraz z niegodziwym; żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy; dalekie to od Ciebie. Czyżby sędzia całej ziemi nie spełniał sprawiedliwości? 


Psalm 7:12  Pan jest sędzią sprawiedliwym; Pan jest wciąż groźnym.  


Do Hebrajczyków 12:23 …do ego zgromadzenia, zboru pierworodnych zapisanych w niebiosach, do Boga - sędziego wszystkich oraz do duchów sprawiedliwych, które doszły do doskonałości.  


Jan 8:15-16  Wy sądzicie według cielesnej natury, ja nie sądzę nikogo. Zaś jeślibym i ja sądził, mój sąd jest prawdziwy; bo nie jestem sam, ale ja i Ojciec, który mnie posłał.   


Łukasz 6:37  Nie sądźcie - a nie zostaniecie osądzeni. Nie skazujcie - a nie zostaniecie skazani; uniewinniajcie - a będziecie uniewinnieni 

 5 Mojżeszowa 16:18  We wszystkich twoich bramach, które WIEKUISTY, twój Bóg, da ci w twych pokoleniach, ustanowisz sobie sędziów i urzędników, aby sądzili lud sprawiedliwym sądem. 

1Królewska 18:17-18  I stało się, że zaledwie Ahab ujrzał Eliasza, Ahab do niego powiedział: Czy to ty, sprawco biedy Israela? Więc odpowiedział: Nie ja sprowadziłem biedę na Israela – lecz ty i dom twojego ojca; bowiem porzuciliście przykazania WIEKUISTEGO, a poszedłeś za Baalami.  

   

Przypowieści 24:24  Kto powiada do niegodziwca: Ty jesteś sprawiedliwy! – tego będą przeklinać ludy oraz temu złorzeczyć narody. 

  
5 Mojżeszowa 27:19 Przeklęty każdy, kto nagina prawo cudzoziemca, sieroty i wdowy. A cały lud powie: Amen.

 

Bóg zachęca nas do tego, byśmy wykonywali sprawiedliwy sąd (3 Moj. 19:15) i srogo potępia niesprawiedliwy sąd (Ps 82:2). O samym sobie mówi jako o sędziu wszystkich (Hebr. 12:23). Bóg zawsze sądzi sprawiedliwie, nie potrafi inaczej, ponieważ zawarte jest to w Jego istocie oraz w istocie Bożego sądu (Ps 7:12). Wyzywa nas, byśmy i my sądzili sprawiedliwie.    Sąd nie jest niczym nadprzyrodzonym – w gruncie rzeczy wykonujemy go na codzień, we wszystkich miejscach i sytuacjach, gdzie stoimy w pozycji autorytetu. Prawie codziennie znajdujemy się w sytuacjach, w których musimy zająć jakieś  stanowisko czy rozstrzygnąć spór. Przede wszystkim w rodzinie jako rodzice, lecz również w pracy, w kościele i na innych miejscach. Sprawiedliwy sąd jest filarem całego społeczeństwa.   Jeżeli Bóg jest sędzią wszystkich, to czy do nas należy osądzanie innych? Sam Jezus mówi: Nie sądźcie - a nie zostaniecie osądzeni" (Łuk 6:37)? Tak! Bóg sam wzywa ludzi, by powołali sędziów (5 Moj. 16:18). Od nich potem wymaga, by sądzili sprawiedliwie. Podstawą sprawiedliwego sądu jest bojaźń przed Bogiem, brak stronniczości bez względu na moc, bogactwo czy pozycję społeczną (5 Moj. 16:18).   Podstawą niesprawiedliwego sądu jest gniew, zemsta, nienawiść, chciwość. Zły jest również nieadekwatny sąd – zbyt surowy lub zbyt łagodny. Niesprawiedliwy sąd zawsze wywołuje gorycz i chęć zemsty. Równie złe jest unikanie sądu. Jeżeli człowiek stojący w pozycji autorytetu odmawia wykonywania sądu łączącego się z tym autorytetem, zakłóca cały system poprawnego funkcjonowania całości – np. rodziny czy innej formacji. O ile chcemy, by nasza rodzina, kościół czy firma i całe społeczeństwo dobrze funcjonowały, musimy sądzić, i to sprawiedliwie.   Społeczeństwo oddalone od Boga nie tylko nie sądzi według Bożych kryterii, lecz co więcej, oskarża tego, kto na grzech i niesprawiedliwość wskazuje (1 Krl. 18:17-18). Nie grzesznik, lecz ten, kto wskaże na grzech, jest w oczach takiego społeczeństwa winowajcą. Kłopoty z wykonywaniem sprawiedliwego sądu ma dzisiaj również kościół. Odwoływaniem się do miłości i pokory pomija grzech i wobec konkretnego człowieka w konkretnej sytuacji odmawia zająć sprawiedliwe stanowisko wobec grzechu. Lecz Bóg mówi, że z tego powstanie przekleństwo od Niego i od ludzi (Prz 24:24, 5 Moj. 27:19).   Niesprawiedliwość prowadzi do rozczarowania, buntu, niezadowolenia, nienawiści i zemsty. W kościele z powodu niej rośnie bezbożność, ukrywanie lub usprawiedliwianie grzechu. Boże Słowo przestaje mieć dla ludzi większe znaczenie. Przy tym kościół często moralizuje swoje otoczenie. Jest to obłudne.  Natomiast sprawiedliwość prowadzi do tego, że ludzie są dobrej myśli, są zadowoleni, pewni siebie, są zdolni do sprawiedliwości i miłosierdzia, panuje między nimi jedność, szacunek i poparcie. W poprawny sposób stosują i przyjmują autorytet i jego sądy. Tego się trzymajmy!         

 

 

 

 

 

 

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.