Nadzmysłowe skutki Bożego Słowa

Mikuláš Török, 23.10.2005

1 Piotra 1:17 A ponieważ Ojcem nazywacie tego, który bez braku osób każdego sądzi według uczynku, patrzcież, abyście w bojaźni czas pielgrzymowania waszego trawili, 18 Wiedząc, iż nie zkazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego, od ojców podanego: 19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa 20 Przejrzanego przed założeniem świata a objawionego czasów ostatecznych dla was, 21 Którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził od umarłych, i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. 22 Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha świętego ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie uprzejmie, 23 Odrodzeni będąc, nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez słowo Boże żywe i trwające na wieki. 24 Ponieważ wszelkie ciało jest jako trawa, i wszelka chwała człowieka jako kwiat trawy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł, 25 Ale słowo Boże trwa na wieki. A toć jest słowo, które wam jest zwiastowane.Psalm 107:17 Szaleni dla dróg przewrotności swojej i dla nieprawości swej utrapieni bywają. 18 Wszelki pokarm brzydzi sobie dusza ich, aż się przybliżają do bram śmierci. 19 Gdy wołają do Pana w utrapieniu swoim, z ucisku ich wybawia ich. 20 Posyła słowo swe, i uzdrawia ich, a wybawia ich z grobu.

 

W Bożym ludzie zawsze obecne było nadzmysłowe Boże działanie. Istniały okresy, podczas których pojawiała się większa ilość cudów (naprz. wyjście z Egiptu, w ciągu życia Elijasza, Elizeusza, czy podczas obecności Jezusa na Ziemi). Bóg działał również między tymi okresami, aczkolwiek nie formą cudów.  Cuda bowiem tworzą mały odsetek nadzmysłowego działania Bożego. Głównym środkiem takiego działania jest Jego słowo. To najpewniejszy, najczęstszy sposób Bożego nadzmysłowego działania w każdym okresie. Słowo Boże jest niepodważalne, żywe. Wszystko pozostałe jest  podważalne (1Pt 1:23-25). Słowo Boże przynosi życie, wolność, zdrowie, postęp, błogosławieństwo każdemu, kto go przyjmie. (Ps107:20). I to nadzmysłowe, aczkolwiek nie zawsze towarzyszą temu widoczne cuda. Boża nadzmysłowa moc codziennie jest do dyspozycji każdemu, kto temu Słowu uwierzy.  Proste przyjmowanie nadzmysłowego żywego Słowa Bożego jest najbliższym i najłatwiejszym sposobem, jak można spokojnie, w zdrowiu i postępie żyć. Wierzymy w siłę Bożego Słowa i w to, że zawsze, kiedy przyjmujemy to Słowo, jego nadprzyrodzona moc wyzwala się do naszego życia.
© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.