Kryzys męstwa

Mikuláš Török, 24.9.2006

Jozuego 1:1-7 I stało się po śmierci Mojżesza, sługi Pańskiego, że mówił Pan do Jozuego syna Nunowego, sługi Mojżeszowego, i rzekł: 2 Mojżesz, sługa mój umarł, przetoż teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty, i wszystek lud ten, do ziemi, którą Ja im, synom Izraelskim, dawam. 3 Każde miejsce, po którym deptać będzie stopa nogi waszej, dałem wam, jakom obiecał Mojżeszowi. ...7 Tylko się zmacniaj, i bardzo mężnie sobie poczynaj, abyś strzegł i czynił wszystko według zakonu, któryć rozkazał Mojżesz, sługa mój; nie uchylaj się od niego na prawo ani na lewo, żebyś się roztropnie sprawował we wszystkim, do czego się udasz.


2 Kroniki 13:7 I zebrali się do niego mężowie lekkomyślni, a ludzie niepobożni, i zmocnili się przeciw Roboamowi, synowi Salomonowemu, a Roboam będąc dziecięciem, i serca lękliwego, nie mógł się im mężnie oprzeć.

Przypowieści Sal 27:17: Żelazo żelazem bywa naostrzone, tak mąż zaostrza oblicze przyjaciela swego

 

Jakub 1:12 Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie, bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.

Jakub 3:2 ... jeźli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało.

 

Izajasz 42:13-15 Pan wynijdzie jako mocarz, jako mąż waleczny wzruszy się gorliwością, trąbić, owszem krzyczeć będzie, a przeciw nieprzyjaciołom swoim mężnie sobie pocznie, 14 Mówiąc: Milczałem dość długo, jakobym nie słyszał, wstrzymywałem się, ale już jako rodząca krzyczeć będę, spustoszę i wszystkich oraz połknę. 15 W pustynie góry i pagórki obrócę, i wszystkich zioła ich posuszę, obrócę i rzeki w wyspy, a jeziora wysuszę.

 

1.Mojżeszowa 2:24 Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swojej, i będą jednym ciałem.

 

Psalm 128:1-4 ... Błogosławiony wszelki, który się boi Pana, który chodzi drogami jego. 2 Bo prace rąk tepich pożywać będziesz, i będzieć się dobrze działo. 3 Żona twoja będzie jako winna macica płodna po bokach domu twego, dziatki twoje jako latorośle oliwne około stołu twego. 4 Oto takci będzie ubłogosławiony mąż, który się boi Pana.


Mateusz 5:13 Wy jesteście sól ziemi, jeźli tedy sól zwietrzeje, czemże solić będą? Do niczego się już nie nadaje, tylko aby była precz wyrzucona i od ludzi podeptana.

Mężczyznom dnia dzisiejszego coraz więcej brakuje odwaga, mają zmiękczone serce i odmawiają niesienia odpowiedzialności, która do nich należy. W związku z tym można nawet mówić o ogólnym kryzysie społecznym.

 

Pożądany stan i drogę do naprawy pokazuje Boże słowo. Naprzykład w księdze Jozue, kiedy to Bóg zadecydował, że po śmierci Mojżesza wprowadzi swój lud do ziemi obiecanej, czytamy, że potrzebował do wykonania tego zadania mężnego przywódcę. I dlatego pokazuje, czego trzeba, by mężczyzna był mężczyzną w prawdziwym sensie tego słowa. Podstawową daną męskości jest absencja strachu. Bóg przygotował dla Jozuego niełatwe zadanie - opanowanie ziemi, którą Bóg obiecał Izraelczykom. Tego nie można robić ze strachem. Dlatego Bóg mówi do Jozuego: „Zmacniajże się i mocnie sobie poczynaj" (Joz 1:6). Mężczyzna, który boi się, nie może być mężny. Strach i męstwo wzajemnie się wykluczają. I odwrotnie - kto nie boi się, ten spełnił jedno z kryterium, za pomocą których Bóg charakteryzuje męstwo. Mężczyzna koniecznie potrzebuje odwagi, zwłaszcza odwagi Boga posłuchać; mieć otwarte serce, być chętnym do uwierzenia temu, co Bóg mówi, naprawdę to przyjąć i według tego działać.

 

Sama tylko odwaga nie jest wystarczająca do walki, ale bez niej nie można osiągnąć męskości. Oznaką mężczyzny ma być mężne serce, „delikatne" serce pokazuje, że mężczyzna jest wewnątrz jeszcze stale w pozycji dziecka. To brama dla nieprzyjaciela, człowieka z takim sercem można łatwo opanować, podobnie jak w wypadku syna Salomona Roboama (2 Kroniki) Pismo podaje również dalsze kryteria, które więcej lub mniej dotyczą odwagi i których napełnienie czy brak wskazuje na to, czy chodzi o prawdziwego mężczyznę. Należy tu naprzykład to, że mężczyzna panuje sam nad sobą, rozumie temu, co się w nim dzieje, zna siebie, swoje pragnienia, zdolności itd. Wie, kim naprawdę jest. Z tym związane jest również to, że wytrzyma ostrzenie: „Żelazo żelazem bywa naostrzone, tak mąż zaostrza oblicze przyjaciela swego" (Przyp 27:17). Czego się nie wyostrzy, to jest tępe - tępe narzędzie nie jest zdolne skutecznie pracować, do czegoś dotrzeć. Bez wyostrzenia nie nadejdzie prawdziwe, głębokie poznanie, dlatego taki mężczyzna nie potrafi dużo rzeczy zrozumieć i na podstawie tego działać. Mężczyzna poddawany jest próbom. Bóg mówi, że ten, kto jest próbowany, jest błogosławiony i osiągnie zwycięstwo. Kto unika prób, może być sobie pewny, że z jego męskością nie wszystko w porządku. (Jak 1:12). Mężczyzna dotrzyma swego słowa i jego słowa, serce, myślenie, cele są w zgodzie (Jak 3:2). Mężny mężczyzna nie postępuje pochopnie, bez rozwagi, potrafi poczekać na właściwy moment. A kiedy nastanie - z siłą uderzenia, która konieczna jest dla danej sytuacji. Bóg sam jest naszym wzorem. (Iz 42:13-16).


Wszystkie podane warunki muszą być obecne w życiu mężczyzny we wzajemnej harmonii, nie wystarczy, by jeden aspekt był w porządku a drugi nie.


O tym, kiedy z chłopca robi się mężczyzna, Bóg mówi w 1.Mojżeszowej: „Przetoż opuści człowiek ojca swego i matkę swoją, a przyłączy się do żony swojej i będą jednym ciałem." (1M 2:24). Wtedy, kiedy mężczyzna odejdzie od rodziców, ich zabezpieczenia i zakresu działania, przyłączy się do żony, weźmie odpowiedzialność za swoje życie i życie swojej rodziny. Często się zdarza, że mężczyzna odejdzie od rodziców, ale nie weźmie odpowiedzialności za swoje życie i życie swojej rodziny, a więc dalej pozostaje dzieckiem.


Kdyby nawet mężczyzna napełnił wszystko, o czym była mowa, nie miałoby to żadnego znaczenia, kdyby w jego życiu brakował podstawowy i najważniejszy warunek męstwa (i nie tylko męstwa): bojaźń przed Bogiem (Ps 128:1-4). Bóg w Psalmie 128 (podobnie jak w Psalmie 1) opisuje, jak będzie się wiodło mężczyźnie, który przed Nim chodzi w bojaźni - będzie odnosić sukcesy w każdej dziedzinie swej działalności, jego rodzina, małżeństwo będzie szczęśliwe, harmoniczne. Bojaźń Boża to nie niszczący strach z Boga, ale to, że ufamy Jego słowu więcej niż okolicznościom, że troszczymy się o Boże rzeczy, słuchamy Jego przykazań, ponieważ wiemy, że to dla nas najlepsze. Jesteśmy pewni tego, że o ile Bóg coś mówi, to prawda i my według tego postępujemy. Jesteśmy pewni tego, że jeżeli Bóg człowieka do czegoś prowadzi, to dlatego, że On za tym stoi i że upoważni człowieka do tego, by potrafił to zrobić.

 

Mężni mężczyźni nie unikają odpowiedzialności, znają ją i nie przerzucają na kogoś innego. Mężni mężczyźni chodzą w Bożej bojaźni i nie boją się. Być prawdziwym mężczyzną to Boży plan dla wszystkich mężczyzn. I to nie wszystko - męskość jednakowo jak odpowiedzialność jest częścią warunków umownych pomiędzy nami a Bogiem. To - jak z poprzedniego wynika - wymaganie Boże! Jezus potem mówi: „jesteście solą ziemi" (Mat 5:13). Jeżeli w pewnych dziedzinach życia nie przyjmujemy Bożych wymagań, jesteśmy w tej dziedzinie niesłoni, a więc „odchodzimy" od umowy z Panem. Albowiem z soli korzystano w okresie Zakona w związku z ofiarami (oprócz krwi), była też wyrażeniem umownego związku pomiędzy Bogiem i Jego ludem. O ile więc sól (zatem my) nie jest słona, do niczego nie nadaje się i kończy na śmietniku (Mat 5:13). Nie wystarczy więc, że nie żyjemy w grzechu, szukamy dalej w Piśmie Bożych wymagań, które mamy napełnić. Męskość jest jednym z nich. Mężni mężczyźni mogą żyć dla zadowolenia swojego i Bożego, jak również dla zadowolenia ludzi w ich otoczeniu. Tylko mężni mężczyźni mogą zdobywać nowe obszary, w swoim własnym życiu czy podczas pracy na Bożym dziele (te dwie płaszczyzny są nieoddzielne).

Celem tego przekazania nie jest przedstawienie danej problematyki sposobem wyczerpującym. W razie zainteresowania można posłuchać audio kasety - do nabycia w naszym sklepie internetowym albo podczas zebrań niedzielnych.
© Kościół Nowe Życie, wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie opublikowane materiały chronione są prawem autorskim i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą autora.