Kościół środkiem ewangelizacyjnym

Mikuláš Török, 28.08.2007

Mateusz 28:18-20  Zaś Jezus przystąpił oraz rozmawiał z nimi, mówiąc: Dana Mi jest wszelka moc w Niebie i na ziemi. 19 Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 20 ucząc ich zachowywać wszystko, tyle właśnie, ile wam poleciłem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca epoki. Amen.  Dzieje apos. 2:14-21 A Piotr stanął razem z jedenastoma, podniósł swój głos i do nich powiedział: Mężowie judzcy i wszyscy, zamieszkujący Jerozolimę! Niech wam to będzie jawne, zatem wysłuchajcie moich słów. 15 Bo oni nie są, jak wy sądzicie - pijani, gdyż jest trzecia godzina dnia; 16 ale dzieje się to, co zapowiedziano przez proroka Joela: 17 A w ostatnich dniach zdarzy się, mówi Bóg, że wyleję z mojego Ducha na wszelkie ciało wewnętrzne, zatem wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi młodzieńcy ujrzą wizje, a wasi starsi śnić będą snami. 18 Także w tych dniach wyleje z mojego Ducha na moje sługi oraz na moje służebnice i będą prorokować. 19 W górze wyznaczę znaki na niebie, a na dole cuda na ziemi, krew, ogień i wyziew dymu; 20 słońce obróci się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie wielki i jawny dzień Pana. 21 Zdarzy się też, że każdy, kto wezwie Imienia Pana, zostanie uratowany.   Dzieje apostolskie 2:37-43 A kiedy to usłyszeli, przejęli się sercem oraz powiedzieli do Piotra i pozostałych apostołów: Co możemy uczynić, mężowie, bracia? 38 Zaś Piotr do nich powiedział: Skruszcie się i niech każdy z was da się ochrzcić dzięki Imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. 39 Gdyż obietnica jest dla was oraz dla waszych dzieci, i wszystkich, aż do dalekich, których nasz Pan Bóg sobie powoła. 40 Lecz także zaświadczył wieloma innymi słowami oraz wzywał, mówiąc: Dajcie się wyratować, z dala od tego przewrotnego rodu 41 Zatem zostali ochrzczeni ci, którzy chętnie przyjmowali jego słowo; więc w tym dniu zostało przyłączonych blisko trzy tysiące osób. 42 trwali przy apostolskim nauczaniu, wspólnocie, łamaniu chleba oraz modlitwach.43 Ale pojawiła się bojaźń w każdej duszy, a przez apostołów działy się liczne cuda i znaki. 

 

Bożą wolą jest to, by wszyscy ludzie byli zbawieni. Temu musi towarzyszyć zwiastowanie ewangelii. Dla kazania ewangelii Bóg powołał kościół. (Mat 28:19). Początek kościoła widzimy w Dziejach apostolskich w Piśmie (Dzieje 2:37-43). Czytamy tu, że ludzie  trafieni byli przez Słowo Piotra podczas Zielonych Świątków (Dzieje 2:14-21). Wynikiem takiego działania żywego Słowa Bożego było to, że ludzie dołączyli do kościoła. Na tym wydarzeniu można dostrzec dwie ważne rzeczy: To, że o prawdziwym kościele możemy mówić tylko wtedy, kiedy kazane jest w nim żywe Słowo Boże i dalej to, że częścią zbawienia musi być dołączenie do takiego kościoła. O ile człowiek nie dołączy do kościoła, w którym głoszone jest żywe Słowo Boże, zbawienie nie może być napełnione. Chociaż człowiek przyjmie posłannictwo ewangelii, uwierzy w Jezusa Chrystusa, bez społeczności w kościele nie dojdzie do zwycięskiego celu. Nie można być zbawionym tylko przez formalne wejście do kościoła, i to nawet wtedy, kiedy kazane w nim jest żywe Słowo. Dla szerzenia ewangelii (dla zyskania zbawienia) jest więc konieczne, by kościół był dla ludzi atrakcyjny i żeby istotne, żywe i mocne Słowo Boże przeniknęło do serca ludzi. Dlatego Bóg w Piśmie przekazuje swoje wymagania, jak kościół powinien wyglądać. Do jednego z tych wymagań należy to, by ludzie dawali pierwszeństwo potrzebom drugich i potrzebom Bożego dzieła przed swoimi potrzebami. Dlatego należy usiłować o takie chrześcijaństwo, które podkreśla przynależność ludzi do kościoła, odpowiedzialność jednego wobec drugiego, dawanie pierwszeństwa potrzebom drugich przed własnymi. Bóg zachęca nas do tego, mówiąc: „Bądźcie jak Jezus, który przekreślił samego siebie dla was". Samolubstwo w kościele być nie powinno.  Kościół, który będzie się składać z ludzi, którym więcej zależy na potrzebach drugich niż na swoich własnych, którym więcej zależy na korzyści Bożego dzieła niż na napełnieniu swoich własnych pragnień, będzie dla ludzi tak atrakcyjny, że stanie się efektywnym środkiem, poprzez który dojdą do zbawienia. Taki kościół uzyska imię, które posiadać będzie bardzo konkretną zawartość i wartość i będzie prawdziwym nosicielem i głosicielem imienia Jezusa Chrystusa. O takim kościele można mówić jak o środku ewangelizacyjnym.   

© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.